Každé povolanie má manželský ráz

Svätý Otec František sa stretol s veriacimi na pravidelnej generálnej audiencii aj v stredu 31. októbra. Vo svojej katechéze pokračoval v téme šiesteho Božieho prikázania Nescudzoložíš. Tentoraz sa zameral na povolanie k vernej láske, ktorá nie je zameraná na seba, ale na dobro druhého.
VN SK 01.11.2018
Každé povolanie má manželský ráz

Každé kresťanské povolanie má manželský ráz, pretože je ovocím vzťahu lásky. Ilustračná snímka: ingimage.com

V úvode audiencie zaznelo čítanie z Listu Efezanom apoštola Pavla:

„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.

Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev“
(Ef 5, 25 - 29).

Ohlasovanie vernosti
„Dnes by som chcel skompletizovať katechézu o šiestom slove Desatora Nescudzoložíš – so zdôraznením, že Kristova verná láska je svetlom na prežívanie krásy ľudskej lásky. Naša citová dimenzia je totiž povolaním k láske, ktorá sa prejavuje vo vernosti, v prijímaní a v milosrdenstve

 Netreba však zabúdať, že toto prikázanie sa vyslovene odvoláva na manželskú vernosť, a je teda dobré hlbšie sa zamýšľať nad jej manželským významom. Táto stať Písma z Listu sv. Pavla je prevratná!

Popri antropológii tej doby uvažovať a povedať, že manžel má milovať manželku ako Kristus miluje Cirkev, nuž to je revolúcia! Možno to v tej dobe bolo tou najrevolučnejšou vecou, aká bola povedaná o manželstve. Vždy na ceste lásky.

Môžeme sa spýtať: komu je toto prikázanie vernosti určené? Len manželom? V skutočnosti toto prikázanie je pre všetkých; je to otcovské slovo Boha, určené pre každého muža a ženu.“

Potreba zrelosti
„Pripomeňme si, že cestu ľudského dozrievania predstavuje samotná cesta lásky, ktorá prechádza od prijímania starostlivosti ku schopnosti preukázať starostlivosť; od prijatia života ku schopnosti darovať život.

Stať sa dospelými mužmi a ženami znamená dospieť k osvojeniu si manželského a rodičovského postoja, ktorý sa prejavuje v rôznych životných situáciách ako schopnosť vziať na seba bremeno niekoho iného a milovať ho bez dvojznačnosti.

Je to teda celkový postoj človeka, ktorý vie prijať realitu a vie vstúpiť do hlbokého vzťahu s druhými.

Kto je teda cudzoložník, smilník, neverník? Je to človek nezrelý, ktorý si svoj život drží pre seba a jednotlivé situácie interpretuje na základe vlastného blahobytu a vlastného uspokojenia.

Nato, aby ste sa stali manželmi nestačí sláviť svadbu! Je potrebné prejsť cestu od ja k my; od uvažovania len za seba k uvažovaniu vo dvojici; od žitia jednotlivo k žitiu vo dvojici, je to pekná cesta. Keď dospejeme k tomu, že nezameriavame všetko na seba, potom je každý čin manželským.“

Každé povolanie má manželský ráz
„Každé kresťanské povolanie – teraz môžeme trochu rozšíriť perspektívu - má v tomto zmysle manželský ráz. Kňazstvo ho má, keďže je povolaním – v Kristovi a v Cirkvi – slúžiť spoločenstvu celým srdcom, konkrétnou starostlivosťou a múdrosťou, ktorú dáva Pán.

Cirkev nepotrebuje ašpirantov na kňazské posty – nie, takých nepotrebuje, je lepšie, keď ostanú doma –,ale potrebuje mužov, ktorým sa Duch Svätý dotýka srdca bezvýhradnou láskou ku Kristovej neveste.

V kňazstve sa miluje Boží ľud s plným otcovstvom, s nehou i silou jedného manžela a otca. Takisto aj zasvätené panenstvo v Kristovi sa žije s vernosťou a radosťou ako manželský vzťah a plodné materstvo a otcovstvo.

Opakujem: každé kresťanské povolanie má manželský ráz, pretože je ovocím vzťahu lásky, v ktorom všetci sme znovuzrodení; vzťahu lásky s Kristom, ako nám to pripomenul úryvok z Pavla prečítaný v úvode.

Vychádzajúc z jeho vernosti, z jeho nehy, z jeho veľkodušnosti, s vierou hľadíme na manželstvo i na každé povolanie a chápeme plný zmysel sexuality.

Ľudské stvorenie - v jeho neoddeliteľnej jednote ducha a tela a v jeho mužskej a ženskej polarite - je niečím veľmi dobrým, určeným milovať a byť milovaným.

Ľudské telo nie je nástrojom pôžitku, ale miestom nášho povolania k láske, a v autentickej láske nie je priestor pre chlipnú zmyselnosť a pre jej plytkosť. Muži a ženy sú hodní niečoho viac než toto!

Teda prikázanie Nescudzoložíš, i keď je v negatívnej forme, nás orientuje k nášmu pôvodnému povolaniu, čiže k plnej a vernej manželskej láske, ktorú nám Ježiš Kristus zjavil a daroval.“