Zápas proti zlému duchu

Na Námestí sv. Petra sa 21. febru­ára zhromaždilo asi tisíc veriacich. Pápež František ich pozdravil z okna Apoštolského paláca a pozval ich k zamysleniu nad nedeľným textom evanjelia, v ktorom sv. Marek hovorí o Ježišovom utiahnutí sa na púšť, kde ho pokúšal satan (porov. Mk 1, 12 – 15)
VN SK 22.02.2021
Zápas proti zlému duchu

„Celé Kristovo účinkovanie je zá­pasom proti zlému duchu v jeho mnohorakých prejavoch: uzdravenia z chorôb, exorcizmy posadnutých, odpustenie hriechov. Je to boj. Po prvej fáze, v ktorej Ježiš dokazuje, že hovorí a koná Božou mocou, zdá sa, akoby mal diabol navrch, keď je Boží Syn odmietnutý, opustený a napokon zajatý a odsú­dený na smrť.

Zdá sa, akoby víťazom mal byť diabol. V skutočnosti však práve smrť bola tou poslednou púšťou, ktorou bolo treba prejsť na definitívne porazenie satana a vyslobodenie nás všetkých z jeho moci,“ povedal v príhovore Svätý Otec.

Pápež František v tejto súvislosti pripomenul potrebu byť si vedomý prítomnosti diabla a pripraviť sa, ako sa pred ním brániť a poraziť ho.

„Božia milosť nám zaručuje, s vierou, modlitbou a pokáním, víťazstvo nad nepriateľom. Chcel by som však zdôrazniť jednu vec: v pokušeniach Ježiš nikdy nevedie s diablom dialóg. Alebo ho vyháňa z posadnutých preč, alebo nad ním vynáša súd, alebo poukazuje na jeho zlomyseľnosť, ale nikdy s ním nevedie dialóg.“

Svätý Otec povzbudil nebáť sa vstúpiť na púšť v existenciálnom význame, tak ako nás na to v období Veľkého pôstu podnecuje Duch Svätý: v tichu načúvať Bo­žiemu slovu, aby sa v nás uskutočnilo opravdivé obrátenie.