Sväté písmo je nevyčerpateľný poklad modlitby

Na generálnej audiencii v stredu 27. januára hovoril Svätý Otec v katechéze o modlitbe vychádzajúcej z čítania Svätého písma. Opätovne sa pre pandemické opatrenia prihovoril veriacim v priamom prenose z bibliotéky Apoštolského paláca.
VN SK 03.02.2021
Sväté písmo je nevyčerpateľný poklad modlitby

Pápež František v katechéze povedal: „Biblia nie je napísaná pre neurčité ľudstvo, ale pre nás, pre mňa, pre teba.“ Snímka: profimedia.sk

Katechézu Svätého Otca uviedol biblický úryvok z Knihy žalmov: „Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch, rozjímať o tvojich cestách. Otvor mi oči, aby som pozoroval divy tvojho zákona.

Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil; a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť“ (Ž 119, 1. 15. 18. 48. 105. 130).

Boh prechádza

„Slová Svätého písma nie sú napísané, aby zostali uväznené na papyruse, pergamene alebo papieri, ale aby boli vypočuté človekom, ktorý sa modlí, a tak im dáva klíčiť vo svojom srdci. Božie slovo prichádza do srdca. Každý deň Boh prechádza a zasieva semiačko do pôdy nášho života.

Nevieme, či dnes nájde pôdu nehostinnú a tŕnistú, alebo úrodnú pôdu, ktorá výhonku dá vzrast. Záleží na nás, na našej modlitbe, na otvorenom srdci, s akým pristupujeme k Písmu, aby sa stalo pre nás živým Božím slovom. Boh prechádza neustále prostredníctvom Písma.

A zopakujem, čo som povedal minulý týždeň, čo hovorieval sv. Augustín: Mám strach, že by Boh prešiel. Strach z čoho? Že by som ho nepočul; že by som si neuvedomil, že je to Pán. Prostredníctvom modlitby sa deje niečo ako nové vtelenie Slova. A my sme tými svätostánkami, v ktorých Božie slová chcú byť prijaté a uchované, aby Pán mohol navštíviť svet.

Preto je potrebné pristupovať k Biblii bez postranných úmyslov, bez jej účelového využívania. Veriaci nehľadá vo Svätom písme podporu pre svoje vlastné filozofické a morálne vízie, ale preto, že dúfa v stretnutie; vie, že tie slová boli napísané v Duchu Svätom a že preto v tom istom Duchu musia byť prijaté, musia byť pochopené, aby sa uskutočnilo stretnutie.

Cez modlitbu prichádza Božie slovo bývať do nás a my prebývame v ňom.

My teda čítame Písmo, aby ono čítalo nás. A je to milosť môcť sa spoznať v tej či onej postave, v tej či onej situácii. Biblia nie je napísaná pre neurčité ľudstvo, ale pre nás, pre mňa, pre teba, pre mužov a ženy z mäsa a kostí; mužov a ženy, ktorí majú meno a priezvisko, ako ja, ako ty.

A Božie slovo, presiaknuté Duchom Svätým, keď je prijaté s otvoreným srdcom, nenecháva veci nikdy tak ako predtým. Niečo sa zmení. A toto je tá milosť a sila Božieho slova.“

Lectio divina

„Kresťanská tradícia je bohatá na skúsenosti a reflexie o modlitbe so Svätým písmom. Osobitne sa uvádza metóda lectio divina, ktorá vznikla v mníšskom prostredí, ale dnes ju už praktizujú aj kresťania vo farnostiach. Ide predovšetkým o čítanie biblického úryvku s pozornosťou, ba viac, povedal by som s poslušnosťou voči textu, aby sa porozumelo tomu, čo znamená v sebe samom.

Následne sa vstúpi do dialógu s Písmom tak, že sa tieto slová stávajú podnetom na meditáciu a modlitbu, pričom sa stále zotrváva verne pri texte; začnem sa pýtať sám seba, čo hovorí mne. Je to delikátny krok. Nemáme skĺznuť do subjektivistických interpretácií, ale držať sa v živej brázde Tradície, ktorá spája každého z nás so Svätým písmom.

A posledným krokom pri lectio divina je kontemplácia. Tu slová a myšlienky prenechávajú miesto láske – ako medzi zamilovanými, ktorým neraz stačí hľadieť na seba v tichu. Biblický text zostáva, ale ako zrkadlo, ako ikona na kontemplovanie. A takto je tu dialóg.“

Nevyčerpateľný poklad

„Cez modlitbu prichádza Božie slovo bývať do nás a my prebývame v ňom. Slovo inšpiruje dobré predsavzatia a podporuje činy; dáva silu a vyrovnanosť, a aj keď nás uvádza do krízy, dodáva nám pokoj. V krivolakých a zmätených dňoch zaisťuje srdcu jadro dôvery a lásky, ktoré ho chráni od útokov zlého ducha.

V ktoromsi starobylom texte nachádza vyjadrenie intuícia, že kresťania sa tak veľmi identifikujú so Slovom, že aj keby spálili všetky Biblie sveta, jej odtlačok by sa ešte dal zachrániť z tej stopy, ktorú zanechala v životoch svätých. Toto je krásne vyjadrenie.

Kresťanský život je dielom zároveň poslušnosti i tvorivosti. Poslušný, pretože načúva Božiemu slovu; tvorivý, pretože má v sebe Ducha Svätého, ktorý človeka podnecuje uskutočňovať Božie slovo, prinášať ho ďalej. Sväté písmo je nevyčerpateľný poklad. Nech nám všetkým Pán dá, aby sme z neho čerpali čoraz viac prostredníctvom modlitby.“