Nebuďme prekážkou na stretnutie s Bohom

Svätý Otec František na pravidelnej stredajšej audiencii privítal na Svätopeterskom námestí skoro 20-tisíc veriacich z celého sveta. Prítomným ponúkol už dvanáste pokračovanie katechéz o Skutkoch apoštolov.
VN SK 17.10.2019
Nebuďme prekážkou na stretnutie s Bohom

Na generálnej audiencii boli prítomní aj členovia ruského cirkusu. Snímka: profimedia.sk

Medzi pútnikmi z rozličných národov boli opäť aj veriaci zo Slovenska, celkovo asi dve stovky. Z väčších skupín možno spomenúť Gymnázium sv. Uršule z Bratislavy, farnosť Ohradzany a farnosť Turzovka.

Na úvod katechézy zazneli slová z 10. kapitoly Skutkov apoštolov: „Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: ,Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých’“ (Sk 10, 34 - 36).

Pozerajme na úmysly srdca
„Ceste evanjelia do sveta, o ktorej svätý Lukáš rozpráva v Skutkoch apoštolov, sprevádza nesmierna Božia tvorivosť, ktorá sa prejavuje prekvapivým spôsobom. Boh chce, aby jeho deti zdolali každý partikularizmus a otvorili sa univerzálnosti spásy. Toto je tým cieľom: prekonať partikularizmy, aby sme sa otvorili univerzálnosti spásy, pretože Boh nás chce spasiť všetkých.

Všetci, čo sa znovuzrodili z vody a z Ducha – všetci pokrstení – sú povolaní vyjsť zo seba samých, otvoriť sa druhým, prežívať blízkosť, štýl spoločného života, ktorý premieňa každý osobný vzťah na skúsenosť bratstva.

Svedkom tohto procesu zbratania sa, ktorý chce Duch Svätý podnietiť v dejinách, je Peter, hlavná postava Skutkov apoštolov, spolu s Pavlom. Peter prežíva udalosť, ktorá sa stane rozhodujúcim zvratom v jeho živote.

Pri modlitbe dostane videnie, ktoré funguje ako Božia provokácia, aby v ňom vyvolala zmenu zmýšľania. Vidí veľké prestieradlo, ktoré zostupuje z výšky, obsahujúce rôzne živočíchy: štvornožce, plazy a nebeské vtáctvo, a počuje hlas, ktorý ho pozýva nasýtiť sa týmto mäsom.

On ako dobrý Žid, reaguje tvrdením, že nikdy nejedol nič nečisté, ako to žiada Zákon Pána. Vtedy sa opäť ozýva dôrazný hlas: ,Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným’ (Sk 10, 15).

Touto udalosťou chce Pán priviesť Petra k tomu, aby viac nehodnotil udalosti a osoby podľa kategórií čistý a nečistý, ale naučil sa ísť ďalej, hľadieť na osobu a úmysly jej srdca. To, čo robí človeka nečistým, totiž nepochádza zvonka, ale jedine zvnútra, zo srdca. A Ježiš to povedal zreteľne.“

Nemôžeme byť prekážkou Božej milosti
„Po tomto videní Boh pozýva Petra do domu istého cudzinca, neobrezaného. Kornélius bol stotníkom kohorty, zvanej Italská, nábožný a bohabojný, dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu, ale nebol židom.

V tomto pohanskom dome Peter ohlasuje ukrižovaného a vzkrieseného Krista a odpustenie hriechov každému, kto v neho verí. Kým Peter hovoril, na Kornélia a členov jeho rodiny sa vylial Duch Svätý. A Peter ich krstí v mene Ježiša Krista.

Táto mimoriadna skutočnosť – niečo také sa deje po prvýkrát – sa rozchýri v Jeruzaleme, kde bratia, pohoršení Petrovým správaním, mu to ostro vyčítajú. Peter urobil niečo, čo zachádzalo poza zvyklosti, poza zákon! A preto mu to vyčítajú.

V skutočnosti, po stretnutí s Kornéliom je Peter slobodnejší od seba samého a viac v spojení s Bohom a s druhými, pretože videl Božiu vôľu v konaní Ducha Svätého. Môže tak pochopiť, že vyvolenie Izraela nie je odmenou za zásluhy, ale znak zdarma daného povolania byť prostredníkom Božieho požehnania medzi pohanským ľudom.

Drahí bratia, od kniežaťa apoštolov sa naučme, že evanjelizátor nesmie byť prekážkou tvorivého diela Boha, ktorý ,chce, aby boli všetci ľudia spasení’ (1 Tim 2, 4), ale tým, ktorý podporuje stretnutie sŕdc s Pánom.

A my, ako sa my správame k našim bratom, obzvlášť k tým, čo nie sú kresťanmi? Sme prekážkou na stretnutie sa s Bohom? Sťažujeme im stretnutie s Otcom, alebo im ho uľahčujeme?

Poprosme dnes o milosť žasnúť nad Božími prekvapeniami, neprekážať tvorivosti, ale rozpoznať a podporovať stále nové spôsoby, ktorými vzkriesený Pán vylieva svojho Ducha Svätého vo svete a priťahuje srdcia dávajúc sa poznať ako ,Pán všetkých’ (Sk 10, 36).“