Láska nepozná kultúru skartovania

Na generálnej audiencii v stredu 9. septembra sa Svätý Otec v katechéze zameral na princíp spoločného dobra. Zdôraznil, že dostať sa z krízy spôsobenej pandémiou si vyžaduje zamerať sa na spoločné dobro všetkých a prekonať egoizmus osobných a skupinových záujmov. Pápež osobitne zdôraznil poslanie politikov.
VN SK 17.09.2020
Láska nepozná kultúru skartovania

"Skutočná láska nepozná kultúru skartovania; nevie, čo to je," povedal v katechéze počas generálnej audiencie pápež František. Snímka: profimedia.sk

Vyše štyristo veriacich sa na Nádvorí sv. Damaza vo Vatikáne stretlo so Svätým Otcom Františkom. Pútnici si osobne vypočuli jeho príhovor a prijali požehnanie. Pápež venoval veľký priestor osobnému kontaktu s ľuďmi - pred audienciou dlhší čas prechádzal stredom nádvoria a rozprával sa s prítomnými veriacimi.

Kresťanská odpoveď na pandémiu

V katechéze pápež František pokračoval šiestym dielom cyklu Uzdraviť svet. Sústredil sa na ďalší z princípov sociálnej náuky Cirkvi, ktorým je spoločné dobro, respektíve všeobecné dobro. Vyzval na praktizovanie takzvanej sociálnej lásky, a to na všetkých úrovniach.

„Kríza, ktorú prežívame v dôsledku pandémie, zasahuje všetkých. Môžeme z nej vyjsť lepší, ak všetci spolu hľadáme spoločné dobro. V opačnom prípade vyjdeme horší. Žiaľ, sme svedkami toho, že aktuálne vychádzajú najavo čiastkové záujmy. Napríklad je tu niekto, kto by si chcel privlastniť možné riešenia - ako v prípade vakcín - a potom ich predávať druhým.

Niektorí využívajú situáciu, aby vyvolávali rozdelenie; aby hľadali ekonomické či politické výhody, pričom vyvolávajú či umocňujú konflikty. Iní sa jednoducho nezaujímajú o utrpenie druhých, prechádzajú popri núdznych a idú si svojou cestou. Sú to ctitelia Poncia Piláta - umývajú si nad tým ruky.

Kresťanská odpoveď na pandémiu a na následné spoločensko-ekonomické krízy sa zakladá na láske, predovšetkým na Božej láske, ktorá nás vždy predchádza. Boh nás miluje ako prvý, on nás vždy predchádza v láske i v riešeniach. Miluje nás bezpodmienečne, a keď túto Božiu lásku prijímame, potom môžeme odpovedať podobným spôsobom.

Milujem nielen toho, kto miluje mňa a moju rodinu, mojich priateľov, moju skupinu, ale aj tých, ktorí ma nemilujú; milujem aj tých, ktorí ma nepoznajú; milujem aj tých, ktorí sú cudzinci; milujem aj tých, pre ktorých trpím a ktorých pokladám za nepriateľov. Toto je kresťanská múdrosť, toto je Ježišov postoj. A tým najvyšším bodom svätosti je milovať nepriateľov - a to nie je ľahké.“

Láska nás robí plodnými

„Láska sa neobmedzuje na vzťahy medzi dvoma či troma osobami alebo na priateľov či rodinu. Láska ide ďalej. Zahŕňa občianske a politické vzťahy vrátane vzťahu s prírodou. Pretože sme spoločenské a politické bytosti, jedným z najvyšších prejavov lásky je práve spoločenský a politický prejav, ktorý je rozhodujúci pre ľudský rozvoj i pre to, aby sme mohli čeliť akémukoľvek druhu krízy.

Vieme, že láska robí plodnými rodiny i priateľstvá; no dobré je pamätať, že zúrodňuje aj spoločenské, kultúrne, ekonomické a politické vzťahy; umožňuje nám budovať civilizáciu lásky - ako rád hovorieval svätý Pavol VI. a v jeho stopách svätý Ján Pavol II.

Bez tejto inšpirácie prevláda kultúra egoizmu, kultúra ľahostajnosti, skartovania, čiže odpisovania toho, koho nemám v láske; toho, ktorého nedokážem milovať; alebo tých, ktorí sú podľa môjho zdania pre spoločnosť neužitoční.“

Začni s láskou

„Koronavírus nám ukazuje, že skutočné dobro pre každého je dobrom spoločným a nielen individuálnym; a aj obrátene: spoločné dobro je skutočným dobrom pre jednotlivca. Keď niekto hľadá len vlastné dobro, je egoista.

Naopak, človek je viac ľudskou osobou, je šľachetnejší, keď vlastné dobro otvorí všetkým, podelí sa s ním. Zdravie - okrem toho, že je individuálne - je tiež verejným dobrom. Zdravá spoločnosť sa stará o zdravie všetkých.

Vírusu, ktorý nepozná bariéry, hranice či kultúrne a politické rozdiely, sa musí čeliť láskou bez bariér, hraníc či rozdielov. Táto láska môže generovať spoločenské štruktúry, ktoré nás povzbudzujú skôr k deleniu sa, než ku konkurovaniu; ktoré nám umožňujú začleňovať zraniteľnejších, a nie ich skartovať; ktoré nám pomáhajú prejaviť to najlepšie z našej ľudskej nátury, a nie to najhoršie.

Skutočná láska nepozná kultúru skartovania; nevie, čo to je. Veď keď milujeme a podnecujeme tvorivosť; keď podnecujeme dôveru a solidaritu - práve tam vychádzajú najavo konkrétne iniciatívy pre spoločné dobro.

A toto platí na úrovni malých či veľkých komunít, ale aj na medzinárodnej úrovni. Ak sa začneš deliť o lásku a odpustenie, potom tam bude láska a odpustenie pre všetkých.“