Pokračovať v Ježišovej misii

Dar života a viery nás pobáda byť vďačnými a deliť sa oň s druhými, ktorí nás často čakajú na kľukatých cestách. Vyjdime im v ústrety s pokladom viery v rukách.
Monika Šimoničová VNSK 14.03.2023
Pokračovať v Ježišovej misii

Po minulotýždňových pôstnych duchovných cvičeniach sa pápež v stredu opäť prihovoril veriacim. Prvýkrát v tomto roku vymenil Aulu Pavla VI. za vatikánske Námestie sv. Petra. Snímka: profimedia.sk

Po týždňovej pauze sa v stredu 8. marca opäť konala generálna audiencia, prvý raz v tomto roku na Námestí sv. Petra. V hojnom zástupe pútnikov bola aj skupina veriacich z farnosti Svit a Široké.

Pápežovmu príhovoru predchádzal úryvok z Prvého listu Korinťanom, kde apoštol Pavol píše, že odovzdáva to isté evanjelium, ktoré aj sám prijal.

MOST EVANJELIZÁCIE

Svätý Otec v úvode vysvetlil prepojenie medzi snemom v Jeruzaleme, ktorý sa konal v prvom storočí, a Druhým vatikánskym koncilom.

Kým apoštoli riešili otázku, komu hlásať evanjelium – či len Židom, alebo aj Nežidom –, všeobecný ekumenický koncil v 20. storočí „predstavil Cirkev ako putujúci a misionársky Boží ľud“. Medzi nimi je „most evanjelizácie, ktorého architektom je Duch Svätý“.

AUTENTICKOSŤ HLÁSANIA

„Evanjelizácia je vždy cirkevná služba.“ To znamená, že zvestovať Pravdu a radostnú zvesť môžeme len spoločne, „nikdy nie izolovane a na vlastnú päsť“. To je záruka pravosti a autentickosti ohlasovania.

Často však na nás doliehajú pokušenia ísť vlastnými alebo „pseudocirkevnými cestami“, prijať logiku čísel a spoliehať sa len na vlastné sily. To je druhoradé. Na prvom mieste je Duch Svätý, ktorý nám dáva silu a uschopňuje nás ísť a odovzdávať dar viery.

LÁSKA PRE VŠETKÝCH

Svätý Otec sa odvolával na koncilový dokument Ad gentes a pripomenul, že Boh miluje všetkých rovnako. Z jeho lásky nie je nikto vyradený.

„Adresátom Otcovej lásky je každý človek. Božia láska nie je určená pre nejakú malú skupinu. Nie! Je pre všetkých.“

Dostáva sa každému mužovi a žene „prostredníctvom Vykupiteľa Ježiša a Ducha Svätého, ktorý pôsobí v pokrstených i nepokrstených“.

CESTA SEBAOBETOVANIA

Našou úlohou je pokračovať v Ježišovej misii a pod vplyvom Ducha Svätého kráčať ako Ježiš „cestou chudoby, poslušnosti, služby a sebaobetovania až na smrť, z ktorej vyšiel ako víťaz“.

Ostaňme Ježišovi verní. Ak budeme ako jedna Božia rodina spoločne kráčať po tejto ceste, naplníme Boží zámer. Všetci spolu „na základe krstu máme aktívne svedčiť o viere“.

Poslanie je rovnaké, ale neuskutočňuje sa rovnako. Hľadajme nové, tvorivé spôsoby, ako sa stretnúť so zraneným ľudstvom a ako mu slúžiť. Nebuďme skamenení.

Dar života a viery nás pobáda byť vďačnými a deliť sa oň s druhými, ktorí nás často čakajú na kľukatých cestách. Vyjdime im v ústrety s pokladom viery v rukách.

NEŽNÉ SRDCE

V záverečných pozdravoch si Svätý Otec získal veľké sympatie, keď pripomenul Medzinárodný deň žien.

„Ďakujem všetkým ženám za odhodlanie budovať ľudskejšiu spoločnosť prostredníctvom tvorivého pohľadu a nežného srdca. Veľký potlesk pre ne.“