Všetci sme misionármi

Svätý Otec František sa s veriacimi modlil poludňajšiu modlitbu Anjel Pána aj v nedeľu 15. júla. Vo svojej katechéze komentoval liturgické čítanie z Evanjelia podľa Marka (Mk 6, 7 - 13), v ktorom Ježiš vysiela apoštolov po dvoch na misie.
17.07.2018
Všetci sme misionármi

Evanjelium približuje misionársky štýl, ktorý sa podľa slov Petrovho nástupcu dá zhrnúť do dvoch bodov: „misia má centrum“, ktorým je Kristus a „misia má tvár“, ktorá „pozostáva z chudoby prostriedkov“.

„Táto evanjeliová epizóda sa týka i nás, a nielen kňazov, ale všetkých pokrstených, povolaných vydávať svedectvo o Kristovom evanjeliu v rôznych oblastiach života. Aj pre nás sa toto misijné ohlasovanie stáva opravdivým len vtedy, keď vychádza zo svojho nemenného centra, ústredného bodu, ktorým je Ježiš.

Nejde tu o iniciatívu veriacich jednotlivcov či skupín, ale o poslanie Cirkvi, ktorá je neodlučiteľne zjednotená so svojím Pánom. Žiaden kresťan neohlasuje evanjelium sám od seba, ale iba ako ten, kto je poslaný Cirkvou, ktorá dostala tento mandát od samotného Krista.

Práve krst nás robí misionármi. Pokrstený človek, ktorý necíti potrebu ohlasovať evanjelium, ohlasovať Ježiša, nie je dobrým kresťanom.

Druhou charakteristikou misijného štýlu je, takpovediac, tvár, vonkajšia podoba, spočívajúca v chudobe prostriedkov. Výbava ohlasovateľa má zodpovedať kritériu striedmosti.

Učiteľ chce, aby boli slobodní a bezstarostní, bez protekcií a výhod, istí si iba láskou Ježiša, ktorý ich vysiela, a posilnení iba jeho slovom, ktoré idú ohlasovať.

Palica a sandále sú príslušenstvom pútnikov, lebo takými majú byť ohlasovatelia Božieho kráľovstva, nie všemocnými manažérmi, nezosaditeľnými funkcionármi či akýmisi divami na turné.