Hasičom pomáhajú hľadať cestu k ľuďom i k Bohu

Svätý Florián sa od nepamäti spája s hasičmi. O ich duchovné sprevádzanie sa na Slovensku starajú dvaja rímskokatolícki kňazi, rozdelení podľa krajov. Jedným z nich je Pavel Mikoláš. Porozprával o ťažkej, zato potrebnej kňazskej misii.
Anna Stankayová 04.05.2021
Hasičom pomáhajú hľadať cestu k ľuďom i k Bohu

Pietne miesto v Žiline od februára minulého roka pripomína hasičom kolegov, ktorí zahynuli v službe. Snímka: Milan Dermek

V čom spočíva hasičská duchovná služba?

Duchovná služba v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) Slovenskej republiky vznikla v roku 2009 prijatím prvého duchovného do HaZZ podľa vzoru duchovnej služby v Ozbrojených silách SR a Policajnom zbore SR.

Jej cieľom je pomáhať príslušníkom a zamestnancom HaZZ v ich hľadaní cesty k ľuďom a k Bohu. Sme otvorení pre spoluprácu, či už ide o asistenciu pri radostných životných príležitostiach, alebo o pomoc pri zvládaní ťažkých a bolestných životných rán.

Kľúčová je služba prítomnosti, respektíve poznania ich poslania, ktoré v mnohom pripomína službu kňaza. Hasičov vždy volajú k okolnostiam, ktoré vyplývajú z prírodných nešťastí, z ľudského zlyhania a – čo je najhoršie – z ľudskej nedbanlivosti a často i zo zloby a agresie.

V takýchto situáciách, prirodzene, vznikajú mnohé otázky, prečo sa to deje alebo „prečo to, Bože, dopustíš“. Hoci sú tieto povzdychy charakteristické pre každého človeka vystaveného pohľadu na neprávosť a zlo, v poslaní hasiča sú na dennom poriadku.

Práve v takýchto chvíľach je potrebná starostlivosť o psychické a duševné zdravie a tu môžu byť nápomocní kňazi.

Ako sa hasičská „fara“ odlišuje od klasickej farnosti?

Predovšetkým je to odlišnosť územná, mať na starosti dva – tri kraje je skôr priestor misie a nie farnosti. Rovnako aj personálna, keďže ľudia v tomto zamestnaní menia pracovné pozície a miesta a aj dĺžka pracovného vzťahu je obmedzená.

Pri dôchodcoch z radov hasičov je možnosť využívať služby duchovného zboru aj naďalej. Mnohokrát je tento kontakt potrebný aj z pozície odovzdania vzácnych skúseností a nepretrhnutia väzieb s mladou generáciou.

Pastoračná činnosť je tiež zameraná na vzbudzovanie zdravej hrdosti hasičov na ich poslanie a uniformu, ktorými majú reprezentovať vzor sv. Floriána a v konečnom dôsledku vzor statočného muža. Práve ich poslanie a práca bývajú predmetom záujmu detí a dospievajúcich, ktorí ich vnímajú ako vzor.

Veď predsa asi každý chlapec chcel byť hasičom. S cieľom vďaky a úcty k poslaniu hasiča bola duchovná služba v HaZZ iniciátorom a realizátorom výstavby pietneho miesta padlým hasičom v priestoroch Strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Žiline.

V samotnej škole v roku 2011 vybudovali aj Kaplnku sv. Floriána a v súčasnej dobe sa buduje druhá v priestoroch Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove.

O akú duchovnú službu je medzi hasičmi najväčší záujem?

Predovšetkým sa snažíme byť súčasťou hasičov tým, že poznávame prostredie, v ktorom pracujú. Každý kňaz musí prejsť vzdelávaním a výcvikom ako ostatní hasiči od základnej prípravy až po špecializáciu.

Zároveň sa snažíme byť spoluúčastní aj na cvičeniach a v prípade nešťastí vykonávame krízovú a posttraumatickú činnosť osobám postihnutým nešťastím, ako aj zasahujúcim príslušníkom. Ďalšou možnosťou je priestor charity a pomoci ľuďom v núdzi, kde spolupracujeme s charitatívnymi inštitúciami.

V súčasnej ťažkej situácii sme mohli spolupôsobiť ako duchovní HaZZ pri pastorácii v zariadeniach pre ľudí v karanténe. V druhej vlne sme sa snažili byť podporou pacientom v nemocniciach na covidových oddeleniach.

Priestor na stretnutie a využitie duchovnej služby je široký a dotýka sa veriacich, ale aj neveriacich. Môžem povedať, že ju aj využívajú vo forme rozhovorov, hľadania mediačnej pomoci alebo v úsilí riešiť svoj duchovný život a prijať iniciačné sviatosti.

Predpokladám, že vaša duchovná služba sa spája aj s pozitívnejšími chvíľami.

Slávenie liturgie a vysluhovanie sviatostí sú pre nás tou najradostnejšou chvíľou a sú doslova čerešničkou na torte nášho pastoračného úsilia. Je to radosť, keď za vami prídu príslušníci a žiadajú o krst svojho dieťatka, o svätú omšu, keď končia vzdelávanie alebo chcú si dať do poriadku partnerský život, prípadne po čase hľadania sa chcú vrátiť k Bohu.

Aj keď sa snažíme o vytvorenie spoločenstva v rámci duchovnej služby u hasičov, predsa si myslím, že našou najväčšou úlohou je povzbudenie k návratu do praktického kresťanského života vo svojich miestnych farnostiach.

Príslušníkov a zamestnancov HaZZ pozývame i na púte a aktivity Ordinariátu OS a OZ SR. Snažíme sa vytvárať priestor aj na stretnutia vo voľnom čase cez športové aktivity. Pre hasičov sa podľa záujmu organizuje tiež púť k miestu pochovania sv. Floriána a plánuje sa aj každoročná pietna spomienka na hasičov, ktorí obetovali svoj život službe pomoci iným.

Aký majú hasiči vzťah k ich ochrancovi sv. Floriánovi?

Hasiči, tak profesionálni, ako aj dobrovoľní, sa hlásia k úcte k sv. Floriánovi. Práve mesiac máj (Florián bol popravený 4. mája 304 na brehu rieky Enns) býva pre hasičov časom, keď sa konajú jednotlivé slávnosti, športové podujatia, púte a sväté omše k úcte ich patróna.

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov, je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov – vojakov, ktorí sa stali kresťanmi.

Jeho odvaha, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.