Ekumenizmus neprežívajú iba raz do roka

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je príležitosťou aspoň na chvíľu zanechať teologické rozdiely v učení jednotlivých cirkví a spoločne sa modliť za jednotu. Na niektorých miestach sa však Kristovu túžbu aby všetci boli jedno snažia napĺňať nielen počas jedného týždňa v roku.
Ján Lauko 14.01.2020
Ekumenizmus neprežívajú iba raz do roka

Veriaci v žilinskom evanjelickom kostole pri ekumenickej modlitbe v roku 2018 / Snímka: Ľubomír Bechný


Božia Cirkev v priebehu stáročí zažila väčšie rozpory, ktoré mali za následok oddelenia nemalých spoločenstiev od plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou. Kristus nám však ustavične dáva dar túžby po obnovení jednoty kresťanov, no je našou úlohou, aby sme na tejto jednote pracovali a modlili sa za ňu. I preto sa od roku 1908 slávi obdobie od 18. do 25. januára ako Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Veriaci rozličných kresťanských denominácií sa stretávajú, aby aspoň v modlitbe prekonali rozdielnosti svojich vierovyznaní a spoločne vyjadrili túžbu po zjednotení, ktoré pre svoju Cirkev chce Kristus.

Aj na Slovensku sa pri tejto príležitosti každoročne organizuje niekoľko ekumenických aktivít. Na niektorých miestach sa však modlitby za jednotu kresťanov nesústreďujú iba do jedného týždňa, ale veriaci a ich duchovní vodcovia sa o prehĺbenie ekumenizmu snažia i počas roka. Uvedomujú si, že na zveľadení Kristovho daru jednoty treba pracovať neustále.

Nie vždy sa však tieto ekumenické aktivity stretávajú s priazňou všetkých predstaviteľov jednotlivých cirkví. Dôvodom sú často obavy, že ich veriaci v kontakte s bratmi a sestrami iných denominácií stratia svoju pôvodnú vieru.

Napriek týmto obavám ostávajú v niektorých mestách živé ekumenické spoločenstvá, ktoré sú nádejou na naplnenie jednoty. Pozreli sme sa, ako to vyzerá v Žiline, Martine, Košiciach a Pezinku.


Žilina

V meste pod Dubňom má ekuména dvadsaťročnú tradíciu, historicky prvé ekumenické stretnutie sa konalo v októbri 1999 na mestskom úrade pod vedením vtedajšieho žilinského dekana Jozefa Nogu a predstaviteľov cirkví pôsobiacich v meste. „V Žiline existuje spoločenstvo cirkví pod názvom Ekuza, ktoré zahrnuje Rímskokatolícku cirkev, Evanjelickú cirkev a. v., Gréckokatolícku cirkev, Pravoslávnu cirkev, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cirkev bratskú, Otvorený kresťanský zbor a Židovskú náboženskú obec,“ približuje Tatiana Mižičková, bývalá tajomníčka spoločenstva Ekuza.

Vzťahy medzi jednotlivými cirkvami v meste podľa nej závisia od ich predstaviteľov. „Ak je vedenie cirkvi naklonené vzájomnej spolupráci, potom sú medzidenominačné vzťahy výborné a prinášajú požehnanie celému mestu,“ konštatuje.

Zároveň však dodáva, že mnohí laici, kňazi i kazatelia ktorejkoľvek cirkvi majú problémy s ekumenickými aktivitami, pretože sa boja o svojich členov a o správnosť učenia. „Osobne si však myslím, že sú málo dozretí v láske a v osobnom poznaní Ježiša Krista. Tí, ktorí neslúžia vlastným ambíciám, ale slúžia Kristovi a majú Božiu bázeň, nebudú sa báť jeden druhého, ale budú sa milovať a spoločne sedieť za Pánovým stolom,“ poznamenáva Tatiana Mižičková.

V Žiline sa predstavitelia cirkví a veriaci stretávajú približne trikrát do roka. Spoločne organizujú Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, keď sa šesťkrát zídu vždy v priestoroch inej cirkvi s rôznymi ľuďmi, tradíciami, príhovormi a modlitbami. V máji počas Staromestských slávností bývajú ekumenické modlitby za Žilinu priamo na Mariánskom námestí. V októbri v rámci Týždňa kresťanskej kultúry môže ponúknuť každá cirkev program, ktorý obohatí spoločnosť. Medzi obľúbené patrí verejné čítanie Biblie.

Okrem toho sa veriaci na Veľký piatok modlia ekumenickú krížovú cestu pri Kuneradskom zámku. Taktiež sa už vyše roka konajú každý mesiac v kongresovej sále úradu Žilinského samosprávneho kraja modlitby a chvály, na ktoré sú pozývaní všetci kresťania z celého regiónu bez rozdielu vierovyznania.


Martin

V metropole Turca sa ekumenická spolupráca začala v roku 2008, keď evanjelickí laici začali nepretržité niekoľkotýždňové Modlitby 24/7 za mesto Martin a pozývali k účasti všetkých kresťanských veriacich. „Neskôr sa pár kresťanov v nemocničnej kaplnke intenzívne modlilo za Martin, čo vyústilo k zorganizovaniu kajúcnej tryzny v roku 2017, a to bol v podstate zrod ekumenického spoločenstva,“ približuje opäť Tatiana Mižičková, ktorá pomáha pri rozvoji vzťahov medzi kresťanmi i v Martine. V meste podľa jej slov aktívne spolupracujú katolíci, evanjelici a adventisti. Apoštolská cirkev a Kresťanské spoločenstvo Milosť sa do ekumenického života nezapájajú.

Témou spoločných stretnutí veriacich v Žiline i v Martine je láska k Bohu a ľuďom. „V žiadnom prípade neriešime teologické rozdiely, lebo hádky týkajúce sa rôznych učení sú tou najväčšou brzdou pre Cirkev. Veríme, že Cirkev bude obnovená skrze moc Ducha Svätého. Snažíme sa žiť ekuménu podľa výroku svätého Augustína: ,V zásadných veciach jednota, v sporných veciach sloboda, ale vo všetkom láska.‘ Preto radšej činíme pokánie, pomáhame trpiacim, ale najradšej sa modlíme a uctievame Božiu Trojicu,“ hovorí Tatiana Mižičková.

Ako dodáva, v oboch mestách sa spoločnými ekumenickými aktivitami snažia napĺňať Kristovu túžbu „aby všetci boli jedno“ (Jn 17, 21). „Chceme byť citliví na vanutie Ducha Svätého a konať Božiu vôľu, lebo nás vedie i spája Kristova láska. Veríme, že v budúcnosti, keď sa prenasledovanie kresťanov zväčší, tak aj jednota Božieho ľudu bude zjavená, pretože Pán Ježiš ju dokonal na kríži.“

V Martine sú iniciátormi spoločných aktivít laici pod vedením Petra Krajniaka, ktorí chodia každú druhú sobotu v mesiaci do zasadačky mestského úradu chváliť Božiu Trojicu a modliť sa za vedenie mesta a potreby obyvateľov. Dvakrát do roka býva na mestskom úrade zorganizovaný takzvaný Dávidov stánok, čo je nepretržité približne desaťhodinové uctievanie Pána.

Podľa potrieb sú v priebehu roka organizované 40-dňové reťazové pôsty za Martin. Raz do mesiaca býva v piatok Bdenie s Pánom, keď sa veriaci schádzajú na modlitby od desiatej hodiny večer do šiestej rána vždy v priestoroch inej cirkvi. Posledná sobota v mesiaci patrí evanjelizácii pod názvom Kresťania Turca.

Už vyše roka sa každý pondelok chodia veriaci modliť i pred starú, neobývanú storočnú budovu v meste s túžbou získať chátrajúci dom od mesta na ekumenické aktivity. A predstavitelia cirkví v Martine takisto organizujú modlitby v kostoloch počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.


Košice

V druhom najväčšom slovenskom meste vzniklo v roku 1994 Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice. Popudom na jeho vznik bolo viacročné stretávanie sa cirkevných predstaviteľov v komisii cirkví pri mestskom zastupiteľstve.

Do spoločenstva patrí Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev a Rímskokatolícka cirkev. Pravoslávna cirkev a Židovská náboženská obec majú štatút pozorovateľa a zúčastňujú sa na ekumenických aktivitách primerane obsahu svojej viery.

„V košickom ekumenickom spoločenstve sme sa pevne rozhodli chrániť a rozvíjať bratské spoločenstvo a vzťahy, ktoré medzi nami vyrástli. Ďakujeme trojjedinému Bohu, ktorý prostredníctvom Ducha Svätého vedie naše kroky k čoraz tesnejšiemu spoločenstvu už 25 rokov. V tomto zmysle chápeme naše spoločenstvo ako spoločný záväzok na dialóg a spoluprácu,“ predstavuje spoločenstvo jeho moderátor Radoslav Lojan.

Pripomína, že ekumenické spoločenstvo nemá dogmaticko-magisteriálny ani cirkevnoprávny charakter. Jeho záväznosť sa odvodzuje skôr od dobrovoľného záväzku zo strany cirkví a náboženských spoločností spolu budovať ekumenickú kultúru dialógu a hľadať možnosti na vzájomnú spoluprácu na rôznych pastoračných projektoch.

„Chceme sa pomocou evanjelia zasadzovať za dôstojnosť ľudskej bytosti, stvorenej na Boží obraz, a ako cirkvi spoločne prispievať k zmiereniu medzi národmi a kultúrami. Preto naše každoročné témy reflektujú rôzne sociálne, náboženské, ale aj pastoračné úlohy a výzvy v našej spoločnosti. V roku 2019 sme sa venovali pastorácii Rómov a rok predtým ochrane počatého dieťaťa,“ približuje Radoslav Lojan.

Košice sú každoročne dejiskom niekoľkých významných bohoslužieb a aktivít, ako je ekumenická bohoslužba koncom januára, pašiový sprievod na Veľký piatok či ďakovná bohoslužba slova za úrodu na jeseň. Mesto Košice už tradične pripravuje Festival sakrálneho umenia, do ktorého cirkvi aktívne vstupujú koordinovanými bohoslužbami.

K spoločným aktivitám patrí i kultúrny program ekumenického spoločenstva s názvom Adventný večer Božieho slova a hudby, ktorý je organizovaný v rámci predvianočných aktivít v Košiciach. V júni sa košická ekuména zúčastňuje tiež na spomienke na židovskom cintoríne, kde si pripomínajú počiatok deportácií Židov z mesta.


Pezinok

O prehlbovanie ekumenizmu sa snažia aj v Pezinku, kde sa pravidelne konajú modlitby v duchu Taizé. V novembri 2018 sa v meste dokonca stretli takmer dve stovky mladých kresťanov na Dňoch dôvery, ktorých prišli pri hľadaní jednoty povzbudiť i bratia z komunity Taizé.

Na organizácii Dňoch dôvery sa podieľala aj Katarína Horváthová, ktorá ekumenickú tradíciu v meste pozná od roku 2008. „Prvou naozaj spoločnou skutočnosťou v našom meste, ktorú som mohla zažiť, bola Vigília zmierenia v roku 2008, kde sme okrem všetkých spoločenstiev našej farnosti pozvali aj bratov evanjelikov a spolu sme pripravili túto aktivitu. Spoločné agapé po modlitbe v priestoroch kapucínskeho refektára svedčilo o tom, že to malo veľký zmysel. Moja nádej, že sa to stane tradíciou, sa však nenaplnila,“ poznamenáva Katarína Horváthová.

Túžbou ekumenického spoločenstva v Pezinku podľa nej je, aby sa aktivity podobné Dňom dôvery stali na Slovensku samozrejmosťou. „Aby mladí ľudia prežili týždeň v Taizé, mohli hovoriť a spolu sa modliť s mladými z celej Európy a vrátili sa s tou hlbokou skúsenosťou otvorenosti a jednoduchosti.“

Na modlitbách Taizé sa Pezinčania stretávajú raz mesačne už dvadsať rokov. „Posledných desať rokov pozývame na tieto modlitby aj bratov evanjelikov. Máme priateľské vzťahy, o čom svedčia práve Dni dôvery, počas ktorých nám poskytli svoj kostol a pastoračnú sálu ako miesto workshopov. Viacerí sa tiež zúčastnili na niektorých workshopoch a na slávnostnej sobotnej večernej modlitbe. Počas prípravy na Dni dôvery sme mali spoločnú modlitbu raz aj u nich a dokonca i u evanjelikov v Modre,“ spomína Katarína Horváthová.

Dodáva, že posledný rok prichádzajú na modlitby aj veriaci z Cirkvi bratskej. Raz do roka evanjelici v Pezinku organizujú modlitby kresťanských žien, na ktorých sa snažia zúčastniť i katolícki veriaci.