Žatva je veľká, svet so mnou počíta

Vatikánske námestie zalievalo 15. marca teplé slnko a generálna audiencia bola plná prekvapení. V dave pútnikov čakala na Svätého Otca skupina väzňov z mesta Locri i kŕdeľ detí z Inštitútu dona Milaniho v Cerveteri.
Monika Šimoničová VNEN 21.03.2023
Žatva je veľká, svet so mnou počíta

Jedným z prekvapení pre Svätého Otca na generálnej audiencii bola Petrova bárka. Je to replika osemmetrového člna, ktorý sa našiel v roku 1986 na dne Genezaretského jazera. Snímka: profimedia.sk

Väzni prišli darovať pápežovi ručne vyrobený betlehem, s ktorým minulý rok vyhrali súťaž vyhlásenú generálnym inšpektorátom kaplánov oddelenia väzenskej správy. Kreatívne vyrobili jedinečné dielo z prírodných materiálov, napríklad mydla a múky.

Deti pozdravovali Svätého Otca v tričkách s nápisom Svet so mnou počíta. Niektoré pozval k sebe do auta a za tónov študentskej kapely z Univerzity St. Louis v Missouri prišiel k pódiu.

POVOLANÝ AJ POSLANÝ

Pápežovmu príhovoru predchádzal úryvok z Lukášovho evanjelia o vyslaní učeníkov a Ježišovej starosti, že „žatva je veľká, ale robotníkov málo“. V úvode Svätý Otec vysvetlil, kto je apoštol. Slovo apoštol znamená poslaný.

Apoštolmi boli Dvanásti, ktorých si Ježiš vybral na začiatku svojho verejného účinkovania. Apoštolmi sú aj svätci alebo biskupi, ktorí pôsobia v jeho mene. „Uvedomujeme si však, že apoštolát sa týka každého kresťana, každého z nás?“

Sme povolaní, poslaní byť apoštolmi v apoštolskej Cirkvi, ako to vyznávame v Kréde. „Boh si nás volí do služby, ktorá niekedy zdanlivo presahuje naše schopnosti alebo ktorá nám nevyhovuje. Ale je to dar, na ktorý treba nezištne odpovedať.“

MOJA ÚLOHA

Krstom sme prijali povolanie svedčiť o Kristovi a máme tento „poklad činne a tvorivo odovzdávať ďalej a plniť tak svoju vlastnú apoštolskú úlohu v Cirkvi“.

Služby, dary a charizmy sú rozličné, ale poslanie je jedno. Aj laici majú účasť na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade a podieľajú sa na poslaní celého Božieho ľudu (porov. Apostolicam actuositatem, 2).

„Nemôžu vzniknúť privilegované skupiny. Nejde tu o kariérny postup. Všetci sme kresťania, ktorí slúžia druhým. Všetci sme si rovní.“ Nezáleží, či je to dieťa, biskup, zasvätený, pokrstený, nepokrstený. Všetci máme rovnakú dôstojnosť.

„Keď sa niekto cíti dôležitejší ako druhý a je horenos, veľmi sa mýli. K tomuto ho Ježiš nepovolal.“ Za takého človeka sa treba modliť, aby pochopil, v čom spočíva apoštolát. Naším povolaním je klaňať sa Otcovi, milovať, byť pokorný a slúžiť.

APOŠTOL DNEŠKA

„Otázka rovnakej dôstojnosti nás vyzýva prehodnotiť naše vzťahy, ktoré sú pre evanjelizáciu rozhodujúce.“ Svätý Otec ponúka niekoľko námetov na zamyslenie: Sme si vedomí, že svojimi slovami a rečami môžeme narušiť ľudskú dôstojnosť a zničiť vzťahy vnútri Cirkvi?

Aké máme vzťahy vo farnosti? Sme ochotní načúvať druhému, aby sme pochopili jeho dôvody či pohnútky konania? Pravdivé odpovede nám pomôžu uvedomiť si, ako prežívame krstné poslanie, ako napĺňame povolanie k apoštolátu dnes tam, kde sme. Buďme pokornými robotníkmi v Cirkvi a prosme Pána, aby poslal ďalších apoštolov na svoju žatvu.