Živme sa Kristom

V nedeľu 19. augusta, sa Svätý Otec František pomodlil s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým ponúkol krátku meditáciu nad evanjeliom 20. nedele v Cezročnom období, ktoré nám priblížilo Ježišovu reč v synagóge v Kafarnaume. Ježiš v ňom hovorí o sebe ako o živom chlebe, ktorý zostúpil z neba.
VN SK 19.08.2018
Živme sa Kristom

„Ďalej pokračuje: ,Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať  v sebe život′. Spolu s telom  je tu spomenutá i krv. Telo a krv v biblickom jazyku vyjadrujú skutočnú ľudskú bytosť.

Prítomný ľud a aj samotní učeníci tušia, že ich Ježiš pozýva vstúpiť do spoločenstva s ním, požiť ho – v jeho ľudskej podstate – ako pokrm, aby tak s ním zdieľali dar života pre svet. Tento chlieb života, sviatosť Kristovho tela a krvi, je nám nezištne darovaný pri eucharistickom stole. Zídení okolo oltára nachádzame to, čo nám utišuje duchovný hlad a smäd dnes i naveky.

Eucharistia nás pretvára, aby sme nežili len pre seba samých, ale pre Pána a našich bratov.

Ako vtedy, tak i dnes Ježiš opakuje každému z nás: ,Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život′. Bratia a sestry, nejde tu o materiálny pokrm, ale o živý a životodarný chlieb, ktorý komunikuje život samotného Boha.

Keď pristupujeme k svätému prijímaniu, prijímame život samotného Boha. Preto, aby sme mali takýto život, je nevyhnutné živiť sa evanjeliom a bratskou láskou.

Živiac sa týmto pokrmom, môžeme vstúpiť do plného súladu s Kristom, s jeho uvažovaním, cítením a konaním. Je preto veľmi dôležité ísť na svätú omšu i na sväté prijímanie, lebo jeho prijatím prijímame samotného živého Ježiša Krista, ktorý nás vnútorne premieňa a pripravuje nás pre nebo.“