Ako Rožňavská diecéza prežíva Rok Eucharistie

Rožňavská diecéza prežíva rok 2020 ako Rok Eucharistie. Jeho slávenie poznačil koronavírus, keď veriaci pre zákaz verejných bohoslužieb nemohli niekoľko týždňov prijímať sväté prijímanie. Spolu so svojím biskupom a kňazmi však i v náročných časoch prehlbovali svoj vzťah k eucharistickému Kristovi. Čo zatiaľ priniesol Rok Eucharistie Rožňavskej diecéze, pre Katolícke noviny priblížila sestra Mária Červená zo sekretariátu rožňavského biskupa.
Ján Lauko 26.08.2020
Ako Rožňavská diecéza prežíva Rok Eucharistie

Biskup Stolárik povzbudil svojich veriacich, aby úprimným vzťahom ku Kristovi boli reklamou na sviatostné prijímanie Ježišovho tela a krvi. Snímka: TK KBS/Martin Magda st.

Slávenie eucharistického roka poznačila pandémia koronavírusu. Ako na túto výzvu zareagovali veriaci?

Určite všetkých, ktorí s otvoreným srdcom privítali Rok Eucharistie vyhlásený naším otcom biskupom Stanislavom Stolárikom, zaskočila pandémia, tak ako zaskočila všetkých a pomenila nám všetkým plány. ň

Horliví veriaci sa však modlili doma a na diaľku sa spájali s Pánom prítomným v Eucharistii, ktorého prijímali prostredníctvom duchovného svätého prijímania. Keď sa dalo, zastavili sa v kostole alebo aspoň pred zatvoreným chrámom. Zjednocovali sa s úmyslami modlitieb, ktoré dával biskup Stolárik zvlášť počas izolácie.

Kňazov, ktorí mali vždy prístup do kostola, otec biskup povzbudzoval k tomu, o čo sa aj on usiloval, aby v čase pandémie, keď boli odbremenení od niektorých ďalších povinností, každý z kňazov využil vynikajúcu príležitosť priam sa „zavrieť“ v Božom chráme a ustavične sa klaňať Ježišovi prítomnému v Eucharistii.

Otec biskup to vyjadril počas slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi slovami: „Keď inokedy veľa rozprávame ľuďom o Bohu, teraz priam zavretí v Božích chrámoch veľa rozprávajme Bohu o nám zverených ľuďoch. Vaši ľudia prežívajú koronavírus, prežívajú obavy o svoje rodiny, o svoju prácu a o všeličo ďalšie, čo s tým súvisí. Rozprávajte Bohu o všetkých ich problémoch a prednášajte prosby svojich veriacich Ježišovi v Eucharistii.“

Podarilo sa vám do začiatku pandémie prežívať Rok Eucharistie aj konkrétnymi aktivitami?

Úmysel a hlavné motívy vyhlásiť v našej diecéze Rok Eucharistie otec biskup predstavil v pastierskom liste, ktorý sa v diecéze čítal na sviatok Svätej rodiny 29. decembra 2019. V ňom odporučil viaceré aktivity – nič zvláštne, nič nové, všetko prakticky známe, v dejinách Cirkvi osvedčené.

Povzbudil však k väčšej horlivosti. Napríklad zvýšenou pozornosťou k eucharistickým pobožnostiam. Kňazi boli zasa vyzvaní, aby podľa možnosti nechali čo najviac otvorené chrámy na poklonu. Zároveň mali veriacich pozývať na návštevu eucharistického Krista.

Takisto bolo farnostiam navrhnuté, aby uvažovali o možnosti nočných poklôn či eucharistických procesií, osobitne na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Pretože tieto aktivity upriamujú našu pozornosť na toho, ktorý je chlebom života pri slávení každej svätej omše.

Celá diecéza bola tiež povzbudená učiť sa kontemplácii od Panny Márie, ktorá je príkladom tichého a plodného načúvania živému Bohu. Ale aj od svätého Jozefa, ktorý s Máriou patril v Betleheme k prvým adorujúcim živého Krista.

Diecézu zjednocoval aj úmysel modlitieb na celý rok: „Aby sme sa všetci - kňazi, zasvätení i veriaci - pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti.“

Takisto boli vytvorené prosby, ktoré sa každý deň pri svätej omši vkladajú do modlitieb veriacich a sú zamerané na úmysel eucharistického roka. Veľmi dôležitým usmernením a povzbudením bolo, aby sme tento rok prežívali s celou Cirkvou aj ako Rok Božieho slova.

Mnohé z týchto aktivít bolo možné prežívať až do zatvorenia kostolov v marci a je možné ich prežívať po otvorení chrámov v máji.

Biskup Stolárik v pastierskom liste na začiatok Roka Eucharistie načrtol zámer, aby sa postupne každý deň konala v každom kostole diecézy eucharistická poklona. Ako sa ujal tento úmysel?

V našej diecéze, nadväzujúc na požehnanú iniciatívu predchodcu otca biskupa Stolárika, ktorým bol biskup Eduard Kojnok, veľký ctiteľ a šíriteľ úcty k Eucharistii, je už niekoľko rokov stabilne určené, ktorý deň sa v ktorej farnosti koná poklona Oltárnej sviatosti. Tak je zabezpečené, že každý deň v roku je eucharistická adorácia v niektorom z kostolov diecézy.

Samozrejme, sú farnosti, ktoré mávajú aj pravidelné týždenné adorácie a v Osuší je dokonca nepretržitá adorácia. Keďže je tento rok priestupný, otec biskup na 29. februára 2020 určil adoráciu pre všetky farnosti diecézy. Bol to zároveň deň volieb, takže sme prosili aj o zvolenie poslancov, ktorí budú rozhodovať podľa Božích zákonov.

Vnímate už nejaké duchovné ovocie?

Ak sa aj nebude dať v diecéze realizovať žiadna väčšia aktivita, ale ak v diecéze, vo farnostiach, v rodinách a aj ako jednotlivci budeme prežívať aktivity vo vzťahu k Eucharistii, ktoré nám boli odporúčané, eucharistický rok prinesie bohaté ovocie.

A to nie vďaka aktivitám, ktoré sú síce potrebné, ale sú len prostriedkom a majú za cieľ viesť ľudí priamo k Bohu, aby on v Eucharistii mohol pôsobiť na duše; keď ho adorujeme, oslavujeme a prijímame v chlebe, aby nás on sám mohol premieňať, aby z nás robil „chlieb“ pre tento svet, do ktorého sme poslaní a ktorý je „hladný“ po pravom pokrme.

Ako to povedal otec biskup Stanislav: „Keď my prehĺbime svoj vzťah ku Kristovi v Oltárnej sviatosti, sami budeme mať úžitok, ale náš úprimný vzťah ku Kristovi tajomne prítomnému v Oltárnej sviatosti bude najlepšou reklamou na prijímanie Ježišovho tela a krvi aj pre iných ľudí. Samozrejme, prijatiu Ježišovho tela a krvi v Oltárnej sviatosti nech vždy predchádza úprimná svätá spoveď a aktuálny život v Božej milosti.“

Kedy by mal Rok Eucharistie vyvrcholiť?

Vyvrcholením Roka Eucharistie mal byť eucharistický deň v Rožňavskej diecéze, ktorý bol plánovaný na 16. mája 2020, teda na sviatok patróna našej diecézy svätého Jána Nepomuckého a súčasne aj na piate výročie ujatia sa úradu rožňavského biskupa Stanislavom Stolárikom.

Chceli sme vtedy osláviť aj sté výročie narodenia svätého Jána Pavla II. Jeho návšteva Rožňavy v roku 2003 zanechala v našej diecéze hlbokú stopu. Pre opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu však slávenie v polovici mája nebolo možné. Prežívanie Roka Eucharistie bolo smerované aj k eucharistickému kongresu, ktorý sa mal konať v Budapešti v septembri tohto roku, no ten bol takisto odložený.

Rok Eucharistie tak bude trvať až do konca roka 2020. Naďalej uverejňujeme na stránke podnety, príhovory a homílie otca biskupa, ako aj jeho duchovné cvičenia o Eucharistii, ktoré mal v televízii Lux, aby okrem iniciatív z farností mohli byť veriaci aspoň takto aj s pastierom svojej diecézy.

Tešíme sa na jednu veľkú udalosť pre našu diecézu a zvlášť pre Rožňavu. Bude to prítomnosť relikvií svätého Jána Máriu Vianneya, veľkého kňaza a príkladu lásky k Eucharistii. Relikvie prídu do rožňavskej katedrály 15. októbra 2020 a táto „návšteva“ bude spojená s celonočnou adoráciou Oltárnej sviatosti.