Naplnenie Božieho prisľúbenia je v Kristovi

Aula Pavla VI. sa 11. augusta opäť stala miestom generálnej audiencie pápeža Františka. Svätý Otec predniesol ďalšiu katechézu z cyklu o Liste Galaťanom. Mala názov Mojžišov zákon.
VN SK 18.08.2021
Naplnenie Božieho prisľúbenia je v Kristovi

„Nech nám Pán pomáha kráčať po ceste prikázaní, pričom sa budeme pozerať na Kristovu lásku a smerovať k stretnutiu s Kristom,“ povedal pápež František. Snímka: profimedia.sk

Pápežovej katechéze predchádzal úryvok z Listu Galaťanom: „Načo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky, kým nepríde potomstvo, ktorému bolo dané prisľúbenie. Je teda zákon proti Božím prisľúbeniam? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživovať, potom by spravodlivosť bola naozaj zo zákona. Ale Písmo uzavrelo všetko pod hriech, aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista“ (Gal 3, 19. 21 – 22).

Ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom

„,Načo je teda zákon?‘ – Toto je otázka, ktorej sa pri sledovaní krokov sv. Pavla chceme dnes hlbšie venovať, aby sme spoznali novosť kresťanského života oživovaného Duchom Svätým. Ak je tu však Duch Svätý, ak je tu Ježiš, ktorý nás vykúpil, načo treba zákon? Nad týmto sa dnes musíme zamyslieť.

Apoštol Pavol píše: ,Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom‘ (Gal 5, 18). No Pavlovi odporcovia tvrdili, že Galaťania by mali dodržiavať zákon, aby boli spasení. Vracali sa naspäť. Smútili za časmi pred Ježišom Kristom. Apoštol Pavol však s tým vôbec nesúhlasí.

Na takýchto podmienkach sa s ostatnými apoštolmi v Jeruzaleme nedohodol. Dobre si pamätá Petrove slová: ,Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my?!‘ (Sk 15, 10).

Ustanovenia, ktoré vzišli z tohto ,prvého koncilu‘, boli veľmi jasné: ,Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: zdŕžať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva‘ (Sk 15, 28 – 29).

Keď Pavol hovorí o zákone, odvoláva sa obyčajne na Mojžišov zákon, na Desatoro – na zmluvu, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom.“

Osobitný vzťah s Bohom

„Pri uzatváraní zmluvy s Izraelom Boh ponúkol ľuďom Tóru, aby mohli pochopiť jeho vôľu a žiť v spravodlivosti. V tom čase bol takýto zákon potrebný, bol to veľký dar, ktorý Boh dal svojmu ľudu. Prečo? Pretože vtedy bolo všade navôkol pohanstvo a správanie človeka sa odvíjalo od modloslužby.

Niekoľkokrát sa predovšetkým v knihách prorokov uvádza, že nedodržiavanie predpisov predstavuje skutočnú zradu zmluvy. A táto zrada vyvoláva ako reakciu Boží hnev. Puto medzi zmluvou a zákonom bolo také úzke, že obe skutočnosti boli neoddeliteľné.

Zákon je vyjadrením toho, že človek – ľud – má zmluvu s Bohom. V tomto svetle je ľahké pochopiť, ako to ,misionári‘, ktorí prenikli medzi Galaťanov, dobre rozohrali, keď tvrdili, že dodržiavanie zmluvy zahŕňa aj zachovávanie Mojžišovho zákona.

No práve v tomto bode môžeme objaviť duchovnú inteligenciu svätého Pavla a jeho skvelé postrehy podporované Božou milosťou, ktorú dostal na svoje evanjelizačné poslanie. Apoštol Pavol vysvetľuje Galaťanom, že v skutočnosti zmluva s Bohom a Mojžišov zákon nie sú nerozlučiteľne spojené.“

Keď zákon ešte neexistoval

„Prvý bod, o ktorý sa svätý Pavol pri svojom vysvetľovaní opiera, je, že zmluva, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom, bola založená na viere v naplnenie prisľúbenia. Nebola založená na dodržiavaní zákona, ktorý ešte neexistoval. Abrahám totiž začal putovať stáročia predtým.

Apoštol doslova píše: ‚Zmluvu potvrdenú Bohom neruší zákon, vydaný po štyristotridsiatich rokoch, aby tak zmaril prisľúbenie. Lebo ak je dedičstvo zo zákona, už nie je z prisľúbenia. Ale Abrahámovi ho Boh daroval skrze prisľúbenie‘ (Gal 3, 17 – 18).

Teda: prisľúbenie bolo pred zákonom a bol to prísľub Abrahámovi; až potom prišiel zákon – o 430 rokov neskôr. Slovo prisľúbenie je veľmi dôležité: Boží ľud kráča životom, pričom hľadí na prisľúbenie. A práve prisľúbenie je to, čo nás priťahuje napredovať k stretnutiu s Pánom.

Touto úvahou Pavol dosiahol prvý cieľ: Zákon nie je základom zmluvy, pretože prišiel neskôr. Bol potrebný a spravodlivý, ale najprv bolo prisľúbenie, zmluva. Nesmieme si však preto myslieť, že svätý Pavol bol proti Mojžišovmu zákonu. To nie, Pavol ho dodržiaval.

Vo svojich listoch obhajuje božský pôvod zákona a tvrdí, že má veľmi presnú úlohu v dejinách spásy. Zákon však nedáva život, neponúka naplnenie prisľúbenia, pretože nie je schopný ho uskutočniť.

Zákon je cesta, ktorá nás vedie vpred k stretnutiu; zákon je pedagóg na ceste ku Kristovi – pedagóg, ktorý vedie k viere v Krista, teda učiteľ, ktorý nás vedie za ruku k stretnutiu. Ten, kto hľadá život, musí hľadieť na prisľúbenie a na jeho naplnenie v Kristovi.“