Vo farnosti cítiť dobré duchovné nastavenie

Spoznávať naše farnosti je vždy príležitosťou objavovať vzácne historické momenty i pamiatky, ktoré sa s nimi spájajú. Dôležitejšie je však poznávanie autentickej duchovnej atmosféry, čiže originálne spirituálne „know-how“ farského spoločenstva. Poďme teda čo-to poodkryť z farnosti Veľké Zálužie.
Peter Slovák 08.06.2021
Vo farnosti cítiť dobré duchovné nastavenie

Spoločná fotografia na záver minuloročného farského tábora. Farár farnosti Anton Ižold je na snímke prvý zľava v dolnom rade. Snímka: archív farnosti

Začnime, ako sa patrí, od duchovného centra každej farnosti a ním je Boží chrám. Nielen pri predstavovaní Kostola Všetkých svätých vo Veľkom Záluží nás zasvätene sprevádza duchovný otec farnosti Anton Ižold (48).

Ex oriente lux

V súvislosti s Božím stánkom upozorňuje na niektoré skutočnosti: „Farský Kostol Všetkých svätých v obci Veľké Zálužie (pôvodný názov Ujlak) bol konsekrovaný v roku 1769 a je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2019 sme spolu s naším diecéznym otcom biskupom Viliamom Judákom oslávili 250. výročie jeho posviacky.

Existencia ujlackej farnosti je známa od roku 1332 a spolu s orientáciou kostola (východ – západ) na vrchole terénnej vlny v centre obce vedie k domnienke, že na mieste súčasného chrámu stál starší pôvodný kostol. V rokoch totality 20. storočia bol kostol skrášlený nádhernými vitrážami, ktorých autorom je majster Vincent Hložník.

Jedna z nich, zobrazujúca sv. Cyrila a Metoda, je umiestnená na chóre nad východným hlavným vchodom kostola. Lúče vychádzajúceho slnka prestupujú práve touto vitrážou a často sa zrkadlia až v presbytériu. Dennodenne tak farbisto vedú k uvedomeniu si nádherného pokladu misie našich vierozvestov: Ex oriente lux! – Z východu (prišlo) svetlo.

Orientácia kostola zároveň umožňuje cez otvorené hlavné dvere chrámu hľadieť od hlavného oltára priamo na Zobor, teda na Nitru, ktorá sa považuje za kolísku kresťanstva na Slovensku – za slovenský Betlehem.

Farnosť Veľké Zálužie pôvodne prislúchala k Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze. Po reorganizácii usporiadania slovenských diecéz v roku 2008 pápežom Benediktom XVI. bola začlenená do Nitrianskej diecézy.“

Úcta k Panne Márii

Farský kostol nie je jediným sakrálnym objektom hodným povšimnutia. Farár farnosti pokračuje: „I keď predstavuje v obci najvýznamnejšiu stavebnú pamiatku náboženského charakteru, okrem toho sa v miestnej lokalite Budín nachádza Kaplnka Panny Márie, Pomocnice kresťanov, z roku 1935.

Tu sa zvyčajne za veľkej účasti veriacich približne okolo dátumu 24. mája zvykne slúžiť mariánska slávnostná svätá omša. V ten deň obyvatelia tejto časti obce majú svoje budínske hody. Podobne takmer na pomedzí Veľkého Zálužia a Jarku sa pri Kaplnke sv. Antona Paduánskeho z roku 1996 za účasti veriacich z oboch obcí slúži 13. júna svätá omša.

Pôvodná kaplnka zasvätená svätcovi, ktorú dal postaviť ešte v 20. rokoch 20. storočia gróf János Esterházi, je už niekoľko desaťročí v ruinách. Uprostred obce sa tiež nachádza nedávno zreštaurovaná a požehnaná kultúrna pamiatka – veľmi pekný mariánsky stĺp s Immaculatou.

Medzi veriacimi sú obľúbené aj iné kaplnky Panny Márie v obci, socha svätého Vendelína, svätého Jána Nepomuckého, svätého Urbana, na ktorého sviatok máme každoročnú pobožnosť za prítomnosti našich vinárov, a viaceré prícestné kríže.“ Zbožnosť predkov teda cítiť.

Záväzok pastoračnej námahy predchodcov

Nás však zaujíma súčasnosť. Anton Ižold, ktorý predtým pôsobil v Topoľčiankach, načrtáva duchovný kolorit a punc farnosti Veľké Zálužie: „Počul som pekné poetické vyjadrenie, že po preložení na iné pôsobisko sa kňazovi zväčší srdce, aby sa tam vmestili tí, ktorých stretol, i ďalší, ktorých stretne.

Som vďačný Pánu Bohu, že ma posiela medzi bratov a sestry s jeho darom a tajomstvom kňazstva. Teším sa, že vo farnosti Veľké Zálužie, kde som siedmy rok, cítim veľmi silný koreň viery. Či už ide o spoluprácu s miestnou samosprávou, občianskymi združeniami alebo školami. Všade nachádzam úctu voči kresťanstvu.

Je pre mňa záväzkom vážiť si prácu mojich kňazských predchodcov, rodičov i vychovávateľov a nadviazať na ňu. Myslím, že ja teraz len zberám ovocie pastoračnej námahy kňazov, ktorí tu pôsobili v minulosti. Dúfam, že raz aj moji nástupcovia v úrade farára budú môcť čo-to dobré pre nebo zozbierať z našej aktuálnej činnosti.

Zvlášť mám radosť, že minulý rok prvýkrát niekoľkí manželia slúžili ako animátori našich birmovancov a ďalšie manželské páry nad tým uvažujú. Priviesť iných k tomu, aby sami odovzdávali evanjelium Ježiša Krista druhým, sa mi javí ako dosť kľúčové.

Mám rád svojich farníkov, ale zvlášť si ich vážim pre jednu vec. A to ako sa pokorne venujú tým, ktorí sú takpovediac najslabší, najpokornejší v spoločnosti. Do miestnej Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží prichádzajú ľudia z rôznych kútov Slovenska, aby tam našli opäť zdravie. Obetavo im slúžia mnohí naši farníci – ako lekári, zdravotnícky personál, kuchárky, vodiči.

Duchovnú službu v nemocnici zabezpečuje výpomocný duchovný Vladimír Paulini. Snažia sa teda venovať tým, ktorí sa ocitli na periférii, ako zvykne hovorievať pápež František.“

Duchovná podpora môže byť kľúčová

Psychiatrická nemocnica vo Veľkom Záluží, ktorá disponuje odborným renomé v oblasti liečby duševných porúch a závislostí, má v obci medicínsku tradíciu od roku 1957. V zmysle zachovania a prinavrátenia psychického zdravia, ako aj pozitívneho rozvoja osobnosti nemocnica pre mnohých urobila skutočne veľa.

Aj z tohto pohľadu má spoločnosť rezervy pri materiálnom, ale aj morálnom ocenení inštitúcie a ľudí, ktorí v nej pracujú pre dobro človeka. Jej riaditeľ – lekár Henrich Grác (51) nám objasňuje, ako vníma potenciál miesta v kontexte pomoci ľuďom, čo sa ocitli v situácii, ktorá si vyžaduje odborný, ale zároveň citlivý ľudský prístup.

Spýtali sme sa, či pri uzdravovaní je dôležitý aj spirituálny aspekt sprevádzania. „Duchovný aspekt sprevádzania pri liečbe a uzdravovaní akejkoľvek duševnej poruchy je neoceniteľný. Veľmi dôležitý je pri abstinujúcich závislých, ktorí potrebujú neustálu podporu a vieru. Hlavne v procese uzdravovania – v prvom roku po liečbe – nie je cesta abstinencie každý deň ľahká.

Úloha kňaza pri sprevádzaní veľmi často zohrá podstatnú rolu. Najmä v úvode liečby, respektíve pred samotným nástupom pacienta na ňu, keď je nerozhodný, či sú jeho kroky smerom k liečbe na psychiatrii správne. V spoločnosti je ,pobyt‘ na psychiatrii stále stigmou. Podpora, viera i edukácia zo strany kňaza je vždy výrazným motivačným faktorom k uzdravovaniu vo všetkých fázach liečby.“

V nemocnici pracuje aj časť miestnych obyvateľov na najrozličnejších pracovných pozíciách. Odborník vysvetľuje, akú pridanú hodnotu jej dávajú: „Podstatnú časť zamestnancov nemocnice tvoria obyvatelia obce Veľké Zálužie. Sú otvorení, ľudskí, prinášajú neoceniteľnú personálnu stabilitu a lokálny patriotizmus.“

A pridáva: „V našich klientoch nevidíme len pacienta, ale v prvom rade človeka, ktorému sa okrem medicínskej pomoci usilujeme pomôcť aj po duchovnej a sociálnej stránke. Bez komplexnosti takéhoto pôsobenia, humánnosti, spolupráce s rodinou či okolím pacienta, riešenia sociálnej situácie by uzdravovanie pacienta nebolo možné.

Tak to cítia určite aj naši pacienti, radi k nám chodia. Verím, že to tak bude aj v budúcnosti, po tom, čo ,ustojíme‘ pandémiu koronavírusu.“

Detský tábor i lyžiarsky výlet

Poďme teraz bližšie nazrieť do farskej komunity a dajme slovo farníkom, ktorí sú jej živou súčasťou. Vedúci tábora Martin (17), Monika (19) a Isabel (19) sa zhodli: „Slová Pána Ježiša: ,Nechajte deti prichádzať ku mne‘ (Lk 18, 16) pod vedením a záštitou nášho pána farára spojili mladých z farnosti.

Pokiaľ nám to situácia dovolí, každý rok organizujeme detský farský tábor, ktorý sa teší veľkej obľube u detí. Trvá zvyčajne týždeň a koná sa na záver letných prázdnin. Predchádza mu týždenná duchovná a vzdelávacia príprava vedúcich, ktorá prispieva k posilneniu dobrých vzťahov aj medzi nimi. Každý tábor sa realizuje v znamení určitej témy, pričom počas jednotlivých dní sú na ňu napojené osobitné námety, ktoré približujú rôzne oblasti kresťanského života.

V rámci programu sa usilujeme spájať posolstvo viery s hrou, podporovať detskú predstavivosť a tvorivosť. Deň sa začína rannou modlitbou, zamyslením alebo krátkou scénkou, ktorá približuje zážitkovým spôsobom deťom preberanú tému. Neodmysliteľnou súčasťou táborového dňa je svätá omša, sprevádzaná detskými piesňami.

Prostredníctvom tejto farskej aktivity chceme deťom radostnou formou odovzdať posolstvo viery, priblížiť im lásku Pána Boha. Tábor umožnil mladým v našej farnosti rozvíjať svoju vieru a zdieľať ju s ďalšími rovnako zmýšľajúcimi. Zároveň deťom ponúkol efektívne využitie času letných prázdnin. Poznávacím znamením je radosť, hra, utužovanie, ale aj nadväzovanie nových priateľstiev.“

Farníci so svojimi rodinami si vo februári obľúbili aj farský lyžiarsky výlet do Čičmian. Krásne miesto s nezameniteľnými drevenicami je ideálnou motiváciou na utuženie farského spoločenstva. Pán farár o tom dobre vie, a tak už absolvovali šesť ročníkov. Účastníkmi boli rodiny s deťmi, aj s tými najmenšími v kočíkoch, ako aj starí rodičia, ktorí im radi pomáhali.

„Každý rok sa ľudia tešili na vytvorenie spoločenstva, kde vládla radosť, smiech a vzájomná pomoc. Výlet mal ešte jeden vzácny rozmer. Viacerí sme ho brali ako malé duchovné cvičenia pre našu farnosť, ktorými nás sprevádzal otec Anton svojimi tematickými homíliami, vysluhovaním sviatostí a rozhovormi.

Po celodennom lyžovaní a vyšantení sa v snehu nás čakala dobrá večera a, samozrejme, spoločenský program v telocvični, “ dopĺňa otec jednej z rodín Ján Murín (36).

Skauti majú zelenú

„Skauting vo Veľkom Záluží vznikol v roku 1998. Inicioval ho kňaz Miloš Pikala ako formu pastorácie mládeže. Prvá verejná výzva na stretnutie zaznela počas farských oznamov a odvtedy na ňu reagovalo veľa detí a mladých.

Klubovňa, miesto stretávania i zázemia, sa nachádza vo farskej záhrade, a tak práve ona s farským ihriskom sú miestami mnohých stretnutí pri hrách, aktivitách či podujatiach, pričom nové priateľstvá nie sú jediným ovocím,“ vysvetľuje Ján a ďalej približuje: „Skauting funguje na báze pravidelných stretnutí malej skupinky raz za týždeň. Ich náplň priamo zastrešujú vodcovia a tiež prostredníctvom svojich radcov.

Väčšie stretnutia oddielov alebo celého zboru sa konajú niekoľkokrát počas roka a tábor je v lete. Obľúbeným skautským podujatím je Super Mária bicykluje – týždeň zameraný na poznávanie okolia a pobyt vonku počas leta. Rok je rámcovaný úvodom a ukončením skautského roka na sviatok sv. Antona. Počas neho je čas na prácu v družinách, ale tiež na podujatia, ktoré vytvárajú naši vodcovia.

Zamerané sú na zručnosti, napredovanie, odborky, prípravu na tábor. Máme napríklad podujatie Moja družina varí lepšie ako tvoja, ktoré sa orientuje na zručnosť varenia; ďalej skautskú pôstnu súťaž, krížovú cestu, online zápolenia – Farbičky radosti, Príbeh fotky a iné.

Z pravidelných aktivít je populárnou službou odovzdávanie betlehemského svetla v obci. Ďalej zapájanie sa do koledovania Dobrej noviny, jasličkovej pobožnosti, spevokolu, skautskej svätej omše pre širšie okolie či spolupráca pri diecéznom stretnutí mladých alebo Pochod za život.“

My farnosti želáme, aby duchovno-aktívne nastavenie ďalej pokračovalo a farníci tak ako doteraz cítili, že viera je Boží vitálny impulz života.