Pošli mňa

V nedeľu 18. októbra budeme sláviť Svetový deň misií. Svätý Otec napísal k tomuto dňu osobitné posolstvo. Jeho téma je citátom z Knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8).
VN SK 13.10.2020
Pošli mňa

Pápež František začína posolstvo poďakovaním za osoh z Mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý sme slávili minulý rok. Tentoraz reaguje na bolestnú krízu, ktorou dnes svet trpí v dôsledku pandémie, a práve v tejto situácii poukazuje na dôležitosť misijného ducha. Misionárske povolanie pramení v Božej láske a prejavuje sa v ľudskej odpovedi sebadarovania.

„V tejto situácii sa povolanie na misie - výzva vyjsť zo seba samých z lásky k Bohu a blížnemu - javí ako príležitosť deliť sa, slúžiť, prihovárať sa v modlitbe.  Poslanie, ktoré Boh zveruje každému, nás núti prejsť od ustráchaného a uzavretého ,ja´ k ,ja´ nájdenému a obnovenému sebadarovaním,“ vysvetľuje v posolstve pápež František.

Podľa slov Svätého Otca je takýto vnútorný postoj dôležitý, aby sme mohli Bohu povedať slovami Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa(Iz 6, 8). Ako pápež zdôrazňuje, má to byť odpoveď v konkrétnej situácii dneška,

„Choroba, utrpenie, strach a izolácia sú pre nás výzvou. Bieda tých, čo zomierajú sami; tých, čo sú ponechaní sami na seba; tých, čo prišli o prácu a o zárobok; tých, čo nemajú domov a jedlo, apeluje na naše svedomie.“

Na záver svojho posolstva pápež František pripomína, že slávenie Svetového dňa misií nám pomáha aktívne sa podieľať na Ježišovej misii v jeho Cirkvi modlitbou, reflexiou i materiálnym darom.