Pokoj sa vždy začína v ľudskom srdci

„Pokoj nie je o veľkých slovách, ale o malých každodenných skutkoch lásky,“ hovorí morálny teológ IVAN ŠULÍK. Rozprávali sme sa aj o tom, ako máme v súčasnej pohnutej dobe nachádzať pokoj a byť jeho šíriteľmi.
Ivan Šulík 05.01.2022
Pokoj sa vždy začína v ľudskom srdci

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Dva roky trvajúca pandémia, vyhrotené názory v spoločnosti, dokonca i medzi veriacimi či v rodinách k pokojnému životu veľmi neprispievajú. Ako to môžeme zmeniť?

V prvom rade musíme správne chápať, čo je to pokoj. Druhý vatikánsky koncil v pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes hovorí, že pokoj sa neobmedzuje len na ustálenie rovnováhy medzi protikladnými silami. Pokoj je dielom spravodlivosti a ovocím poriadku, ktorý Boh vštepil do ľudskej spoločnosti (porov. GS, 78).

Pápež Ján XXIII. nazval pokoj Božím darom. V encyklike Pacem in terris hovorí o štyroch pilieroch pokoja, ktorými sú pravda, spravodlivosť, láska a sloboda. Pokoj sa musí viazať na pravdu, žiaľ, v aktuálnej situácii ľudia ťažko rozlišujú, čo je skutočná pravda, a každý bojuje o tú svoju.

Preto súhlasím so slovami českého komika Vlastu Buriana, že pravda je len jedna, preto ju nemôže mať každý. Pravda je objektívna skutočnosť obsiahnutá jedine v Bohu, ktorý je Pravda.

Ako teda máme priviesť k pokoju najprv samých seba a potom aj ľudí v našom okolí? Ako sa môžeme stať tvorcami pokoja?

Dokážeme to len vtedy, ak sami budeme zakotvení v Bohu. Hľadať pokoj teda môžeme začať prehlbovaním nášho vzťahu s Bohom, hľadaním pravej pravdy, nezakalenej nánosom subjektívnych názorov.

Prvým krokom nachádzania pokoja môže byť napríklad to, že sa stíšime, že si každý deň nájdeme aspoň krátku chvíľu, keď budeme sami s Bohom – bez ľudí, bez hluku a internetu.

Tvorcami pokoja budeme vtedy, ak nebudeme podnecovať na nepokoj – ak si zahryzneme do jazyka a  nepovieme niečo zlé o  druhom, nezapojíme sa do začatej hádky, ale upokojíme situáciu, odpustíme alebo požiadame o odpustenie.

Pokoj nie je o veľkých slovách, ale o malých každodenných skutkoch lásky. O pokoji v  spoločnosti či medzi národmi sa mnoho hovorí. Ako som však naznačil, pravý pokoj sa vždy začína v ľudskom srdci. Pokoj preto nikdy nedosiahneme, ak ho nebudeme mať vo vlastnom vnútri.

Nebude pokoj medzi národmi a nebude pokoj medzi ľuďmi, ak nebude pokoj v našich srdciach. Pokoj je darom viery. A tu sa vraciame opäť k tomu, že na prvom mieste je naša zakotvenosť v Bohu.

AKO SA STAŤ TVORCOM POKOJA

  • vyhraďte si každý deň hoci krátky, ale pravidelný čas na osobnú modlitbu
  • vyhľadajte si vo Svätom písme citáty o pokoji
  • vyberte si citát alebo inú myšlienku o pokoji a opakujte si ju vždy, keď nastane kritická situácia
  • večer si zrekapitulujte situácie, keď ste boli počas dňa tvorcami pokoja a keď sa vám to, naopak, nepodarilo

Modlitba za pokoj

Bože, milovník a pôvodca pokoja, neznášanlivý duch ťa nemôže chápať a srdce plné nenávisti sa zatvára pred tebou; daj, aby všetci, čo žijú svorne, vytrvali v dobrom a tí, čo žijú v nepriateľstve, nech sa zmieria a zabudnú na krivdy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

MODLITEBNÍK PRE VEREJNÉ POBOŽNOSTI. TRNAVA, SSV 2001