Nádej sveta je Kristus

Pri generálnej audiencii 11. septembra pápež František zhrnul svoju apoštolskú cestu do Mozambiku, na Madagaskar a Maurícius, ktorú absolvoval 4. – 10. septembra. Medzi veriacimi na Námestí sv. Petra boli aj skupiny slovenských pútnikov, ktorých Svätý Otec osobitne pozdravil.
VN SK 13.09.2019
Nádej sveta je Kristus

Pápež František špeciálne pozdravil účastníkov púte Ordinariátu OS a OZ SR. / Snímka: profimedia.sk

„Nádej sveta je Kristus, a jeho evanjelium je najmocnejším kvasom bratstva, slobody, spravodlivosti a pokoja pre všetkých ľudí. Svojou návštevou po stopách evanjelizátorov som sa snažil priniesť tento kvas Ježiša mozambickému, malgašskému a maurícijskému ľudu.“

Semiačko mieru v Mozambiku
„V Mozambiku som šiel rozsiať semiačka nádeje, pokoja a zmierenia do zeme, ktorá v minulosti veľa trpela pre dlhý vojenský konflikt a ktorú na jar zasiahli dva cyklóny, čo zapríčinilo veľké škody. Cirkev pokračuje v sprevádzaní mierového procesu, ktorý pokročil 1. augusta uzavretím novej dohody medzi vládou a povstaleckým hnutím.

Chcel by som sa poďakovať Komunite Sant´Egidio, ktorá sa o tento mierový proces značne zasadila.

Povzbudil som predstaviteľov krajiny, aby spolupracovali na spoločnom dobre. A vyzval som mladých, ktorí sa zhromaždili z rôznych náboženských príslušností, aby budovali krajinu prekonávaním rezignácie a úzkosti, pestovaním sociálnej prívetivosti a zúročením tradícií starších.

Silným znakom evanjeliovej prítomnosti je nemocnica v Zimpete na okraji hlavného mesta, ktorá bola vybudovaná pričinením Komunity Sant´Egidio. V tejto nemocnici som videl, že tými najdôležitejšími sú tam chorí a všetci pracujú pre ich dobro. Nie všetci sú rovnakého vierovyznania: riaditeľkou nemocnice je vynikajúca žena, ktorá je vedeckou pracovníčkou a tiež moslimkou. Všetci tam spoločne pracujú pre ľud, v jednote ako bratia.

Moja návšteva v Mozambiku vyvrcholila svätou omšou na štadióne. Pršalo, ale všetci sme boli šťastní. Spevy, náboženské tance, šťastie... Dážď nikomu nevadil. Zaznela tam výzva Pána Ježiša: ,Milujte svojich nepriateľov‘ (Lk 6, 27), semiačko skutočnej revolúcie – revolúcie lásky, ktorá tíši násilie a rodí bratstvo.“

Povzbudenie pre Madagaskar
„Z Maputa som sa presunul do Antananariva, hlavného mesta Madagaskaru. Krajina je bohatá na prírodné krásy a zdroje, ale poznamenaná veľkou chudobou. Prial som si, aby malgašský ľud, podnecovaný svojou tradíciou ducha solidarity, mohol zdolať prekážky a dosiahnuť budúci rozvoj spojujúci úctu k životnému prostrediu a sociálnu spravodlivosť.

Ako prorocký znak tohto smerovania som navštívil ,Mesto priateľstva‘ v Akamasoa, založené vincentínskym misionárom Pedrom Opekom. Snažia sa tam spojiť prácu, dôstojnosť, starostlivosť o chudobných a vzdelávanie detí. Všetko je oduševňované evanjeliom.“


Miesto integrácie
„Maurícijskú republiku som si vybral ako miesto integrácie medzi rôznymi etnikami a kultúrami. V priebehu posledných dvoch storočí na tomto súostroví zakotvili rozličné populácie, najmä z Indie a po získaní nezávislosti krajina prešla značným ekonomickým a sociálnym rozvojom.

Prebieha tam silný medzináboženský dialóg a tiež priateľstvo medzi predstaviteľmi rôznych náboženských vierovyznaní. Nám by to mohlo pripadať zvláštne, ale takto prežívané priateľstvo je úplne prirodzené. Keď som prišiel na biskupský úrad, našiel som tam nádhernú kyticu od tamojšieho veľkého imáma na znak bratstva.

Svätá omša na Mauríciu sa slávila pri Monumente Panny Márie, Kráľovnej pokoja, na pamiatku blahoslaveného Jacquesa-Désiré Lavala, zvaného ,apoštolom maurícijskej jednoty‘.

Evanjelium o blahoslavenstvách, ktoré sú preukazom totožnosti Kristových učeníkov, je v tomto kontexte protiliekom na pokušenie egoistického a diskriminačného blahobytu a taktiež kvasom skutočného šťastia preniknutého milosrdenstvom, spravodlivosťou a pokojom.

Na stretnutí s predstaviteľmi Maurícia som ocenil snahu zladiť rozdielnosti spoločným projektom, povzbudil som ich k ďalšiemu rozvoju tejto pohostinnosti, ako i k zachovaniu a rozvoju demokratického života.“

Pozdrav slovenským pútnikom
Pápež František sa počas generálnej audiencie stretol aj s účastníkmi štrnástej púte Ordinariátu OS a OZ SR, ktorých sprevádzal vojenský ordinár František Rábek. Zástupcovia ordinariátu pápežovi odovzdali ako dar obraz rekonštrukcie Leonardovej Poslednej večere od akademického maliara Stanislava Lajdu.

Svätý Otec počas audiencie odovzdal pozdrav nielen účastníkom púte ordinariátu, ale i ďalším slovenským pútnikom z Lozorna a Košíc. Pozdrav im pretlmočil pracovník vatikánskeho štátneho sekretariátu Jozef Krištof.