Pane, nauč ma modliť sa

Na generálnej audiencii 5. decembra v Aule Pavla VI. pápež František začal nový cyklus katechéz, venovaný modlitbe Otče náš. Ježiša predstavil ako muža modlitby a veriacich pozval osobne si vyprosovať o dar modlitby.
VN SK 08.12.2018
Pane, nauč ma modliť sa

Pápež dostal od mladého pútnika darček – malého dinosaura. Snímka: profimedia.sk

Pápež František otvoril nový cyklus venovaný Modlitbe Pána predstavením Ježiša ako muža modlitby.

„V niektorých pasážach Svätého písma sa zdá, že je to predovšetkým Ježišova modlitba a jeho dôvernosť s Otcom, čo určuje všetko. Napríklad aj noc v Getsemani, posledný úsek Ježišovej cesty, absolútne najťažší z tých, ktoré až do tej chvíle prekonal.

I vtedy nachádza zmysel v nepretržitom načúvaní Otcovi. Bola to modlitba rozhodne nie jednoduchá, dokonca to bol ozajstný smrteľný zápas. Ale tiež to bola modlitba, ktorá dokázala byť oporou na ceste kríža.

Ježiš sa intenzívne modlil vo chvíľach verejných, zdieľaním liturgie svojho ľudu, ale tiež hľadal miesta uzobranosti, oddelené od víru sveta. Miesta, ktoré by dovolili zostúpiť do tajomstva jeho duše.

Je tým prorokom, ktorý pozná púštne kamene a vystupuje vysoko na vrchy. Posledné Ježišove slová, prv než vydýchol na kríži, boli slová žalmov, čiže modlitby Židov. Modlil sa slovami modlitieb, ktoré ho naučila matka.“

Ježiš je učiteľom modlitby
Pápež pri katechéze vychádzal z 11. kapitoly Lukášovho evanjelia, v ktorej učeníci prosia Ježiša, aby ich naučil modliť sa. Rovnako ako vtedy učeníkov, aj nás Ježiš chce učiť modlitbe.

„Ježiš sa modlil tak, ako každý človek na svete. A predsa jeho spôsob modlitby obsahuje aj tajomstvo. Niečo, čo určite neuniklo očiam jeho učeníkov, keď v evanjeliách nájdeme ich jednoduchú a okamžitú prosbu: ,Pane, nauč nás modliť sa‘.

Ježiš neodmieta, nie je žiarlivý na svoju dôvernú blízkosť s Otcom, ale, naopak, prichádza, aby nás voviedol do vzťahu s Otcom. Tak sa stáva učiteľom modlitby pre svojich učeníkov a určite ním chce byť aj pre nás všetkých. I my by sme mali povedať: ,Pane, nauč ma modliť sa. Nauč ma to.‘“

Každý vie, čo má Bohu povedať
Svätý Otec veriacim pripomenul, že i keď sa modlia už roky, stále sa musia učiť.

„Modlitba človeka, táto túžba, ktorá sa rodí prirodzene z jeho duše, je možno jedným z najnepreniknuteľnejších tajomstiev vesmíru. A ani nevieme, či modlitby, ktoré adresujeme Bohu, sú naozaj tie, ktoré si on praje prijímať.

Biblia nám hovorí o nevhodných modlitbách, ktoré sú Bohom odmietnuté. Stačí si spomenúť na podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi. Len mýtnik príde domov z chrámu ospravedlnený, pretože farizej bol namyslený a páčilo sa mu, keď ho ľudia sledovali pri modlitbe.

Tváril sa že sa modlí, no jeho srdce bolo chladné. A Ježiš upozorňuje, že farizej nie je ospravedlnený, ,lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. Ale ten, kto sa ponižuje, bude povýšený‘ (Lk 18, 14).

Prvým krokom k modlitbe je byť pokorným. Ísť za Otcom a povedať: ,Pozri, som hriešnik, som slabý, som zlý.‘ Každý vie sám, čo mu má povedať. Ale vždy sa začína poníženosťou. Pán počúva pokornú modlitbu.“