Ježiš Kristus nás oslobodil

Svätý Otec sa stretol s pútnikmi na generálnej audiencii v stredu 6. októbra v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. V katechéze sa pápež František venoval téme kresťanskej slobody, o ktorej hovorí s veľkým dôrazom svätý apoštol Pavol v Liste Galaťanom.

VN SK 13.10.2021
Ježiš Kristus nás oslobodil

„Sloboda nás robí slobodnými, radostnými, šťastnými,“ povedal okrem iného v katechéze pápež František. Snímka: profimedia.sk

Úvodom ku katechéze bolo biblické čítanie z Listu Galaťanom: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva“ (Gal 4, 4 – 5; 5, 1).

Sloboda je poklad

Svätý apoštol Pavol v Liste Galaťanom napísal nesmrteľné slová o kresťanskej slobode. Čo je to kresťanská sloboda? Sloboda je poklad, ktorý skutočne doceňujeme len vtedy, keď ho stratíme.

Pre mnohých z nás, ktorí sme zvyknutí žiť v slobode, sa často javí skôr ako nadobudnuté právo než ako dar a dedičstvo, ktoré treba chrániť. Koľko nedorozumení okolo témy slobody a koľko rozdielnych vízií na seba narazilo v priebehu storočí.

Čo sa týka Galaťanov, svätý apoštol Pavol nemohol zniesť, že potom ako spoznali a prijali Kristovu pravdu, sa dali zlákať klamlivými ponukami a prešli od slobody k otroctvu – teda od oslobodzujúcej Ježišovej prítomnosti k  otroctvu hriechu, legalizmu.

Aj dnes je legalizmus problémom mnohých kresťanov, ktorí sa utiekajú ku kazuistike. Svätý Pavol preto vyzýva kresťanov, aby zostali pevní v slobode, ktorú získali krstom, a nedovolili, aby sa opäť dostali pod jarmo otroctva.

Právom svätý apoštol Pavol dbá úzkostlivo o slobodu, lebo si je vedomý toho, že niektorí falošní bratia sa vlúdili do spoločenstva, aby špehovali – ako píše – „našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili“ (Gal 2, 4).

Ide o cúvanie späť, ktoré svätý apoštol Pavol nemôže tolerovať. Kázanie, ktoré by zamedzovalo slobode v Kristovi, by nikdy nebolo evanjeliové. V mene Ježiša nemožno nikoho nútiť; v mene Ježiša, ktorý nás robí slobodnými, nemožno nikoho urobiť otrokom.

Sloboda je dar, ktorý sme dostali v krste. Pavlovo učenie o slobode je pozitívne. Ale toto Ježišovo učenie nachádzame aj v Jánovom evanjeliu: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Jn 8, 31 – 32).

Výzvou je teda zotrvať v Ježišovi – zdroji pravdy, ktorá nás oslobodzuje. Kresťanská sloboda je založená na dvoch základných pilieroch: po prvé – na milosti Pána Ježiša; po druhé – na pravde, ktorú nám zjavuje Kristus a ktorou je on sám.

Dar od Pána

Predovšetkým je sloboda dar od Pána. Sloboda, ktorú Galaťania prijali – a aj my tak ako oni, čiže prostredníctvom krstu –, je ovocím Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Svätý apoštol Pavol zameriava celé svoje kázanie na Krista, ktorý ho oslobodil z pút predošlého života.

Len z Krista pramenia plody nového života podľa Ducha. V skutočnosti tá najpravdivejšia sloboda – sloboda od otroctva hriechu – pochádza z Kristovho kríža. Sme slobodní od otroctva hriechu vďaka Kristovmu krížu. Práve tam, kde sa Ježiš dal pribiť, kde sa stal otrokom, umiestnil Boh zdroj oslobodenia človeka.

To nás neprestáva udivovať: že miesto, kde sme zbavení všetkej slobody, teda smrť, sa môže stať zdrojom slobody. To je však tajomstvo Božej lásky: nie je ľahké to pochopiť, treba to zažiť.

Sám Ježiš to oznámil, keď povedal: „Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať“ (Jn 10, 17 – 18). Ježiš uskutočňuje svoju úplnú slobodu, keď sa vydáva na smrť; vie, že len tak môže získať život pre všetkých. Svätý apoštol Pavol osobne zakúsil toto tajomstvo lásky.

Preto hovorí Galaťanom až mimoriadne odvážne: „S Kristom som pribitý na kríž“ (Gal 2, 19). V tomto akte najvyššieho zjednotenia s Pánom vie, že dostal najväčší dar svojho života: slobodu. Na kríž totiž pribil „telo s vášňami a žiadosťami“ (Gal 5, 24).

Chápeme, aká veľká viera viedla svätého apoštola Pavla, aká veľká bola jeho dôvernosť s Ježišom Kristom? A my napriek tomu, že na jednej strane cítime, že nám toto chýba, na druhej strane nás apoštolovo svedectvo povzbudzuje, aby sme kráčali vpred v slobodnom živote. Kresťan je slobodný, musí byť slobodný a je povolaný k tomu, aby sa nevrátil k otroctvu predpisov.

Pravda viery

Druhým pilierom slobody je pravda. Aj tu je potrebné si uvedomiť, že pravda viery nie je abstraktná teória, ale skutočnosť živého Krista, ktorá sa priamo dotýka každodenného a celkového zmyslu osobného života.

Koľko ľudí, ktorí neštudovali, ktorí nevedia čítať či písať, dobre pochopilo Kristovo posolstvo a má túto múdrosť, ktorá ich oslobodzuje. Je to Kristova múdrosť, ktorá vstúpila skrze Ducha Svätého pri krste.

Koľko len nájdeme ľudí, ktorí žijú Kristov život viac a lepšie než veľkí teológovia, a tak ponúkajú veľké svedectvo o slobode evanjelia. Sloboda robí človeka slobodným do tej miery, že mení jeho život a smeruje ho k dobru.

Aby sme boli skutočne slobodní, potrebujeme nielen poznať samých seba na psychologickej úrovni, ale najmä spoznať pravdu v sebe samých na hlbšej úrovni. A v srdci sa otvoriť Kristovej milosti.

Nepokoj

Pravda nás však musí znepokojovať. Vieme, že sú kresťania, ktorí sa nikdy neznepokoja. Žijú stále rovnako, v ich srdciach nie je žiadny pohyb, chýba nepokoj. Prečo je to tak? Nepokoj je znakom toho, že v nás pôsobí Duch Svätý, a aktívnu slobodu prebúdza práve milosť Ducha Svätého.

Preto hovorím, že sloboda nás musí znepokojovať, musí nám ustavične klásť otázky, aby sme mohli čoraz hlbšie preniknúť do toho, čím skutočne sme. Takto zistíme, že cesta k pravde a k slobode je namáhavá a trvá celý život. Zostať slobodný je ťažké a namáhavé, ale nie je to nemožné.

Majme však odvahu a pokračujme v tom, prospeje nám to. Je to cesta, na ktorej nás vedie a podporuje Láska, ktorá prichádza z kríža; Láska, ktorá nám odhaľuje pravdu a dáva nám slobodu. A to je cesta k šťastiu. Sloboda nás robí slobodnými, radostnými, šťastnými.