Faustína nám dala Boží recept na pokoj duše

Cirkevný kalendár uvádza 5. októbra liturgickú spomienku Faustíny Kowalskej. Tento rok si v ten istý deň pripomenieme aj 80. výročie jej úmrtia. Život a odkaz známej poľskej mystičky približuje sestra Jana Mária z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva, konkrétne z kláštora v Nižnom Hrušove, ktorý bol prvým sídlom tejto kongregácie u nás. Aktuálne majú faustínky na Slovensku 2 komunity: v Nižnom Hrušove a v Košiciach.

02.10.2018
Faustína nám dala Boží recept na pokoj duše

Božie milosrdenstvo (ďalej BM, pozn. red.)  – čo presne si pod týmto pojmom možno predstaviť?

Pod pojmom Božie milosrdenstvo si predstavujem osobu Ježiša. Takého, aký je na obraze Božieho milosrdenstva (BM).

Ježiša, ktorý pozerá na nás s veľkou láskou a prijíma nás takých, akí sme. Vidí v nás ten úžasný pôvodný obraz, krásu a dôstojnosť Božích detí.

Nielenže nám ide naproti, ale nás zahŕňa milosťami, odstraňuje a berie na seba zlo, hriech, ktorý nás znetvoril. Žehná nás, odpúšťa a koná dobro aj vtedy, keď sme ho opustili, zapreli či pribili na kríž.

Je s nami trpezlivý.

Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ale má radosť, keď mu hovoríme o našich slabostiach, pádoch - a ešte viac, keď mu ich odovzdávame.

A keďže mu na nás záleží a túži po našej spáse, ak aj blúdime, robí všetko preto, aby nás prinavrátil na správnu cestu.

Spôsoby, ako to robí, sú pre nás často nepochopiteľné, ale to všetko pre väčšie dobro. Aj keď dušu očisťuje, koná to jemne a s láskou.

Akú úlohu v šírení úcty k Božiemu milosrdenstvu zohrala svätá sestra Faustína?

Úlohou sv. Faustíny bolo pripomenúť svetu pravdu o milosrdnej láske Boha k človeku, zjavenej vo Svätom písme.

Svojím životom nám ukázala, ako poznávať a kontemplovať tajomstvo BM v našom živote a tiež, ako ho preukazovať skutkom, slovom a modlitbou. Vyprosovala milosrdenstvo pre celý svet, a to aj prostredníctvom nových foriem úcty k BM, ktoré nám Pán Ježiš cez ňu odovzdal.

K týmto formám úcty patrí: sviatok BM, obraz BM, korunka BM, modlitba v hodine milosrdenstva a šírenie úcty BM.

Poslanie sv. Faustíny sa neskončilo jej smrťou, ale práve naopak, začalo.

V Cirkvi vzniklo Apoštolské hnutie BM, ktoré sa snaží podľa príkladu sv. Faustíny kráčať cestou detskej dôvery k Bohu a milosrdenstva k blížnym a vyprosovať milosrdenstvo pre celý svet.

Poslanie, ktoré sv. Faustína od Ježiša dostala, nebolo ľahké. Vieme, ako sa s tým vyrovnávala?

Sv. Faustína bola jednoduchou rehoľnou sestrou. Pracovala v záhrade, v kuchyni a na vrátnici.

Nemala žiadne teologické vzdelanie, ale mala otvorené a vnímavé srdce na Boží hlas. To Ježišovi stačí, aby mohol konať veľké veci v našich životoch.

Požiadavky Ježiša ju prerastali. Stretala sa často s nepochopením a upodozrievaním od tých najbližších. Hoci si uvedomovala, že dielo milosrdenstva je nad jej sily, učila sa dôverovať Bohu v každej situácii.

V Denníčku, ktorý si písala na žiadosť spovedníka, môžeme čítať, ako ju Pán Ježiš veľakrát povzbudzuje slovami: „Neboj sa. Ja som s tebou!“ Práve dôvera bola tou záchrannou kotvou, ktorá ju upevňovala na rozbúrenom mori skúšok a ťažkostí.

Modlitba „Ježišu dôverujem Ti!“ je silnou zbraňou v skúškach a pokušeniach. Nebojme sa ju používať tak ako sv. Faustína.

Čím môže Faustínin príbeh a jej posolstvo najviac osloviť súčasného človeka?

Súčasný človek je často zranený hlavne vo vzťahoch. Nedôveruje a je upodozrievavý. Žije si vo svojom vlastnom svete, kde vládne individualizmus a nezáujem o iných. Je stále nespokojný.

Chýba mu pokoj.

V dnešnom svete, plnom nepokoja, sa často sústreďujeme len na zlo, nešťastia.

Svätá Faustína sa snažila vo všetkom hľadať milosrdnú ruku Boha. Učila sa za všetko ďakovať Bohu.

Verila, že Boh je milosrdný Otec, ktorý jej predsa nepodá kameň, keď prosí o chlieb. Tá dôvera jej prinášala do srdca pokoj. Boh predsa vie, čo je pre ňu najlepšie.

Sv. Faustína nás učí, ako dôverovať Bohu v každej chvíli. Nielen vtedy, keď zažívame jeho lásku a blízkosť, ale aj v čase choroby, skúšok, nepochopenia. Zároveň nás učí, ako máme milovať iných. Aj tých, ktorí nás zranili.

Svojím životom nám dáva návod, ako byť milosrdnými v našom každodennom živote. Dáva nám Boží recept na pokoj duše.

V súčasnosti je veľmi rozšírená korunka Božieho milosrdenstva. Zvlášť sa ju treba modliť za zomierajúcich. Prečo?

V hodine smrti sa odohráva veľký boj o dušu. Nepriateľ našej duše chce získať dušu na svoju stranu. Táto hodina rozhoduje o našej večnosti. Preto Pán Ježiš žiada, aby sme sa modlili za zomierajúcich, ale aj za svoju vlastnú smrť.

Boh nás nesmierne miluje a túži, aby sme boli s ním navždy. Túži po našej spáse.

Pán Ježiš adresoval cez sv. Faustínu tieto slová:

„Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti” (Den. 754).

„Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu.“

„Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť.“

„Ňou vyprosíš všetko, ak to, o čo prosíš, bude v zhode s mojou vôľou.“

Denníček, ktorý si sv. Faustína viedla, je pomerne objemné dielo. Ktoré myšlienky z neho najviac oslovili vás?

Takých myšlienok je veľa, ale vyberiem aspoň pár:

„Nehľadám šťastie inde ako vo svojom vnútri, v ktorom prebýva Boh. Teším sa z Boha vo svojom vnútri. Tu sa s ním ustavične spájam, tu s ním prežívam najväčšiu dôvernosť, tu som s ním bezpečná, tu nesiaha ľudský zrak. Najsvätejšia Panna ma pobáda k takémuto prebývaniu s Bohom.“

„Ježišu, dôverujem Ti!“

„Neboj sa, ja som vždy s tebou“.

Aj na Slovensku existuje združenie Faustínum, ktorého členmi sa môžu stať i laici. Kedy, ako, prečo?

Združenie Faustínum je pre všetkých, ktorí túžia žiť charizmou sv. Faustíny. Patria tu kňazi, rehoľné osoby a laici.

Každý, kto sa túži formovať a žiť duchom milosrdenstva, prechádza najprv ročnou prípravou, ktorá sa nazýva dobrovoľníctvo. Po nej sa dobrovoľník môže stať členom.

Členovia sa zaväzujú: viesť hlboký sviatostný život, absolvovať duchovnú formáciu a praktizovať formy úcty k BM. Svojím členstvom sa stávajú blízkymi spolupracovníkmi našej kongregácie a zároveň majú účasť na duchovných dobrách našej kongregácie.