Ježiš nás vyzýva uzdravovať

Na generálnej audiencii v stredu 28. augusta Svätý Otec pokračoval siedmou katechézou o Skutkoch apoštolov, tentoraz hovoril o pasáži z piatej kapitoly o uzdravení chromého. Pripomenul veľkú pozornosť Cirkvi k chorým ľuďom, ako aj jej úlohu „poľnej nemocnice“.
VN SK 29.08.2019
Ježiš nás vyzýva uzdravovať

„Svedok je v skutočnosti ten, kto prejavuje Krista ako slovami, tak aj telesnou prítomnosťou, ktorá mu umožňuje nadväzovať vzťahy a byť v dejinách predĺžením Slova, ktoré sa stalo telom,“ poznamenal pápež František. Snímka: profimedia.sk

„Cirkevná komunita opísaná v knihe Skutkov apoštolov prežíva veľkú bohatosť, ktorú jej Pán dáva k dispozícii. Zakusuje početný nárast a veľké kvasenie i napriek vonkajším útokom.

Lukáš nám demonštruje túto vitalitu aj tým, že v knihe Skutkov apoštolov poukazuje na významné miesta napríklad Šalamúnovo stĺporadie (porov. Sk 5, 12), miesto stretávania sa veriacich.

Stĺporadie (stoà) je otvorená chodba, ktorá slúži ako prístrešok, ale aj ako miesto stretnutí a svedectiev. Lukáš naozaj nástojí na znameniach a zázrakoch, ktoré sprevádzajú slovo apoštolov, a na osobitnej starostlivosti o chorých, ktorým sa venujú.“

Chorí nie sú na odpis
„V piatej kapitole Skutkov apoštolov sa rodiaca sa Cirkev prejavuje ako ,poľná nemocnica‘, ktorá prijíma najslabších ľudí, teda chorých. Ich utrpenie priťahuje apoštolov, ktorí nevlastnia ,ani striebro, ani zlato‘ (Sk 3, 6), ako hovorí Peter chromému, ale sú mocní v mene Ježiša.

V ich očiach, tak ako v očiach kresťanov všetkých čias, sú chorí privilegovanými príjemcami radostného zvestovania Kráľovstva. Sú to bratia, v ktorých je Kristus prítomný osobitným spôsobom, aby sa nechal hľadať a nájsť nami všetkými (porov. Mt 25, 36.40).

Chorí sú privilegovaní pre Cirkev, pre kňazské srdce, pre všetkých veriacich. Nie sú na odpis, práve naopak. Sú na to, aby sme sa o nich starali, ošetrovali ich. Sú predmetom kresťanskej starostlivosti.“

Kristov svedok
„Medzi apoštolmi vystupuje Peter, ktorý má v apoštolskej skupine prednosť z dôvodu primátu (porov. Mt 16, 18) a misie prijatej od Vzkrieseného (Jn 21, 15 – 17). Je to on, kto začína kázanie kerygmy v deň Turíc (porov. Sk 2, 14 – 41) a kto bude na Jeruzalemskom koncile zohrávať úlohu riadenia (porov. Sk 15 a Gal 2, 1 – 10).

Peter pristupuje k nosidlám a prechádza medzi chorých, ako to robieval Ježiš, keď bral na seba slabosti a choroby (porov. Mt 8, 17 a Iz 53, 4). A Peter, rybár z Galiley, prechádza, ale necháva Iného, aby sa zjavil: živého a činného Krista.

Svedok je v skutočnosti ten, kto prejavuje Krista ako slovami, tak aj telesnou prítomnosťou, ktorá mu umožňuje nadväzovať vzťahy a byť v dejinách predĺžením Slova, ktoré sa stalo telom.“

Ježišova výzva starať sa
„Peter plní skutky Učiteľa (porov. Jn 14, 12) a pohľadom viery je v ňom vidieť Kristus. Naplnený Duchom svojho Pána, Peter prechádza a bez toho, aby niečo urobil, sa jeho tieň stáva hojivým ,pohladením‘, ktoré uzdravuje, a prejavom láskavosti Vzkrieseného, ktorý sa skláňa k chorým a obnovuje život, spásu a dôstojnosť.

Týmto spôsobom Boh prejavuje svoju blízkosť a robí z rán svojich detí ,teologické miesto svojej nežnosti‘. V ranách chorých, v chorobách, ktoré sú prekážkami na ceste života, je vždy prítomný Ježiš, Ježišova rana. Ježiš vyzýva každého z nás, aby ošetroval, staral sa a uzdravoval.“

Počúvať skôr Boha ako ľudí
„Petrova činnosť uzdravovania vyvoláva nenávisť a závisť saducejov, ktorí apoštolov vrhli do žalára, uväzňujú a zdesení ich tajomným vyslobodením im zakazujú učiť. Títo ľudia videli zázraky, ktoré apoštoli urobili nie mágiou, ale v Ježišovom mene. Nechceli to však uznať, uväznili a zbičovali apoštolov, ktorí boli potom zázrakom prepustení.

Srdce saducejov bolo však natoľko zatvrdnuté, že nechceli uveriť tomu, čo videli. Peter preto svojou odpoveďou podáva kľúč kresťanského života: ,Boha treba viac počúvať ako ľudí‘ (Sk 5, 29).

Saduceji totiž hovorili: ,Nesmiete pokračovať, nesmiete uzdravovať.‘ ,Ja však počúvam skôr Boha ako ľudí‘ – to je veľká kresťanská odpoveď. To znamená počúvať Boha bez výhrad, bez odkladov a bez vypočítavosti; držať sa Boha, aby sme boli schopnými zmluvy s ním a tými, ktorých stretávame na svojej ceste.

Prosme aj my Ducha Svätého o silu, aby sme sa nezľakli tých, ktorí nám prikazujú mlčať, očierňujú nás či nám dokonca siahajú na život. Prosme Ducha, nech nás vnútorne posilní, aby sme si boli istí milujúcou a potešujúcou prítomnosťou Pána po našom boku.“