Ježiš je stále s nami

Svätý Otec František sa aj na 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája prihovoril veriacim pred poludňajšou modlitbou Regina caeli – Raduj sa, nebies Kráľovná – cez médiá zo Sály bibliotéky Apoštolského paláca.
VN SK 25.05.2020
Ježiš je stále s nami

So Svätý Otcom sa Raduj sa, nebies Kráľovná modlilo po dlhej dobe aj niekoľko desiatok veriacich, ktorých pustili na Svätopeterské námestie. Snímka: profimedia.sk

Na Svätopeterskom námestí, ktoré bolo niekoľko týždňov prázdne, ho tentoraz sledovalo už niekoľko desiatok ľudí.

Pápež v meditácii uvažoval nad Nanebovstúpením Pána, ktoré sa v mnohých krajinách slávilo práve v nedeľu. Poukázal na Ježišov príkaz ísť do celého sveta a ohlasovať evanjelium. „Z tohto posolstva spásy vyplýva v prvom rade povinnosť svedectva – bez svedectva nemožno ohlasovať –, ku ktorému  sme i my, učeníci dneška, povolaní, aby sme zdôvodňovali našu vieru.

Pred takouto náročnou úlohou – tým, že si uvedomujeme svoje slabosti, sa cítime nehodní, ako sa iste cítili aj samotní apoštoli. No netreba sa zľaknúť; pamätajme na slová, ktoré Ježiš adresoval učeníkom pred tým, než vystúpil do neba: ,Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta’ (Mt 28, 20).

Tento prísľub nás ubezpečuje o Ježišovej ustavičnej a utešujúcej prítomnosti medzi nami. No akým spôsobom sa táto prítomnosť uskutočňuje? Skrze jeho Ducha, ktorý vedie Cirkev kráčať dejinami ako spoločníčka na ceste pre každého človeka.

Je to ten Duch, ktorý - poslaný od Krista a Otca -  pôsobí odpúšťaním hriechov a posväcovaním všetkých, ktorí sa ako kajúcnici v dôvere otvárajú na prijatie jeho daru.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána nám hovorí, že Ježiš je naďalej a stále medzi nami - z tohto pramení naša sila, naša vytrvalosť a naša radosť.“