Zákon musíme žiť

Svätý Otec František sa v nedeľu 16. februára napoludnie pred pravidelnou modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim na Svätopeterskom námestí.
VN CZ 17.02.2020
Zákon musíme žiť

Svätý Otec František v okne apoštolského paláca. Snímka: profimedia.sk

V krátkej katechéze sa zamyslel nad nedeľným evanjeliom, v ktorom Ježiš vysvetľuje, ako napĺňať zákon. Pápež zdôraznil, že zákon je nástrojom slobody a pomáha nám, aby sme neboli otrokmi hriechu, a tak ho treba aj žiť.

„Ježišov príhovor pozostáva zo štyroch antitéz, tvorených výrazom: Počuli ste, že bolo povedané - Ale ja vám hovorím. Tieto antitézy poukazujú na štyri životné situácie: zabitie, cudzoložstvo, rozvod a prísahy. Ježiš neruší predpisy, ktoré sa týkajú týchto problematík, ale vysvetľuje ich plný význam a vyjavuje ducha, v ktorom sa majú dodržiavať.

Nabáda, aby sme prešli od vonkajšieho dodržiavania zákona k tomu bytostnému, totiž aby sme prijali zákon srdcom, ktoré je ťažiskom úmyslov, rozhodnutí, slov a gest každého z nás. Zo srdca totiž vychádzajú dobré i zlé skutky.

Keď srdce prijme Boží zákon, chápe, že ak neprechováva lásku k blížnemu, zabíja v určitom zmysle seba i jeho, pretože závisť, nevraživosť a rozdelenie zabíjajú bratskú lásku, ktorá je základom všetkých medziľudských vzťahov.

Ak srdce prijme Boží zákon, chápe, že túžby potrebujú vedenie, pretože nie všetko, po čom sa túži, možno mať a nie je dobré podliehať sebeckým a majetníckym citom.

Srdce, ktoré prijme Boží zákon, chápe, že musí opustiť životný štýl nedodržaných sľubov a prejsť od zákazu krivej prísahy k rozhodnutiu vôbec neprisahať a zaujímať postoj úprimnosti voči všetkým. Ježiš si je vedomý, že nie je ľahké žiť naplno podľa prikázaní.

On prišiel na svet nielen naplniť zákon, ale tiež nám darovať svoju milosť, aby sme mohli plniť Božiu vôľu láskou k nemu a k bratom.“