Keď ľudia v očiach iných sú len vecou

Obchodovanie s ľuďmi je fenomén, ktorý sa vyskytuje v mnohých krajinách sveta a nevyhýba sa ani Slovensku. Pripomína nám to aj Svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi 8. februára.   

Peter Slovák 08.02.2020
Keď ľudia v očiach iných sú len vecou

Ilustračná snímka: unsplash.com/Ragnar Vorel

Požiadali sme Annu Bartošovú, ktorá participuje na projekte Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Stop obchodovaniu s ľuďmi, aby nám objasnila problematiku.

 
Čo sa ukrýva pod termínom obchodovanie s ľuďmi?  

Napriek tomu, že obeťou tohto zločinu sa môže stať ktokoľvek, najčastejšie sa týka najzraniteľnejších osôb na okraji spoločnosti. V našich podmienkach hovoríme o ľuďoch s nízkym vzdelaním alebo v ťaživej sociálnej situácii.

Je to široká paleta dlhodobo nezamestnaných, opustených, ktorí nikomu nechýbajú, osoby s neliečeným psychiatrickým ochorením alebo so závislosťou, so zdravotným hendikepom či deti vychovávané v detských domovoch, kde absentujú rodinné väzby. Sú zvedení rôznymi lákavými, no falošnými prísľubmi buď do iného mesta alebo zahraničia.

Obmedzovaním slobody a použitím rôznych spôsobov donucovania ich páchatelia silia k výkonu práce, žobraniu, uzavretiu sobáša alebo k prostitúcii. Na Slovensku ide ročne o približne 25 až 30 nových obetí. V celosvetovom meradle podľa odhadu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) je to až 40,3 milióna obetí vykorisťovaných rozmanitými formami otroctva.

Kde vidíte príčiny?

Na jednej strane je to nenásytnosť, ziskuchtivosť či chamtivosť obchodníkov, ich neúcta a nerešpektovanie základnej dôstojnosti ľudskej osoby. Človeka nepovažujú za viac ako obyčajnú vec, ktorú môžu predávať za účelom obohatenia sa. Svätý Otec František považuje za hlavnú príčinu novodobého otroctva egoizmus.

Skutočné riešenie vidí v obrátení sŕdc, odstránení dopytu, aby tak pohasol trh. Na strane druhej sú tu faktory, ktoré priam vháňajú obete do rúk obchodníkov, keď často nemajú inú možnosť ako  uveriť sľubom a podvoliť sa zneužitiu. Hovoríme o extrémnej chudobe, nedostatku pracovných príležitostí v takzvaných hladových dolinách, dlhodobo pálčivom probléme rómskej otázky a narastajúcom počte negramotných ľudí, respektíve o nízkej úrovni vzdelania obyvateľov segregovaných komunít. Tiež aj zanedbaná starostlivosť a nezáujem o zdravotne znevýhodnených či inak slabších členov spoločnosti.
 
Ako vznikol projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi? 

Slovenská katolícka charita začala projekt realizovať v roku 2008 z iniciatívy jeho zakladateľky, sestry Bohdany Bezákovej CJ. Na základe skúseností z Česka spoznala potenciál charity ako vnútorne dobre zosieťovanej organizácie Katolíckej cirkvi poskytovať starostlivosť obetiam obchodovania na Slovensku. 

Do roku 2019 SKCH pomohla v rámci Programu na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, financovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, viac ako 110 obetiam. Základný projekt reintegrácie postupne rozšírila o zabezpečovanie asistovaných dobrovoľných návratov obetí zo zahraničia a prevádzkovanie bezplatnej národnej linky pomoci obetiam obchodovania 0800 800 818.

Aj na poli prevencie je SKCH aktívna. Uskutočňuje špecificky zacielené kampane na vybranú zraniteľnú skupinu. V najnovšej kampani Nenechaj sa zotročiť sme sa zamerali na obyvateľov vybraných rómskych komunít a vyškolili desiatky dospelých ľudí, ako aj terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí sú schopní ďalej odovzdať informácie a rozpoznať riziká spojené s obchodovaním s ľuďmi.

Kampaň je živá aj online, aby tak zasiahla mladých Rómov aktívnych na sociálnych sieťach. Ponúka sériu informačných videí a videoklip k piesni skupiny Gipsy Čáve zobrazuje spôsob verbovania a zotročenia na Slovensku.

Niekto povie: Máme dosť sociálno-patologických javov aj na Slovensku. Prečo sa SKCH rozhodla pomáhať aj za hranicami? 
 
Slovensko je krajinou pôvodu, čiže zdrojovou krajinou obetí, a to najmä pre Anglicko, Nemecko, Taliansko, Rakúsko a Švajčiarsko. Znamená to, že väčšina obetí sú naši občania, ktorých páchatelia náborovali na Slovensku. Páchatelia sú tiež väčšinou Slováci.

Slovensko je vo zvýšenej miere už aj cieľovou krajinou, keď sú obete vykorisťované v našej krajine. Minulý rok sa u nás riešili prípady nútených sobášov, prostitúcie i žobrania. 

V čom vidíte úžitok tohto projektu? 

Predovšetkým v priamej individuálnej pomoci obetiam. Ak človek využije ponúkanú pomoc, vieme mu poskytnúť komplexnú starostlivosť zabezpečením dočasného bezpečného ubytovania či zdravotných vyšetrení.

Ďalej sociálnym, psychologickým a právnym poradenstvom, psychoterapiou, ale tiež materiálnou a duchovnou pomocou až po asistenciu pri hľadaní práce a bývania. Môžeme svedčiť o tom, ako Pán Ježiš dokáže pozdvihnúť človeka z úplného dna. Spomeniem klienta, ktorý je dnes už súčasťou našej charitnej rodiny, no pred rokmi prepadol závislosti od alkoholu.

Prišiel o dobrú prácu, dom a rodinu. Nejaký čas prežíval na ulici, a keď mu už bolo jedno, ako skončí, neznámy muž ho ľsťou zlákal na prácu v Anglicku, kde bol napokon 5 rokov zotročovaný na nútenú prácu. Po zásahu polície a návrate na Slovensko v sebe našiel silu vyliečiť sa zo závislosti a vrátiť sa späť do života.

Dnes pracuje, abstinuje, dokonca prestal fajčiť. Býva v podnájme, má splatený dlh, ale zo všetkého najkrajšie je, že našiel cestu k rodine, ktorá ho bez výčitiek a s láskou prijala. Máme však aj klientov, ktorí už nie sú schopní aktívne sa zaradiť do života. Snažíme sa im preto zabezpečiť umiestnenie do zariadenia, ktoré im umožní dôstojný život v súlade s ich potrebami. 

Aký je duchovný odkaz tejto pomoci?  

Primárne každý človek je stvorený na Boží obraz a má nevyčísliteľnú hodnotu, ktorú mu určuje Boh. Človek nemôže mať cenu stanovenú iným človekom. V našich ľudských vzťahoch prevláda zištnosť, pritom však v hĺbke srdca vieme, že naplno sme ľuďmi a realizujeme sa, len keď slúžime, keď sme pre druhých darom. To nás napokon robí skutočne šťastnými.

Skúsme byť viac všímaví a menej ľahostajní voči potrebám či zraneniam druhých, buďme blízko pri človeku. K tomu nech nám pomáha aj svätá Jozefína Bakhita, svedkyňa nádeje pre všetky obete obchodovania, aby sme otvorili oči a dokázali zbadať biedy a rany mnohých sestier a bratov a začuť ich volanie o pomoc.