Úmysel svätej omše je veľký dar

Odslúženie svätej omše je najvyšší duchovný benefit pre dušu veriaceho človeka. Predchádza mu zápis konkrétneho úmyslu.
Peter Slovák 16.02.2022
Úmysel svätej omše je veľký dar

Kódex kánonického práva dovoľuje kňazovi raz za deň sláviť eucharistickú obetu. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Každá farnosť má svoju autenticitu. Systém prijímania úmyslov svätých omší môže byť odlišný, no rešpektujúci cirkevné predpisy.

Katolícke noviny navštívili a nahliadli do farností Myjava a Hlohovec, aby sa presvedčili o zaužívanej praxi nielen z ich zapisovania. Farár farnosti Myjava Gabriel Koch (46) a dekan Jozef Schwarz (41), farár farnosti Hlohovec, sa s nami podelili o špecifické pastoračné skúsenosti.

Pravidlá sú nevyhnutné

Pred vstupom do sakristie farského Kostola sv. Michala, archanjela, stoja v odstupoch v hlavnej lodi veriaci. Je zjavné, že súčasný hlohovský farár Jozef Schwarz núdzu o intencie nemá. V tejto súvislosti nám vysvetľuje: „V každej farnosti existuje určitý zaužívaný systém zapisovania intencií svätých omší.

Napriek miernym odlišnostiam aj podľa kánonického práva treba mať v týchto veciach poriadok.“ A ďalej s úsmevom dopĺňa: „Úmysly svätých omší zapisujeme spravidla vždy prvý deň v mesiaci na mesiac dopredu. A to iba v sakristii farského kostola – vstup z presbytéria.

Čakajúci ľudia sa modlia ruženec, je tam pokoj a nikto sa nehašterí. Ale vždy je to o jednotlivcoch – najviac starostí robia ,ročáci‘ – tí, ktorí chcú dať odslúžiť výročné sväté omše.“

Osvedčilo sa v meste i na dedine

Za zmienku stojí aj praktický úzus, že úmysly ranných a doobedňajších svätých omší sa zapisujú po rannej bohoslužbe a úmysly večerných svätých omší po večernej bohoslužbe. Aby bolo spravodlivosti zadosťučinené a každému sa ušiel úmysel, veriaci si môže zapísať iba jeden.

Pohrebné sväté omše majú prednosť a sú pre ne rezervované tri ranné sväté omše v týždni – v pondelok, stredu a piatok. Na farskom úrade, telefonicky ani mailom sa úmysly bohoslužieb v Hlohovci nezapisujú.

Okrem toho dekan Jozef Schwarz pridáva poznámku: „V prípade, ak prvého v mesiaci padne na nedeľu alebo prikázaný sviatok, intencie sa zapisujú nasledujúci deň, preto je potrebné sledovať aktuálne farské oznamy.

Tento spôsob zapisovania sa mi osvedčil už v predchádzajúcej farnosti na dedine a aj v súčasnej farnosti mestského typu. Na zapísanie príde iba ten človek, ktorý chce dať úmysel svätej omše na konkrétny deň a čas raz za mesiac. Mne ako kňazovi to zaberie jeden deň, je to prehľadné a má to svoj systém.“

Záujem a motivácia

Nielen v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou sa vynára predpoklad menšieho záujmu dávať slúžiť sväté omše v porovnaní s minulosťou. Jozef Schwarz pragmaticky objasňuje: „Myslím, že záujem je primeraný počtu veriacich navštevujúcich bohoslužby.

Samozrejme, pred pandémiou bolo viac ľudí v kostole, a teda i viac veriacich dávalo na úmysly svätých omší.

Čo sa týka motivácie, ide predovšetkým o spásu nesmrteľných duší svojich najbližších, rodičov či starých rodičov, ale aj poďakovania Pánu Bohu za Božie požehnanie pri rôznych výročiach konkrétnych ľudí alebo celých rodín.

Pri samotnom zapisovaní kňaz vie veriaceho usmerniť a pomôcť mu správne formulovať konkrétny úmysel svätej omše. Samozrejme, že kňaz môže odmietnuť zapísanie úmyslu, ak by bol s negatívnym akcentom alebo proti našej viere.“

Intenčná kniha

Evidencia úmyslov svätých omší sa volá intenčná kniha. Do nej sa zapisuje úmysel, milodar na konkrétnu svätú omšu a dátum s podpisom kňaza, že zadosťučinil tejto povinnosti a svätá omša bola odslúžená.

Môže sa stať, že z vážnych dôvodov kňaz nemôže odslúžiť svätú omšu. Vynára sa otázka, kto má povinnosť vykonať to za neho. „Každý kňaz si musí viesť takzvanú intenčnú knihu a pri jeho úmrtí ju dekan posúva biskupskému úradu.

Ten rozhoduje a neodslúžené sväté omše sa dajú odslúžiť. Prijatie úmyslu a milodaru na odslúženie svätej omše sú dve odlišné záležitosti. Milodar na svätú omšu nikdy neberiem dopredu, ľudia ho prinášajú až po svätej omši.

Aj keby človek omšový milodar nedal, pretože je v núdzi, zo skúsenosti viem, že prinesie dodatočne. Ale i keď nedá, Boh sa vždy postará a inak vynahradí.“

Farár farnosti Myjava Gabriel Koch Snímka: printscreen TVM Myjava

Binačné sväté omše

Niekedy sa veriaci mylne domnievajú, že čím viac svätých omší kňaz odslúži, tým viac milodarov získa. „Binačné sväté omše sa odvádzajú ordinárovi. Kódex kánonického práva dovoľuje kňazovi raz za deň sláviť eucharistickú obetu.

Prípady, v ktorých je dovolené v ten istý deň individuálne a spoločne sláviť viackrát, sa berú ako výnimky (Vianoce, Dušičky).

Miestny ordinár môže dovoliť, aby kňazi z oprávneného dôvodu slávili dvakrát (to znamená binácia); ako napríklad pri slávení svätej omše s biskupom, pri kňazských rekolekciách, pri kňazskom pohrebe, respektíve ak to vyžaduje pastoračná potreba; v nedeľu a prikázané sviatky (ale len v tieto dni) dokonca aj trikrát (trinácia). Inak kňaz nemôže slúžiť viac ako jednu svätú omšu denne,“ vysvetľuje dekan Jozef Schwarz.

Ani v Myjave záujem nechýba

Farský Kostol sv. Štefana Uhorského sa nachádza v centre Myjavy. Farár farnosti Gabriel Koch potvrdzuje, že hoci je vo farnosti katolíkov pomenej, o úmysly svätých omší nie je núdza.

„Intencie zapisujem vždy na mesiac dopredu, najčastejšie jeden deň po svätej omši, ale možné je to aj telefonicky či individuálne v inom čase. Pri zapisovaní intencií – najmä teraz počas pandémie – som si zvykol zaznačiť aj telefonický kontakt.

Bolo to praktické, keď platil zákaz verejného slávenia bohoslužieb. Keď bolo potrebné, kontaktoval som osobu, či svoj úmysel chce preložiť na neskorší termín, alebo môžem na daný úmysel obetovať svätú omšu sám.“

Úmysel odovzdávam Bohu

Na otázku o samotnej motivácii veriacich myjavský duchovný otec odľahčene odpovedá: „Predpokladám, že je to katolícka viera. S obetou Ježiša Krista sprítomnenou vo svätej omši predkladáme Bohu Otcovi svoje záležitosti v nádeji, že nás vyslyší.

Tak to vnímam ja osobne. Treba však poznamenať, že intencia svätej omše je vec medzi veriacim a kňazom, ktorý mu prisľúbi, že sa bude zvlášť modliť na jeho osobný úmysel. Prítomní veriaci na svätej omši ju môžu obetovať na svoje vlastné úmysly.

Aj preto sa úvodná modlitba svätej omše volá kolekta (z latinčiny zbieranie, zhromažďovanie).

Po zvolaní kňaza ,Modlime sa‘ nasleduje chvíľa ticha na vzbudenie si úmyslu, pričom celebrant v mysli všetky úmysly zhromaždí a v jednej modlitbe ich predloží Bohu. To všetko sa nachádza aj v modlitbe kňaza pred svätou omšou, ktorá sa nazýva vzbudenie si úmyslu.“

Dekan Jozef Schwarz v sakristii farského kostola: „Doteraz mi nikdy nechýbali úmysly na slávenie svätých omší.“ Snímka: Peter Slovák

Intencií má dosť

Ak by chýbali úmysly na slávenie svätých omší, je možné ich dopĺňať aj od iných kňazov, ktorí ich majú nadbytok. „Áno, samozrejme, že takéto ,dopĺňanie‘ je možné a aj sa niekedy praktizuje. S gregoriánskymi omšami by bol už asi v bežnej farnosti problém.

Platí to aj pre moju farnosť, keďže ide o záväzok na 30 dní, ale vylúčené to nie je, ak kňaz úmysly nemá a takýto záväzok dokáže splniť.

V aktuálnej situácii som sprostredkoval slávenie gregoriánskych svätých omší na inom mieste alebo som odporučil dať obetovať sväté omše prostredníctvom Pápežských misijných diel.“

Záväzky preberá nástupca

„Kánonické právo zaväzuje kňaza zadosťučiniť povinnosti obetovať na prijatý úmysel svätú omšu najneskôr jeden rok od jeho prijatia. Ak by to nestihol, má dať svätú omšu odslúžiť inému kňazovi aj s plnou výškou prijatého milodaru. Závisí od okolností.

Ak ide o smrť kňaza či vážnu zdravotnú situáciu, ktorá mu neumožňuje slávenie eucharistickej obety, jeho povinnosti a záväzky preberá nástupca alebo zastupujúci kňaz,“ dopĺňa myjavský farár.

Pastoračné skúsenosti

Hoci Jozef Schwarz má z pôsobenia v obci Bošáca skúsenosť, že aj veriaci inej konfesie prichádzajú dať odslúžiť svätú omšu, Gabriel Koch poznamenáva, že v Myjave sa mu to ešte nestalo: „Mám skúsenosť, že ma veriaci inej konfesie, konkrétne evanjelici, prosili o požehnanú vodu alebo hromničné sviece.“

Keď sa pýtame, či kňaz môže odmietnuť odslúžiť svätú omšu na nejaký úmysel, Gabriel Koch objasňuje: „Je to otázka úsudku kňaza, ale aj veriaceho. Osobne si neviem predstaviť prijatie omšového úmyslu týkajúceho sa napríklad priaznivého výsledku nejakých volieb či športových podujatí.

Čo sa týka nejakej ,bizarnej‘ intencie, to sa mi, našťastie, nestalo, ak nerátam úmysel, keď si veriaca žiadala vymenovať približne dvadsať žijúcich s menami i priezviskami a s označením príbuzenského vzťahu.

Veľmi jej záležalo, aby to tak bolo zapísané vo farských oznamoch, takže daný úmysel mal niekoľko riadkov.“