Kresťan má chrániť, ako Jozef chráni Cirkev

„Čo znamená, že sv. Jozef je patrónom Cirkvi? Ježiš a Mária, jeho matka, sú najcennejším pokladom našej viery a tento poklad chráni sv. Jozef,“ pripomenul Svätý Otec v stredu 16. februára na generálnej audiencii.
VN SK 23.02.2022
Kresťan má chrániť, ako Jozef chráni Cirkev

Spýtajme sa sami seba, či vo svojom srdci milujeme Cirkev takú, aká je. Boží ľud na ceste s mnohými obmedzeniami, ale s veľkou túžbou slúžiť Bohu a milovať ho. Snímka: profimedia.sk

V záverečnej 12. časti cyklu katechéz o sv. Jozefovi s názvom Svätý Jozef, patrón univerzálnej Cirkvi zdôraznil pápež František jeho úlohu chrániť Cirkev, tak ako chránil Ježiša a Pannu Máriu. „Kresťan má chrániť. Syn Najvyššieho prišiel na svet v stave veľkej slabosti. Ježiš sa narodil takýto: slabý, chabý.

Chcel, aby ho niekto bránil, chránil, staral sa o neho.“ V tom, že Jozef chráni Cirkev, naďalej chráni aj Dieťa a jeho matku. „Aj my, keď milujeme Cirkev, milujeme tiež Dieťa a jeho matku. Toto Dieťa raz povie: ,Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili‘ (Mt 25, 40).

Preto každý hladný a smädný človek, každý cudzinec, migrant, každý človek bez šiat, chorý či väzeň je ,Dieťaťom‘, o ktoré sa Jozef stará. A my sme pozvaní starať sa o týchto ľudí, o našich bratov a sestry, ako to robil Jozef.“

Svätý Otec upozornil na to, že dnes je bežné kritizovať Cirkev, poukazovať na jej nedôslednosti, zdôrazňovať jej hriechy, ktoré sú v skutočnosti našimi nedôslednosťami a hriechmi, pretože Cirkev bola vždy ľud hriešnikov, ktorí sa stretajú s Božím milosrdenstvom.

„Spýtajme sa sami seba, či vo svojom srdci milujeme Cirkev takú, aká je. Boží ľud na ceste s mnohými obmedzeniami, ale s veľkou túžbou slúžiť Bohu a milovať ho.

Len láska nás robí schopnými povedať plne a nezaujato pravdu; povedať, čo je zlé, ale aj rozpoznať všetku dobrotu a svätosť, ktoré sú prítomné v Cirkvi. Ale Cirkev – to nie je tá malá skupinka, ktorá je blízka kňazovi a všetkým rozkazuje.

Cirkev je každý, všetci,“ zdôraznil pápež František. Veriacich vyzval, aby si položili túto otázku: „A ja, keď mám s niekým problém, snažím sa o neho postarať, alebo ho hneď odsúdim, ohovorím, zničím? Musíme chrániť, vždy ochraňovať!“

Svätý Otec všetkých povzbudil, aby prosili sv. Jozefa o príhovor v najťažších chvíľach svojho života. „Keď sa naše chyby stanú pohoršením, prosme sv. Jozefa o odvahu hovoriť pravdu, prosiť o odpustenie a pokorne začať odznova.

Tam, kde prenasledovanie bráni ohlasovaniu evanjelia, prosme sv. Jozefa o silu a trpezlivosť znášať príkoria a utrpenie pre evanjelium.

Tam, kde je nedostatok materiálnych a ľudských zdrojov a kde sa zakusuje chudoba, najmä keď sme povolaní slúžiť tým najposlednejším, bezbranným, sirotám, chorým či skartovaným spoločnosťou, prosme sv. Jozefa, aby bol pre nás prozreteľnosťou.“

Na záver katechézy pápež František predniesol modlitbu k sv. Jozefovi: „Buď pozdravený, ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom.

Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom, a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen.“