Všetci sme Božie deti

Pápež František sa 8. septembra stretol s pútnikmi na generálnej audiencii v Aule Pavla VI. Veriacim pripomenul sviatok Narodenia Panny Márie i blahorečenie kardinála Stefana Wyszyńského. V katechéze s názvom Sme Božie deti sa venoval ďalšej časti Listu Galaťanom.
VN SK 14.09.2021
Všetci sme Božie deti

Svätý Otec počas generálnej audiencie osobitne pozdravil poľských veriacich pred blahorečením kardinála Stefana Wyszyńského (na snímke) 12. septembra. Pápež František pripomenul duchovný testament prímasa tisícročia: „Všetko zverujem Márii“ aj slová pápeža Jána Pavla II., ktoré povedal o kardinálovi Wyszyńskom a o sebe: „Nebolo by tohto poľského pápeža na Petrovom stolci, keby nebolo tvojej viery, ktorá sa nezlomila ani väzením a utrpením, tvojej hrdinskej nádeje, tvojej úplnej dôvery v matku Cirkev.“ Snímka: profimedia.sk

Pred katechézou zaznel tento úryvok z Listu Galaťanom: „Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi“ (Gal 3, 26 – 29).

Dátum, keď sme boli zachránení

„Drahí bratia a sestry, pokračujeme v našej ceste prehlbovania viery vo svetle Listu Galaťanom. Apoštol Pavol trvá na tom, aby títo kresťania nezabúdali na novosť Božieho zjavenia, ktoré im bolo oznámené.

V plnej zhode s evanjelistom Jánom (porov. 1 Jn 3, 1 – 2) apoštol Pavol zdôrazňuje, že viera v Ježiša Krista nám umožnila stať sa skutočnými Božími deťmi a tiež jeho dedičmi. My kresťania často považujeme túto skutočnosť, že sme Božie deti, za samozrejmosť.

Ale je to naopak, lebo je dobré si vždy s vďačnosťou pripomínať moment, keď sme sa nimi stali – teda náš krst – aby sme s ešte väčším vedomím prežívali tento veľký dar, ktorý sme dostali. Ak by som sa dnes opýtal: ,Kto z vás pozná dátum svojho krstu?‘ – myslím, že by sa nezdvihlo veľa rúk.

Je to však dátum, keď sme boli zachránení; dátum, keď sme sa stali Božími deťmi. Takže: tí, ktorí ho nevedia, nech sa opýtajú svojho krstného otca, krstnej matky, otca, mamy, strýka, tety: ,Kedy som bol pokrstený? Kedy som bola pokrstená?‘

Potom si pripomínajme tento dátum: je to deň, keď sme sa stali Božími deťmi. Keď totiž prišla viera v Ježiša Krista (porov. Gal 3, 25), vytvoril sa radikálne nový stav, ktorý nás vovádza do božského synovstva.

Synovstvo, o ktorom hovorí svätý apoštol Pavol; synovstvo, ktoré už nie je všeobecné, ale ktoré zahŕňa všetkých mužov a ženy ako synov a dcéry jediného Stvoriteľa. V úryvku, ktorý sme počuli, apoštol Pavol potvrdzuje, že skrze vieru sme Božími deťmi v Kristovi (porov. Gal 3, 26) – to je tá novosť.

Práve slová ,v Kristovi‘ robia u kresťanov rozdiel. Ježiš sa stal naším bratom a svojou smrťou a zmŕtvychvstaním nás zmieril s Otcom. Kto prijme Krista vo viere, krstom si oblieka jeho i synovskú dôstojnosť (porov. Gal 3, 27).

Svätý Pavol sa vo svojich listoch viackrát odvoláva na krst. Pre neho byť pokrstený znamená účinne a reálne sa podieľať na Ježišovom tajomstve. Napríklad v Liste Rimanom ide dokonca tak ďaleko, že hovorí, že v krste sme boli s Kristom pochovaní, aby sme s ním mohli žiť (porov. Rim 6, 3 – 14).

Toto je milosť krstu: byť účastní na Ježišovej smrti a vzkriesení. Krst teda nie je iba vonkajší obrad. Tí, ktorí ho prijímajú, sú hlboko premenení, v tej najintímnejšej časti svojho bytia, a majú nový život, ktorý im umožňuje obrátiť sa na Boha a vzývať ho menom Abba, teda Otče, Otecko (porov. Gal 4, 6).“

Prevrat v etnicko-náboženskej oblasti

„Apoštol Pavol veľmi smelo tvrdí, že identita prijatá krstom je totálne nová a prevažuje nad rozdielmi existujúcimi na etnicko-náboženskej úrovni. Vysvetľuje to tak, že niet Žida ani Gréka; a tiež na sociálnej úrovni, že niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy (porov. Gal 3, 28).

Tieto výrazy často čítame príliš unáhlene a bez toho, aby sme zachytili ich revolučnú hodnotu. Písať Galaťanom, že v Kristovi niet ani Žida, ani Gréka, sa pre apoštola Pavla rovnalo autentickému prevratu v etnicko-náboženskej oblasti. Žid bol na základe príslušnosti k vyvolenému národu privilegovaný oproti pohanovi (porov. Rim 2, 17 – 20).

Potvrdzuje to sám apoštol Pavol (porov. Rim 9, 4 – 5). Niet teda divu, že toto nové učenie apoštola mohlo znieť hereticky a vyvolávalo otázky: Ako to, že sme si všetci rovní? Sme predsa rozdielni!

Znie to trochu bludársky, však? V antickej spoločnosti bol podstatný aj rozdiel medzi otrokmi a slobodnými občanmi, ktorí podľa zákona požívali všetky práva, zatiaľ čo otrokom nebola priznaná ani len ľudská dôstojnosť.

To sa deje aj dnes: na svete sú milióny ľudí, ktorí nemajú právo na jedlo, nemajú právo na vzdelanie, nemajú právo na prácu: sú to noví otroci; sú to ľudia na periférii, ktorých všetci vykorisťujú. Týmto ľuďom upierame ľudskú dôstojnosť.“

Všetci sme si rovní

„Rovnosť v Kristovi napokon prekonáva i spoločenskú rozdielnosť medzi oboma pohlaviami a nastoľuje rovnosť medzi mužom a ženou – v období apoštola Pavla revolučnú, ale ktorú treba znovu potvrdiť aj dnes. Koľkokrát počujeme vyjadrenia, ktoré opovrhujú ženami!

Koľkokrát sme už počuli: ,Nerob nič, to sú ženské veci.‘ Veď sa len pozrime: muži a ženy majú rovnakú dôstojnosť, ale v histórii, dokonca aj dnes, existuje otroctvo žien – ženy nemajú rovnaké možnosti ako muži. Musíme si prečítať, čo hovorí apoštol Pavol, že v Ježišovi Kristovi sme si rovní.

Apoštol Pavol potvrdzuje hlbokú jednotu, ktorá existuje medzi všetkými pokrstenými, nech už patria k akémukoľvek stavu – či sú to muži, alebo ženy – sú si rovní, pretože každý z nich je v Kristovi novým stvorením.

Každý rozdiel sa stáva druhoradým vzhľadom na dôstojnosť faktu, že sme deťmi Boha, ktorý svojou láskou realizuje skutočnú a podstatnú rovnosť. Všetci skrze Kristovo vykúpenie a krst, ktorý sme prijali, sme si rovní: Boží synovia a dcéry. Rovní.“

Rozdiely by nemali mať medzi nami miesto

„Bratia a sestry, sme povolaní k tomu, aby sme čo najpozitívnejším spôsobom žili nový život, ktorý nachádza svoje základné vyjadrenie v synovstve s Bohom. Sme si rovní, pretože sme Božími deťmi. A Božími deťmi sme preto, že nás Ježiš Kristus vykúpil, a my sme do tejto dôstojnosti vstúpili krstom.

Pre nás všetkých je dnes rozhodujúce znovuobjaviť krásu toho, že sme Božími deťmi, že sme si navzájom bratmi a sestrami, pretože sme začlenení do Krista, ktorý nás vykúpil. Rozdiely a protiklady, ktoré nás separujú, by nemali mať miesto medzi veriacimi v Krista.

Naším povolaním je predovšetkým konkretizovať a zviditeľňovať povolanie k jednote celého ľudského rodu (porov. Lumen gentium, 1). Všetko, čo prehlbuje rozdiely medzi ľuďmi a často spôsobuje diskrimináciu, už viac pred Bohom nemá váhu, a to práve vďaka spáse uskutočnenej v Kristovi.

To, čo je dôležité, je viera a cesta jednoty naznačená Duchom Svätým. Našou zodpovednosťou je kráčať rozhodne po ceste rovnosti, ktorej predchádzalo Ježišovo vykúpenie.“