Svätý Jozef je otec nežnej lásky

Boh sa nespolieha len na naše talenty, ale aj na našu vykúpenú slabosť,“ vysvetlil Svätý Otec František v ďalšej katechéze o sv. Jozefovi. Osobitne povzbudil tých, ktorí sú vo väzení.
VN SK 25.01.2022
Svätý Jozef je otec nežnej lásky

Svätý Otec prišiel 19. januára medzi veriacich, ktorí do polovice zaplnili Aulu Pavla VI. vo Vatikáne, už o 9.00 hodine. Jeho osobná prítomnosť vyvolala ako vždy nadšenie u všetkých prítomných pútnikov vrátane rehoľných sestier. Snímka: profimedia.sk

„Evanjeliá potvrdzujú, že Ježiš vždy používa slovo otec, keď hovorí o Bohu a jeho láske,“ povedal 19. januára v Aule Pavla VI. Svätý Otec hneď na úvod generálnej audience. „Hlavným hrdinom mnohých podobenstiev je práve otec. Jedným z najznámejších je podobenstvo o milosrdnom otcovi.

Zdôrazňuje nielen skúsenosť hriechu a odpustenia, ale aj spôsob, akým sa odpustenie dostáva človeku, ktorý pochybil. Syn očakával trest, no ocitol sa v otcovom objatí.“ Podľa pápežových slov je nežnosť väčšia než logika sveta. „Boh sa nebojí našich hriechov, lebo je väčší ako naše hriechy.

Boh je otec, je láska, je neha. Nedesia ho naše hriechy, chyby, pády, ale desí ho uzavretosť našich sŕdc a nedostatok viery v jeho lásku. V skúsenosti Božej lásky je veľká neha. Je krásne pomyslieť na to, že prvým človekom, ktorý túto skutočnosť odovzdal Ježišovi, bol práve Jozef.“

Božie milosrdenstvo sa nebojí ani našej minulosti, ani nepekných vecí, ktoré sme vykonali. „Všetci máme nejaké nevyrovnané účty, ale vyrovnávať si účty s Bohom je nádherná vec, pretože len čo začneme hovoriť, on nás objíme.

Nežnosť nie je citová či sentimentálna záležitosť: je to skúsenosť, že sa cítime milovaní a prijatí práve v našej chudobe a biede, a tak nás Božia láska premieňa.“ Pán nás nezbavuje našich slabostí, ale stojí po našom boku a drží nás za ruku.

„Toto je neha: keď vidíme, ako Božia moc prechádza práve cez to, čo nás robí krehkými. Pritom sa však musíme obrátiť od zlého ducha, ktorý nás núti hľadieť na našu krehkosť negatívne, zatiaľ čo Duch Svätý ju vynáša na svetlo s nežnou láskou.

Preto je dôležité stretnúť sa s Božím milosrdenstvom najmä vo sviatosti zmierenia.“ Je dôležité dovoliť Pánovi, aby „nás miloval so svojou nežnosťou a premenil nás na mužov a ženy so schopnosťou takto milovať.

Bez tejto revolúcie nežnosti riskujeme, že zostaneme uväznení iba v takej spravodlivosti, ktorá nám nedovoľuje ľahko vstať a ktorá si zamieňa vykúpenie s trestom“.

V ďalšej časti katechézy pápež František osobitne pamätal na našich bratov a sestry, ktorí sú vo väzení. „Je správne, aby tí, ktorí urobili chybu, za ňu zaplatili. No ešte správnejšie je, aby tí, ktorí urobili chybu, mohli svoju chybu odčiniť. Nemôžu byť rozsudky bez okien nádeje.“

Na záver sa pápež František pomodlil modlitbu k svätému Jozefovi: „Svätý Jozef, nežný otec, nauč nás prijať, že sme milovaní práve v tom, čo je v nás najslabšie. Daj, aby sme nestavali žiadnu prekážku medzi našu chudobu a veľkosť Božej lásky.

Vzbudzuj v nás túžbu pristupovať k sviatosti zmierenia, aby nám bolo odpustené a aby sme boli schopní nežne milovať našich bratov a sestry v ich chudobe. Buď nablízku tým, ktorí sa dopustili chyby a platia za to.

Pomôž im nájsť spolu so spravodlivosťou aj nehu, aby mohli začať odznova. A nauč ich, že prvý spôsob, ako začať odznova, je úprimne prosiť o odpustenie, aby pocítili Otcovo pohladenie.“