Liturgia vyjadruje radosť a zjednotenie s hlavou Cirkvi

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda KBS, vymenoval koordinátorov príprav návštevy Svätého Otca. Za koordinátora pre liturgiu rímskokatolíckeho obradu ustanovil kňaza Vladimíra Kiša (44). Katolícke noviny ho požiadali, aby nám priblížil špecifické liturgické pravidlá, ktoré sa spájajú s touto výnimočnou udalosťou.
Peter Slovák 10.09.2021
Liturgia vyjadruje radosť a zjednotenie s hlavou Cirkvi

Liturgia je slávením spoločenstva a vyjadrením jednoty Cirkvi. Ilustračná snímka: profimedia.sk

Pastoračné návštevy pápeža Františka, prirodzene, sprevádzajú viaceré liturgické obrady. Hlboké prežívanie a duchovný osoh z nich plynúci sú súčasťou ich slávenia. Viac nám objasnil Vladimír Kiš, ktorý spoludohliada na dodržiavanie liturgických pravidiel počas návštevy u nás.

Akú úlohu máte v procese prípravy návštevy Svätého Otca?

Mojou hlavnou úlohou je byť kontaktnou osobou medzi pápežskými ceremoniármi a všetkými miestnymi zložkami, ktoré majú istý vzťah k liturgickým sláveniam počas návštevy Svätého Otca. V dokumentoch pápežských ceremoniárov sa uvádza aj ako „miestny liturgista“.

Čo obnáša byť v skupine ceremoniárov, ktorí sa podieľajú na profilácii autentického liturgického slávenia?

V prvom rade je to radosť, že môžem prispieť k dialógu o liturgii s tými, ktorí sa vo svojom odvetví podieľajú na prípravách. Mal som tak možnosť stretnúť mnoho vzácnych ľudí – odborníkov aj umelcov. No v neposlednom rade je to aj pre mňa samého veľkým obohatením, keď som zapojený do premýšľania o liturgii priamo s ceremoniármi Svätého Otca.

Kto všetko sa zúčastňuje na príprave liturgických slávení?

Spolupráca s Vatikánom je veľmi úzka, neraz sú to veľmi jemné a konkrétne usmernenia, ktoré majú prispieť k čo najlepšiemu priebehu pápežských slávení pre dobro všetkých zúčastnených. Hlavným je Guido Marini, majster pápežských slávení, ktorému podliehajú ostatní. Máme veľkú radosť, že medzi jeho najbližšími spolupracovníkmi sú dvaja Slováci.

Pontifikálna pápežská liturgia má špecifické pravidlá. Sú niektoré časti, ktoré jednoducho nemožno obísť?

Zvláštnosti pápežských slávení sú ich súčasťou prakticky od prvých storočí formovania rímskej liturgie. Tak sa kvôli nej umiestnil napríklad znak pokoja pred svätým prijímaním či vytvoril zvyk vkladať kúsok eucharistického chleba do kalicha s krvou.

V súčasnosti nejde ani tak o to, aby sa odlišovala zvláštnymi obradmi. Skôr je zrejmé, že charakter slávení so Svätým Otcom je väčšinou naozaj masový, a to tak z pohľadu množstva zúčastnených veriacich, ako aj koncelebrujúcich biskupov a kňazov či rôznych prisluhujúcich.

Napriek tomu, že pápežská liturgia sa vyznačuje veľkou starostlivosťou v prípravách aj v samotnom slávnostnom prevedení, nie vždy by bolo správne snažiť sa vo všetkom napodobňovať takúto liturgiu so Svätým Otcom. Bezpochyby nás to však môže inšpirovať k láske a starostlivosti o liturgiu.

Môžete nám prezradiť niečo zo zákulisia príprav?

Nemyslím, že je veľa čo vyzrádzať, ale ak aj áno, asi by sa nemalo. (Úsmev.) Hlavné sú predpisy Rímskeho misála, Biskupského ceremoniálu a ďalších liturgických kníh. No a zvláštnosti sú dané charakterom slávenia na veľkom otvorenom priestranstve s liturgickým priestorom vytvoreným často špeciálne pre danú udalosť.

Je to výborná príležitosť prostredníctvom modlitby Cirkvi vyjadriť objektivitu viery, ale tiež subjektívnymi schopnosťami rôznych autorov dodať tomu všetkému umelecké vyjadrenie našej doby.

Z akých liturgických formulárov sa bude vychádzať?

Liturgické slávenia so Svätým Otcom nemôžu byť vytrhnuté z celkového kontextu liturgického roka, preto sa čo najviac snažia o prirodzené slávenie liturgických období a sviatkov. Sme radi, že návšteva Svätého Otca Františka sa kryje s dvoma vzácnymi sviatkami, dôležitými tak pre celú Cirkev (Povýšenie Svätého kríža), ako aj pre našu miestnu cirkev (Sedembolestnej Panny Márie).

Svätá omša v Šaštíne bude postavená na dôverne známych textoch. Osobne som veľmi rád, že pápežský ceremoniár Ján Dubina túto našu slávnosť spolu s jej textami kedysi analyzoval v rámci svojich štúdií na Pápežskom liturgickom inštitúte v Ríme.

Chcel by som však poukázať aj na spoluprácu na hudobnej stránke tejto liturgie, ktorej sa venuje páter Vlastimil Dufka, SJ, a Vladimír Kopec. Prostredníctvom hudby a spevu nadobúdajú liturgické texty svoj jedinečný charakter v konkrétnom slávení, zvlášť v takom, akým je svätá omša s Petrovým nástupcom.

Je liturgický úkon pápeža, na ktorý by ste rád upozornili?

Rád by som poukázal na jednoduchý úkon ticha v liturgii. Určitý moment odlíšenia emotívneho vítania pápeža medzi ľudom cestou v papamobile. Prirodzene k tomu patria mávania, zvolania, pozdravy, jednoducho veselá radosť z prítomnosti Svätého Otca.

A potom, pred začiatkom liturgie, toto ustane, aby sa aj z ticha zhromaždenia, očakávajúceho začiatok svätej omše, zrodila uzobraná radosť, že sme účastní liturgie, ktorej predsedá rímsky biskup, a aby nás táto prítomnosť zjednocovala tak s Bohom, ako aj s bratmi a sestrami. Je to tiež ticho uvedomenia si mnohotvárnej Kristovej prítomnosti.

V čom je slávenie svätej omše s pápežom jedinečné?

Som veľmi rád, že takéto slávenia s pápežom sú vyjadrením skutočnej povahy Cirkvi – Kristovho tajomného tela – ktorá je postavená na jednote v rozmanitosti. Za duchovný benefit považujem zastavenie sa v živote a počúvanie slov Kristovho námestníka, adresovaných zvlášť aj nášmu ľudu. Isto sú situácie, pri ktorých sa úplné odpustky priamo spájajú s osobou a úradom Svätého Otca, to je však skôr pri príležitosti jeho požehnania Urbi et orbi (Mestu a svetu).

Pápežská návšteva na Slovensku je možnosťou uvedomiť si, ako sa netešiť iba na sviatočné chvíle výnimočných stretnutí, ale ako nachádzať kresťanskú radosť v každodennosti.

A k tomu smerujú aj odpustky udelené pápežom Františkom pre vytrvalú nábožnosť v obyčajných dňoch (odpustky k Roku sv. Jozefa) a pre pokornú službu milosrdenstva a znášanie ťažkostí našich čias (odpustky k pandémii koronavírusu). Je obdivuhodné, ako Duch Svätý vedie Kristovu Cirkev k Otcovi aj rozmanitosťou osobností pápežov ostatných desaťročí.