Sväté túžby sú zárodkom nového života

Pri poslednej generálnej audiencii tohto liturgického roka 28. novembra pápež František v katechéze hovoril na tému: Nový zákon v Kristovi a túžby podľa Ducha. Uzavrel tak svoj niekoľkomesačný cyklus venovaný prikázaniam Desatora.
VN SK 01.12.2018
Sväté túžby sú zárodkom nového života

Na generálnej audiencii spôsobil milý rozruch nemý chlapec z Argentíny. Snímka: profimedia.sk

„Začali sme od vďačnosti ako základu vzťahu dôvery a poslušnosti. Boh, ako sme videli, nežiada nič, prv než by nám nebol daroval omnoho viac. Pozýva nás k poslušnosti, aby nás vykúpil z klamu modlárstiev, ktoré nás držia vo svojej moci.

Veď hľadanie vlastnej realizácie v idoloch tohto sveta nás vnútorne vyprázdňuje a zotročuje, zatiaľ čo vzrast a pevnosť získavame zo vzťahu s ním, ktorý nás svojím otcovstvom robí v Kristovi synmi a dcérami.“

Potrebujeme nové srdce
„Tento oslobodený život sa stáva prijatím našej osobnej histórie a zmieruje nás s tým, čo sme od detstva doteraz prežili, robiac nás dospelými a schopnými dať správnu váhu skutočnostiam a osobám v našom živote.

Touto cestou vstupujeme do vzťahu s blížnym, čo v zmysle lásky, ktorú Boh prejavuje v Ježišovi Kristovi, je povolaním ku kráse vernosti, veľkodušnosti a autentickosti.

Avšak nato, aby sme takto žili – čiže v kráse vernosti, veľkodušnosti a autentickosti – potrebujeme nové srdce, v ktorom prebýva Duch Svätý. Kladiem si otázku: Ako nastane táto transplantácia srdca, od starého k novému?

Prostredníctvom daru nových túžob, ktoré do nás zasieva Božia milosť, osobitne prostredníctvom Desiatich Božích prikázaní, ktoré Ježiš priviedol k naplneniu, ako to učí v reči na vrchu.

Veď pri kontemplácii života opísaného v Desatore, čiže života vďačného, slobodného, autentického, žehnajúceho, dospelého, ochraňujúceho a milujúceho život, verného, veľkodušného a úprimného, sa takmer bez toho, že by sme si to povšimli, nachádzame pred Kristom.

Desatoro je jeho röntgenovou snímkou, opisuje ho ako fotografický negatív, ktorý dáva vystúpiť jeho tvári. A takto Duch Svätý zúrodňuje naše srdce vkladajúc doň túžby, ktoré sú jeho darom, túžby Ducha. Dáva nám túžiť podľa Ducha, túžiť v rytme Ducha, túžiť s hudbou Ducha.“

Plnosť zákona
„Hľadiac na Krista vidíme krásu, dobro, pravdu. A Duch vyvoláva život, ktorý sleduje tieto jeho túžby, a podnecuje v nás nádej, vieru a lásku.

Takto plnšie objavujeme, čo to znamená, že Pán Ježiš neprišiel zákon zrušiť, ale ho naplniť, dať mu rásť.

A zatiaľ čo zákon podľa tela bol určitým radom predpisov a zákazov, podľa Ducha sa ten istý zákon stáva životom, pretože nie je viac akousi normou, ale samotným telom Krista, ktorý nás miluje, hľadá nás, odpúšťa nám, utešuje nás a vo svojom tele znovu dáva dohromady spoločenstvo s Otcom, stratené neposlušnosťou hriechu.

A takto sa negatívne znenie litery, záporná formulácia prikázaní - nepokradneš, nepreriekneš, nezabiješ, to záporné nie sa premieňa na pozitívny postoj - milovať, mať v srdci miesto pre druhých – všetko sú to túžby rozsievajúce pozitívnosť. A toto je tá plnosť zákona, ktorú nám Ježiš priniesol.“

Kontemplovať Krista
„V Kristovi, a jedine v ňom, Desatoro prestáva byť odsúdením a stáva sa autentickou pravdou ľudského života, čiže túžbou lásky – tu sa rodí túžba po dobre, po konaní dobra – túžbou radosti, pokoja, zhovievavosti, láskavosti, dobroty, vernosti, miernosti a sebaovládania.

Z tých nie sa prechádza k tomuto áno – k pozitívnemu postoju srdca, ktoré sa otvára mocou Ducha Svätého.

Tu vidíme, načo nám slúži hľadať Krista v Desatore: aby sme naše srdce urobili plodným, aby bolo gravidné láskou a otvorilo sa Božiemu dielu. Keď človek nasleduje túžbu žiť podľa Krista, vtedy otvára dvere spáse, ktorá nemôže neprísť, pretože Boh Otec je veľkodušný, a ako hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi, ,má smäd po tom, aby sme mali smäd po ňom′ (KKC 2560).

Ak tým, čo ničí ľudské srdce, sú nedobré túžby, Duch vkladá do nášho srdca svoje sväté túžby, ktoré sú zárodkom nového života.

Nový život totiž nepredstavuje titanské úsilie dostať sa do súladu s nejakou normou, ale nový život je samotný Boží Duch, ktorý nás začína viesť, až kým sa dostaví jeho ovocie, v jednej šťastnej súčinnosti medzi našou radosťou z toho, že sme milovaní, a jeho radosťou z toho, že nás miluje. Stretávajú sa tu tieto dve radosti: Božia radosť z toho, že nás miluje, a naša radosť z toho, že sme milovaní.

Hľa, čo znamená Desatoro pre nás kresťanov - kontemplovať Krista, aby sme sa otvorili na prijatie jeho srdca, na prijatie jeho túžob, na prijatie jeho Svätého Ducha.“