Ježiš je náš Pastier

Aj v Nedeľu Dobrého pastiera, 12. mája, sa Svätý Otec František modlil s veriacimi na Svätopeterskom námestí poludňajšiu mariánsku modlitbu Anjel Pána.
VN SK 13.05.2019
Ježiš je náš Pastier

Svätý Otec František udelil na záver modlitby Anjel Pána požehnanie spoločne s dvoma novokňazmi, ktorým predtým udelil kňazské svätenie v Bazilike sv. Petra. Snímka: profimedia.sk

V krátkej katechéze hovoril o Ježišovi ako pravom pastierovi Božieho ľudu.

„,Moje ovce – hovorí Ježiš – počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy’ (Jn 10, 27 - 28). Ak čítame tieto vety pozorne, môžeme vidieť, že Ježišovo dielo sa prejavuje v niekoľkých činnostiach: Ježiš hovorí, Ježiš pozná, Ježiš dáva večný život, Ježiš sa stará.

Dobrý pastier, Ježiš, je pozorný ku každému z nás, hľadá nás a miluje nás, prihovára sa nám svojím slovom, poznajúc do hĺbky naše srdcia, naše túžby a nádeje, ako aj naše zlyhania a sklamania. Prijíma nás a miluje nás takých, akí sme, s našimi kladmi i zápormi.

Nezabúdajme, že Ježiš je jediný Pastier, ktorý k nám hovorí, pozná nás, dáva nám večný život a stará sa o nás. My sme jeho jediné stádo a máme sa usilovať iba o to, aby sme počúvali jeho hlas, a on s láskou skúma úprimnosť našich sŕdc. A z tejto neustálej dôvernosti s naším Pastierom, z tohto rozhovoru s ním, pramení radosť nasledovať ho, nechajúc sa ním viesť do plnosti večného života.

Obráťme sa teraz na Máriu, Matku Krista - Dobrého pastiera.

Ona, ktorá bezodkladne odpovedala na Božie volanie, nech osobitne pomáha tým, čo sú povolaní ku kňazstvu a zasvätenému životu, aby s radosťou a ochotou prijali Kristovo pozvanie stať sa jeho najužšími spolupracovníkmi pri ohlasovaní evanjelia a v službe Božiemu kráľovstvu v týchto našich časoch.“