Obrana života nie je ideológiou

Na slávnosť Zvestovania Pána v stredu 25. marca pápež František pri generálnej audiencii formou televízneho prenosu pripomenul 25. výročie vydania encykliky sv. Jána Pavla II. Evangelium vitae – Evanjelium života. Podporu a obranu života označil aj pre dnešné časy za výsostne aktuálnu.
VN SK 26.03.2020
Obrana života nie je ideológiou

Svätý Otec František počas generálnej audiencie v stredu 25. marca. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec urobil výnimku z cyklu katechéz o blahoslavenstvách. Jeho príhovor uviedli slová z Lukášovho evanjelia o tajomstve zvestovania:

„Anjel jej povedal: ‚Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.‘ Mária povedala anjelovi: ‚Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám? ‘
Anjel jej odpovedal: ‚Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. ‘ Mária povedala: ‚Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. ‘ Anjel potom od nej odišiel“
(Lk 1, 30 - 35. 38).

Evanjelium života
„Pred 25 rokmi v tento istý deň, 25. marca, ktorý je v Cirkvi slávnosťou Zvestovania Pána, sv. Ján Pavol II. vydal encykliku Evangelium vitae (Evanjelium života) o hodnote a nedotknuteľnosti ľudského života.

Puto medzi Zvestovaním a Evanjeliom života je úzke a hlboké, ako to zdôraznil sv. Ján Pavol II. v svojej encyklike. Dnes opäť oživujeme toto učenie v kontexte pandémie, ktorá ohrozuje ľudský život a svetovú ekonomiku.

Je to situácia, ktorá robí ešte zaväzujúcejšími slová, ktorými sa encyklika začína. ,Evanjelium života sa nachádza v samom srdci posolstva Ježiša Krista. Cirkev ho každodenne s láskou prijíma, aby ho verne a odvážne ohlasovala ako dobrú zvesť ľuďom všetkých čias a kultúr’ (Evangelium vitae 1).“

Život nie je abstraktný pojem
„Ako každé evanjeliové hlásanie, tak aj toto treba predovšetkým dosvedčovať. A myslím s vďačnosťou na tiché svedectvo mnohých ľudí, ktorí sa rozličnými spôsobmi angažujú v službe chorým, starým ľuďom, tým, ktorí sú osamelí a najnúdznejší.

Uvádzajú Evanjelium života do praxe - rovnako ako Mária, ktorá po prijatí anjelovej zvesti išla pomáhať sesternici Alžbete, ktorá to potrebovala.

Veď život, ktorý sme povolaní podporovať a chrániť, nie je akýmsi abstraktným konceptom, ale sa vždy ukazuje v osobe z mäsa a kostí: práve počaté dieťa, bedár na okraji spoločnosti, chorý, ktorý je osamelý a skľúčený či v terminálnom štádiu choroby, človek, ktorý stratil prácu alebo sa mu nedarí ju zohnať, utečenec, ktorý bol odmietnutý či uzavretý do geta. Život sa prejavuje v konkrétnosti osôb.“

Obrana života nie je ideológiou
„Každá ľudská bytosť je Bohom povolaná tešiť sa z plnosti života; a keďže je zverená do materskej ochrany Cirkvi, potom akékoľvek ohrozenie dôstojnosti a života človeka nemôže nedoliehať na jej srdce, na hlbiny jej materských útrob.

Obrana života nie je pre Cirkev akousi ideológiou; je realitou, ľudskou realitou, týka sa všetkých kresťanov, ba viac, nielen preto, že sú kresťanmi, ale aj preto, že sú ľuďmi. Nie je to ideológia.

Atentáty na dôstojnosť a život osôb pokračujú, žiaľ, aj v tejto našej epoche, ktorá je epochou univerzálnych ľudských práv; ba stojíme zoči-voči novým hrozbám a otroctvám, a tvorba zákonov nie vždy sleduje ochranu ľudského života tých slabších a krehkejších.

Posolstvo encykliky Evangelium vitae je teda aktuálne viac než kedykoľvek predtým.

Nielen v krízových situáciách, akou je tá, ktorú práve prežívame, ale žiada sa tu konať na kultúrnej a výchovnej úrovni, aby sme odovzdávali budúcim generáciám postoj solidarity, starostlivosti, prijatia, v plnom vedomí, že kultúra života nie je výlučným dedičstvom kresťanov, ale patrí všetkým, ktorí v úsilí o budovanie bratských vzťahov uznávajú hodnotu prináležiacu každej osobe, aj keď je krehká a trpiaca.“

Ľudský život je jedinečný
„Drahí bratia a sestry, každý ľudský život, jedinečný a neopakovateľný, má hodnotu sám osebe, predstavuje nevyčísliteľnú hodnotu. Toto treba hlásať vždy znova a znova, s odvahou slov i odvahou skutkov. Toto je volaním po solidarite a bratskej láske pre veľkú ľudskú rodinu i pre každého z jej členov.

Preto spolu so sv. Jánom Pavlom II., ktorý je autorom tejto encykliky, spolu s ním nanovo a s plným presvedčením zdôrazňujem výzvu, s ktorou sa on obrátil na všetkých pred 25 rokmi: ,Rešpektuj, chráň, miluj život a slúž životu - každému ľudskému životu! Len na tejto ceste nájdeš spravodlivosť, rozvoj, pravú slobodu, pokoj a šťastie!’ (Evangelium vitae 5).“