Ako získať titul Božieho služobníka

Svätí sa nestávajú svätými zo dňa na deň. Rovnako ako na svojej svätosti pracovali po celý život, aj proces kanonizácie potrebuje čas a má svoju postupnosť.
Miroslava Gromanová 30.10.2023
Ako získať titul Božieho služobníka

Všetky dokumenty a protokoly z vypočúvania svedkov zabalia, zapečatia biskupskou pečaťou a špeciálne ustanovený portátor ich odváža do Ríma. Snímka: Erika Litváková

Aby sa beatifikačný proces vôbec začal, musí mu predchádzať povesť svätosti kandidáta, ktorú získal či už heroickým praktizovaním kresťanských čností, mučeníckou smrťou alebo obetovaním života za blížneho.

Na základe toho sa skúmaním života kandidáta začne zaoberať skupina veriacich, rehoľná komunita alebo diecéza.

„Čas otvorenia procesu blahorečenia by sa nemal začínať skôr ako päť rokov od smrti kandidáta a nie neskôr ako tridsať rokov po jeho smrti,“ vysvetľuje páter Lucián Mária Bogucki, minorita, postulátor svätorečenia bl. Zdenky Schelingovej. Biskup potom vymenuje minimálne dvoch cenzorov teológov na prebádanie pravovernosti písomností kandidáta.

„Biskup tiež ustanoví historickú komisiu, ktorej úloha je veľmi dôležitá obzvlášť vtedy, keď kandidátom na blahorečenie je osoba z minulosti. Úlohou komisie je preskúmanie archívnych dokumentov,“ pokračuje páter Lucián.

AKTOR KAUZY

Čo sa týka samotného impulzu na proces, ktorý prichádza od veriacich, musí ísť o veľkú skupinu ľudí s  presvedčením o  svätosti daného kandidáta.

„Malo by to byť cirkevné združenie, asociácia alebo farnosť,“ vysvetľuje Terézia Valúšková, postulátorka diecéznej fázy blahorečenia Alfonza Paulena. Táto skupina je aktorom, navrhovateľom kauzy a preberá na seba morálnu a finančnú zodpovednosť za celý proces.

„V prípade rehoľníka to zvyčajne býva vlastná rehoľná spoločnosť. V našom prípade kňaza Alfonza Paulena je to Bratislavská arcidiecéza.“

Ak povesť mučeníctva, povesť svätosti alebo povesť mimoriadnych Božích milostí má charakter rozmáhania, dochádza k rozhovoru medzi aktorom a diecéznym biskupom. Ak on uzná za vhodné rozbehnúť proces, prekonzultuje to s biskupmi v biskupskej konferencii a Svätou stolicou.

Každý proces si vyžaduje promótora spravodlivosti. V prípade procesu blahorečenia Alfonza Paulena to je Jozef Slivoň. Snímka: alfonzpaulen.sk

POSTULÁTOR

Postulátora, ktorý bude hnacím motorom celého procesu, tiež schvaľuje biskup.

„Pre ľahšie porozumenie úlohy postulátora by sme ho mohli prirovnať k manažérovi spoločnosti. Jeho oficiálnym prvým krokom bude napísať žiadosť diecéznemu biskupovi o začatie diecéznej fázy procesu blahorečenia a svätorečenia,“ ozrejmuje postulátorka.

Keď už je všetko schválené, v diecéze sa uskutoční slávnostná sesia otvorenia procesu. „Kandidátovi patrí od toho okamihu titul Boží sluha,“ dopĺňa páter Lucián.

DIECÉZNA FÁZA

V diecéznej fáze pracujú na kauze dve komisie. Vyšetrovacia má na starosti vypočutie svedkov a je právnou garanciou procesu. Historická zozbiera všetky dokumenty týkajúce sa osoby daného kandidáta oltára a napíše kritický životopis.

„Ak kandidát publikoval nejaké články, kázne alebo knihy, musia ich preskúmať cenzori teológovia, či sa v nich nenachádza niečo proti viere a morálke,“ konštatuje Terézia. Postulátorka aktuálneho procesu blahorečenia Alfonza Paulena prezrádza, ako je to v jeho prípade.

„Ide predovšetkým o vypočutie očitých svedkov a svedkov z počutia. Potom je to bádanie v archívoch, aby sme na základe archívnych dokumentov mohli zostaviť spomínaný kritický životopis. Výsledkom práce vyšetrovacej a historickej komisie bude aj duchovný profil Božieho služobníka Alfonza.“

Vypočuli už väčšiu časť svedkov a rozbehnuté sú práce v archívoch a na písaní životopisu. Zistené informácie sa skompletizujú a preložia do jazyka, ktorý akceptuje Dikastérium pre kauzy svätých v Ríme.

Tím, ktorý pracuje na procese, je aktívny aj vo farnostiach a približuje ľuďom informácie o procese, o živote aj predpokladanej mučeníckej smrti kandidáta. „V kostoloch sa veriaci modlia za blahorečenie a v blízkom čase vyjde aj deviatnik za blahorečenie Božieho služobníka Alfonza Paulena,“ informuje Terézia.

Prípadné komplikácie znamenajú pre tím výzvu a bádanie v archívoch. „Celú situáciu sťažuje vtedajší režim, pre ktorý sa stretávame s problémami najmä pri bádaní.“ No v rámci tímovej práce sa zvládajú lepšie.

Postulátorka aktuálneho procesu blahorečenia Alfonza Paulena Terézia Valúšková (vľavo), bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a kancelár kúrie Tibor Hajdu (vpravo). Snímka: alfonzpaulen.sk

HĽADANIE SVEDKOV

Počas procesu majú komisie do činenia s dvoma druhmi svedkov: de visu a de auditu. Páter Lucián vysvetľuje, že svedkovia de visu sú tí, ktorí osobne poznali kandidáta, teda príbuzní, známi, rehoľní spolubratia alebo spolusestry. Svedkovia de auditu sú tí, ktorí počuli o kandidátovi od tých, ktorí ho poznali osobne.

K svedkom nemôžu patriť spovedníci, ak vedia veci zo spovede, duchovní vodcovia Božieho sluhu a samotný postulátor. Páter zároveň vysvetľuje aj zloženie komisie, ktorá je ustanovená v prvej fáze sesie otvárajúcej kauzu blahorečenia.

„Tvorí ju delegát biskupa, promótor spravodlivosti, ktorý pripravuje otázky na vypočúvanie svedkov a odborníkov, a notár, ktorého úlohou je zapisovať výpovede svedkov a na konci diecéznej fázy procesu overiť a podpísať celú dokumentáciu.“

V minulosti bola funkcia promótora spravodlivosti nazývaná „advokát diabla“. Jeho úlohou je hľadať slabé miesta v procese. „Aj keď sa táto úloha zdá vyrušujúca, je veľmi dôležitá, lebo pomáha zbavovať sa všetkých pochybností ohľadom svätosti kandidáta. Vďaka nemu nikto nemôže namietať, že proces bol vedený jednostranne a zaujato,“ dodáva páter Lucián.

Proces blahorečenia si vyžaduje prácu s množstvom dokumentov. Hľadanie v archívoch je tiež veľká výzva. Snímka: archív Terézie Valúškovej

DOKÁZATEĽNÝ ZÁZRAK

Úlohu v celom procese zohrávajú milosti alebo zázraky potenciálneho blahorečeného.

„Podľa pápeža Františka sú istou Božou pečaťou svätosti daného Božieho služobníka či služobnice. Preto by som chcela motivovať veriacich, aby sa vo svojich problémoch a ťažkostiach obracali o pomoc a príhovor k našim Božím služobníkom, blahoslaveným a svätým,“ vyzýva postulátorka.

V modlitbe s prosbou o mimoriadnu milosť alebo o zázrak je najlepšie prosiť len jedného. Ak by sa totiž udialo nejaké uzdravenie z ťažkej choroby a ľudia pritom vzývali viacerých svätých, je ťažké určiť, na ktorého príhovor sa stal daný zázrak alebo mimoriadna milosť, upozorňuje postulátorka.

„Jedinou výnimkou sú prosby adresované zároveň Panne Márii. Jej príhovor nie je nikdy prekážkou potvrdenia daného zázraku na príhovor nejakého Božieho služobníka, blahoslaveného alebo svätého,“ dodáva Terézia Valúšková. Zázrak uzdravenia, ktorý by potvrdila aj komisia lekárov vo Vatikáne, musí byť jasne dokázaný.

RÍMSKA FÁZA

Po získaní potrebných svedectiev a dokumentov sa proces v diecéze končí. „Nasleduje posledná slávnostná sesia, pri ktorej sa všetky dokumenty a protokoly z vypočúvania svedkov zabalia, zapečatia biskupskou pečaťou a špeciálne ustanovený portátor ich odváža do Ríma na Dikastérium pre kauzy svätých,“ objasňuje ďalej páter Lucián.

V rímskom dikastériu dokumenty zaregistrujú a povolajú relátora kauzy. Je ním jeden z pracovníkov dikastéria, ktorý preberie zodpovednosť za proces.

„Spolupracuje s postulátorom rímskej fázy a spoločne na základe materiálov zhromaždených v diecéze pripravujú dokument, ktorý sa volá positio, čiže presný životopis,“ hovorí páter Lucián, ktorý bol postulátorom zázraku v procese bl. Zdenky Schelingovej a v súčasnosti sa zaoberá prípravou dokumentov vo veci možného zázračného uzdravenia na príhovor našej blahoslavenej.

Ak positio získa v tajnom hlasovaní absolútnu väčšinu a tiež pozitívne vyjadrenie od kardinálov a biskupov, prichádza rad na Svätého Otca, ktorý musí osobne potvrdiť heroickosť čnosti kandidáta na blahorečenie, po jeho potvrdení je osobe udelený titul ctihodný Boží sluha.

PÁPEŽSKÝ AKT

Samotné blahorečenie je pápežský akt. „Svätý Otec ním udeľuje Božiemu služobníkovi, blahoslavenému, povolenie na verejné cirkevné uctievanie, ktoré je však obmedzené na miesta a spôsob,“ konkretizuje ďalej Terézia Valúšková.

Úcta spočíva v slávení liturgickej spomienky a svätej omše k jeho cti. Blahorečenie so sebou prináša dovolenosť tohto kultu, nie záväznosť. Tú so sebou prináša až svätorečenie. „Táto úcta je obmedzená na rehoľu alebo na jednu alebo viac diecéz, nie je ešte rozšírená na slávenie v celej Cirkvi.“

KAŽDÝ VERIACI

Kauza alebo proces blahorečenia sa môže týkať veriaceho, ktorý oplýva povesťou svätosti, či už v živote, v smrti alebo po nej.

„A to tým, že praktizoval hrdinským spôsobom všetky kresťanské čnosti. V prípade mučeníctva ide o veriaceho katolíka, ktorý oplýva povesťou mučeníctva, pretože verne nasledoval Ježiša Krista a spečatil svoj život mučeníckou smrťou,“ vysvetľuje na záver Terézia Valúšková.

Alebo môže ísť o prípad, keď veriaci obetoval svoj život z  lásky k niekomu. „Táto povesť má byť sprevádzaná obsiahnutými milosťami na príhovor kandidáta oltára.“