V seminároch na Ukrajine sa denne modlia za darcov zo Slovenska

„Cirkev na Ukrajine je bohatá na povolania, no materiálne chudobná, a tak musí prosiť o pomoc pri vzdelávaní budúcich kňazov. Uisťujeme vás, že kým bude náš seminár existovať, budú Pánovi prednášané modlitby za zdravie a požehnanie pre našich dobrodincov,“ hovorí rektor Gréckokatolíckeho seminára Svätého Ducha v Ľvove Ihor Boyko.
Martina Borčíková 10.04.2019
V seminároch na Ukrajine sa denne modlia za darcov zo Slovenska

Ukrajinskí bohoslovci sa za svojich dobrodincov nielen modlia, ale sú s nimi aj v pravidelnom listovom kontakte. Snímka: archív SKCH

Cesta ku kňazskej vysviacke trvá na Ukrajine sedem rokov a nie je vôbec jednoduchá. Mnohí bohoslovci sú z chudobných rodín a nemajú financie, aby si mohli uhradiť náklady na štúdium a pobyt v seminári.

Slovenská katolícka charita (SKCH) podporuje preto cez projekt Adopcia na diaľku® ich vzdelávanie a formáciu. Aktuálne spolupracuje na Ukrajine so šiestimi kňazskými seminármi.

Túto pomoc môže SKCH realizovať vďaka podpore slovenských darcov. Pracovníci SKCH navštívili semináre na Ukrajine viackrát a počas ciest videli ťažkú situáciu rodín aj Cirkvi.

Ukrajinské rodiny bojujú o prežitie
Celá ukrajinská spoločnosť zažíva veľkú nestabilitu a život bežných ľudí sa stáva každodenným bojom o prežitie. Ceny elektriny, plynu a tovarov vzrástli na Ukrajine za posledné roky niekoľkonásobne.

Mnoho ľudí opúšťa krajinu v nádeji, že si za hranicami nájdu prácu a možnosť obživy. Kto môže, posiela zo zahraničia aspoň nejaké finančné prostriedky svojim blízkym.

Veľa rodín sa však v takejto situácii rozpadáva. Muži odchádzajú za prácou a často sa k svojej rodine už späť nevrátia. Výchova detí ostáva potom iba na žene.

Aj bohoslovci sú často z rodiny, ktorú otec opustil a kde je všetka starostlivosť iba na matke. Niektoré rodiny stratili otca či syna vo vojenskom konflikte, keď museli nastúpiť na výkon vojenskej služby.

Na začiatku bolo 20 seminaristov 
Pre ťažkosti, s akými sa rodiny a Cirkev na Ukrajine boria, SKCH zapojila do projektu Adopcia na diaľku® v roku 2015 aj ukrajinských seminaristov. V začiatkoch spolupráce dostávalo pomoc 20 bohoslovcov.

Vďaka obetavej podpore slovenských darcov je do projektu úspešne zaradených už 325 seminaristov. SKCH pomáha bohoslovcom v Užhorode, Ľvove (dva semináre), Ternopile a v Kyjeve (dva semináre). V seminároch študujú rímskokatolícki i gréckokatolícki bohoslovci z celej Ukrajiny, niektorí sú z ďalekých regiónov Donecka, Odesy, Charkova.

„Seminaristi platia symbolický príspevok za izbu v seminári, ten však nepokryje náklady na vzdelávanie a formáciu. Pre súčasné ekonomické ťažkosti Ukrajiny, keď sú ľudia chudobnejší, si nemôžu všetci seminaristi dovoliť platiť poplatky,“ vysvetľuje rektor seminára v Ľvove Ihor Boyko.

V tomto seminári študuje 202 bohoslovcov a SKCH aj pre nich hľadá podporovateľov.

AKO POMÔCŤ

Bohoslovcov na Ukrajine môžete podporiť modlitbou alebo prihlásením sa do projektu. Prihlášku nájdete na: www.adopcianadialku.sk alebo si ju vyžiadajte na adrese: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava. E-mail: adopcianadialku.ukrajina2@charita.sk, mobil: 0910 842 669. Pomôcť môžete aj zaslaním ľubovoľného daru na bankový účet: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 7327. Ďakujeme za vašu pomoc.

Bohoslovci a slovenskí darcovia si píšu
Darca, ktorý sa do podpory vzdelávania ukrajinského seminaristu zapojí, sa preňho stáva „adoptívnym rodičom na diaľku“. Výška mesačného daru pre jedného bohoslovca je 20 eur. Každý darca vie, komu pomáha.

Po prihlásení sa do projektu dostáva fotografiu bohoslovca a informácie o jeho rodine, seminári, študijnom ročníku či záľubách. Neskôr mu príde aj správa s aktualitami od rektora seminára.

Raz v roku môže „adoptívny rodič“ poslať bohoslovcovi list o sebe. Všetky materiály a komunikáciu sprostredkúva SKCH cez projekt Adopcia na diaľku®. Okrem finančnej podpory štúdia a formácie je táto pomoc aj duchovnou a ľudskou podporou pre ťažko skúšanú Ukrajinu.

Dobro šíria bohoslovci ďalej
„Začiatky fungovania prvých seminaristov neboli jednoduché. Náš seminár nemal svoju budovu, a tak výučba prebiehala na privátoch alebo v domoch veriacich, ktorí bohoslovcov prichýlili.

Postupne sa situácia zlepšila a aktuálne má seminár už svoje priestory. Štát semináre na Ukrajine nepodporuje, a tak je aj činnosť nášho seminára závislá od príspevkov z rodín bohoslovcov a od darov dobrodincov.

Mám troch súrodencov a moja rodina je v ťažkej ekonomickej situácii. Som preto vďačný ja i ostatní bohoslovci všetkým dobrodincom za pomoc zo Slovenska. Ďakujem, že aj s vašou podporou sa môžem vzdelávať a pripravovať na svoje kňazské poslanie a službu blížnym,“ napísal v svojom liste jeden zo seminaristov.

Mnohí seminaristi sú z chudobných rodín, a preto dobre rozumejú situácii ľudí v núdzi. Navštevujú domovy dôchodcov, nemocnice, detské domovy, seniorov a chorých. Sú blízko tým, ktorí sú osamelí a opustení.

Podávajú im pomocnú ruku a prinášajú nádej a povzbudenie aj tam, kde je situácia z ľudského hľadiska neriešiteľná. Svet vkladajú do svojich modlitieb, v ktorých denne pamätajú i na dobrodincov seminára.