Vzývajme meno, ktoré zachraňuje

Po júlovej prestávke sa Svätý Otec František opäť začal stretávať s veriacimi na generálnych audienciách. V stredu 7. augusta sa v Aule Pavla VI. stretol s viac ako 10-tisíc pútnikmi a v svojej katechéze o knihe Skutkov apoštolov sa zameral na príbeh o uzdravení chromého žobráka pri chrámovej bráne.
VN SK 09.08.2019
Vzývajme meno, ktoré zachraňuje

Vystierajme ruku k druhému. Snímka: profimedia.sk

„V Skutkoch apoštolov sa hlásanie evanjelia spolieha nielen na slová, ale aj na konkrétne skutky, ktoré dosvedčujú pravdu ohlasovaného. Ide o divy a znamenia, ku ktorým dochádza prostredníctvom apoštolov a ktoré potvrdzujú ich slovo a ukazujú, že konajú v mene Krista.

A tak prichádza k tomu, že apoštoli prosia a Kristus koná, pomáhajúc im a potvrdzujúc slovo znameniami, ktoré ho sprevádzajú. Množstvo znamení a zázrakov, ktoré urobili apoštoli, bolo práve prejavom Ježišovho božstva.“

Dialóg je vzťah
„Dnes sa nachádzame pred prvým príbehom o uzdravení, pred zázrakom, ktorý je v knihe Skutkov apoštolov prvým rozprávaním o uzdravení. Má jasný misionársky cieľ, ktorý je zamierený na vzbudenie viery.

Peter a Ján sa idú modliť do chrámu – do centra prežívania viery Izraela, s ktorým sú prví kresťania ešte silne spätí. Prví kresťania sa modlievali v Jeruzalemskom chráme.

Lukáš zaznamenáva hodinu: bola tretia hodina popoludní, keď sa prinášala obeta v podobe celopalu ako znak spoločenstva ľudu so svojím Bohom; a aj hodina, v ktorej Kristus zomrel obetujúc seba samého ,raz navždy’ (Hebr 9, 12; 10, 10). A pri bráne chrámu zvanej Krásna vidia istého žobráka, muža paralyzovaného už od narodenia.

Prečo bol ten muž pri bráne? Pretože Mojžišov zákon zakazoval prinášať obety tomu, kto mal zmrzačené telo, čo sa považovalo za následok viny. Podľa tejto mentality je vždy dôvodom zmrzačenosti vina. A následne bol takto postihnutým osobám dokonca upieraný aj vstup do chrámu.

Tento mrzák – paradigma tých mnohých vylúčených a skartovaných spoločnosťou – je tam, aby prosil o almužnu tak ako každý deň. Nemohol vstúpiť, bol však pri bráne.

Tu sa zrazu deje niečo nepredvídané - prichádzajú Peter a Ján a spustí sa hra pohľadov. Mrzák hľadí na tých dvoch, aby prosil o almužnu; apoštoli, naopak, pozerajú naňho, pozývajúc ho hľadieť smerom k nim iným spôsobom, aby dostal iný dar.

Mrzák na nich hľadí a Peter mu hovorí: ,Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!’ (Sk 3, 6).

Apoštoli vytvorili vzťah, pretože toto je spôsob, akým sa Boh rád prejavuje, vo vzťahu, vždy v dialógu, vždy v zjaveniach, vždy prostredníctvom inšpirácie srdca: sú to vzťahy Boha s nami; prostredníctvom skutočného stretnutia medzi osobami, ku ktorému môže dôjsť jedine v láske.“

Meno, ktoré zachraňuje
„Chrám, okrem toho, že bol náboženským centrom, bol aj miestom výmeny ekonomického a finančného charakteru; proti tomuto jeho znižovaniu sa viackrát oborili proroci a aj samotný Ježiš.

Koľkokrát na to len myslím, keď vidím nejakú farnosť, kde si myslia, že sú dôležitejšie peniaze než sviatosti! Prosím vás! Chudobnú Cirkev: prosme Pána o to. Ten žobrák, stretávajúc apoštolov, nenachádza peniaze, ale nachádza meno, ktoré zachraňuje človeka: Ježiš Kristus Nazaretský.

Peter vzýva Ježišovo meno, káže chromému, aby sa postavil na nohy, teda do pozície živých, a dotýka sa tohto chorého, čiže berie ho za ruku a pozdvihuje ho – je to gesto, v ktorom sv. Ján Zlatoústy vidí obraz zmŕtvychvstania.“

Ježiš nám podáva ruku
„A tu sa ukazuje podobizeň Cirkvi, ktorá vidí toho, kto sa nachádza v ťažkostiach, nezatvára oči, vie hľadieť ľudstvu do tváre, aby vytvárala vzťahy, na ktorých záleží, mosty priateľstva a solidarity namiesto bariér.

Ukazuje sa tvár ,Cirkvi bez hraníc; Cirkvi, ktorá sa cíti matkou všetkých’ (Evangelii gaudium, 210), ktorá vie zobrať človeka za ruku a sprevádzať ho, aby ho pozdvihla – nie aby ho odsúdila.

Ježiš vždy podáva ruku, vždy sa snaží pozdvihovať, konať tak, aby sa ľud uzdravil, aby bol šťastný, aby stretol Boha. Ide o umenie sprevádzania, ktoré charakterizuje jemnosť, s akou sa približuje k posvätnej pôde toho druhého, dávajúc do pohybu uzdravujúci rytmus blízkosti s pohľadom plným úcty a spolucítenia, ktorý však zároveň uzdraví, oslobodí a povzbudí k dozrievaniu v kresťanskom živote.

A toto robia títo dvaja apoštoli s tým chromým človekom: hľadia naňho, hovoria pozri na nás, vystierajú k nemu ruku, dvíhajú ho a uzdravujú. Tak koná Ježiš s nami všetkými. Pomyslime na to, keď sme v ťažkých chvíľach, vo chvíľach hriechu, vo chvíľach smútku. Je tu Ježiš, ktorý nám hovorí: ,Pozri na mňa, som tu!’ Uchopme Ježišovu ruku a nechajme sa pozdvihnúť.“