Deti opäť zaplnili triedy

Prvého júna sa po takmer trojmesačných korona prázdninách vrátili škôlkari a školáci prvého stupňa do vzdelávacích inštitúcií. Ako to zvládli? Opýtali sme sa cirkevných škôl a škôlok.
Anna Stankayová 02.06.2020
Deti opäť zaplnili triedy

Snímka: KN/Erika Litváková

Lucia Múčková – riaditeľka Spojenej školy sv. Uršule v Bratislave

Návrat do školy nebol povinný. Mali rodičia a deti záujem alebo väčšina zostala naďalej doma?

V dotazníku, ktorý sme poslali všetkým rodičom, prejavili záujem o nástup detí do školy asi dve tretiny rodičov, pričom si mohli zvoliť dĺžku pobytu v škole, napr. len na vyučovaní alebo aj v školskom klube detí.  

V triedach môže byť po novom iba 20 detí, predpokladám, že bežne ich býva viac, nemali ste problém deti rozmiestniť?

Keďže nenastúpia všetky deti, vieme povolený počet detí na skupinu dodržať. Veľkou výzvou sú však personálne podmienky, teda zabezpečenie vyučujúcich, keďže súčasné opatrenia neodporúčajú zapojenie zamestnancov z rizikovej skupiny. V našom prípade sme do prezenčného vyučovania museli zapojiť aj pani vychovávateľky a učiteľov z druhého stupňa.

Aké opatrenia ste museli dodržať?

Ako každá škola aj my sme museli zabezpečiť všetky opatrenia na otváranie základných a materských škôl a zariadení školského stravovania, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavný hygienik SR - dôkladné čistenie a dezinfekciu priestorov školy, nákup ochranných prostriedkov (rúšok, dezinfekčných prostriedkov, teplomerov, rukavíc), zabezpečenie ranného filtra detí pri vstupe do budovy školy a častejšej dezinfekcie priestorov po obnovení vyučovania, prípravu pokynov pre rodičov, prípravu detailných usmernení pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov k organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienkam na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

Keďže zabezpečenie všetkých podmienok si vyžaduje intenzívne nasadenie vedenia školy a zamestnancov, považujem skutočnosť, že sme dostali 2 týždne na prípravu, za veľmi pozitívnu. 

V niektorých školách sa budú deti striedať, takže učitelia budú musieť jedno učivo vysvetľovať aj viackrát do týždňa, ako je to u vás?

Keďže sme menšia škola, u nás to nie je potrebné. 

Čo s deťmi (na prvom stupni), ktoré zostali doma, budú mať naďalej online vyučovanie, aby učivo preberali spolu s deťmi, ktoré do školy budú chodiť?

Deti, ktoré zostali doma, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Budú ho realizovať prednostne učitelia, ktorí neboli nasadení na prezenčné vyučovanie.

Ako je to s hodnoteniami, diktátmi a písomkami? Môžu ich deti v škole očakávať alebo sa budete skôr zameriavať na preberanie nového učiva?

Budeme dodržiavať odporúčanie ministerstva školstva, podľa ktorého sa písomné a ústne skúšanie žiakov ZŠ (diktáty, testy, písomné práce, ústne odpovede a podobne) vzhľadom na charakter výchovno–vzdelávacieho procesu nerealizuje do konca školského roka 2019/2020.

Keďže nie je možné preberať nové učivo z dôvodu dobrovoľnej účasti žiakov na vyučovaní, výchovno-vzdelávací proces nemôže byť zameraný na preberanie nového učiva. Sústredíme sa teda najmä na rozvíjanie a upevňovanie vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, zlepšovanie ich hygienických návykov a intenzívnejšie zapojenie pohybových a kreatívnych aktivít. Takto nastavené vyučovanie dáva učiteľom väčšiu slobodu - môže prebiehať aj v inom časovom rozvrhu, ako je bežne nastavené vyučovanie, napríklad nemusia dodržiavať 45-minútové hodiny. 


Jana Boháčková – riaditeľka Cirkevnej materskej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom

Mali rodičia a deti záujem alebo väčšina zostala naďalej doma?

Sme materská škola s dvoma triedami. Z 36 prihlásených detí v školskom roku 2019/2020 rodičia zapísali 19 detí. Veríme, že hravou formou pomôžeme deťom, ale aj rodičom opäť obnoviť bežný život v ich domovoch a spoločne aj v našej materskej škole. Všetko, čo robíme, robíme s Božou láskou pre rodičov, pre nás a pre naše deti: „V škôlke, kde sme doma.“

V triedach v škôlkach môže byť po novom iba 15 detí, predpokladám, že bežne ich býva viac, nemali ste problém deti rozmiestniť?

Otvárame obidve triedy po dohode so zriaďovateľom Oáza Sklené - Koinonia Jána Krstiteľa a nemáme problém deti v triedach umiestniť. V triede sú dve pani učiteľky a obsahom predprimárneho vzdelávania budú rozvíjať a upevňovať kľúčové kompetencie detí. Viesť ich k znovuobnoveniu návykov a socializácie spred obdobia prerušenia prevádzky materskej školy.

Máme výhodu veľkého školského dvora, kde máme futbalové ihrisko a outdoorovu triedu, kde by sme s deťmi chceli tráviť väčšinu času.

Aké opatrenia ste museli dodržať? Pocítili ste nejaké obmedzenia?

Obmedzenia v našom predškolskom zariadení určite pocítime vzhľadom na opatrenia vydané ÚVZ a ministrom školstva. Rešpektujeme nariadenia a opatrenia z dôvodu aktuálnej situácie. Zaobstarali sme vhodnú dezinfekciu na hygienu rúk, utieranie do papierových utierok máme už od začiatku prevádzky.
Ráno sa deti prijímajú od zákonných zástupcov v krátkom časovom rozpätí v priestoroch vopred určených, rodičia sa nemôžu zdržiavať v budove materskej školy viac ako 10 minút.

Deti z tried sa nebudú stretávať. Odporúčaná je aj vzdialenosť detí pri hrách, pobyte vonku a odpočinku.