Sebahodnota sa v živote buduje postupne

Advent je obdobie, keď si dávame rôzne predsavzatia a záväzky ohľadom návykov či zlozvykov, ktorých by sme sa radi zbavili. Môže však ísť aj o nelátkové závislosti. O tom, ako im predchádzať a ako sa ich zbaviť, sa s nami zhováral PETER KNAPÍK (34), klinický psychológ a psychoterapeut.
Pavol Kall 01.12.2023
Sebahodnota sa v živote buduje postupne

PETER KNAPÍK (1989) vyštudoval odbor psychológia na UPJŠ v Košiciach, získal špecializáciu v klinickej psychológii na SZU v Bratislave, absolvoval výcvik kognitívno-behaviorálnej terapie a je certifikovaný psychoterapeut. V OLÚP Predná Hora pôsobí od roku 2013 postupne ako psychológ, vedúci oddelenia psychoterapie a v súčasnosti ako námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť.

Nepodliehať predvianočnému stresu, menej nakupovať, viac sa venovať rodine, to sú príjemné predsavzatia. Ťažšie už je obmedziť niektoré zlozvyky či závislosti. Je dobré dávať si v tomto smere záväzky? Čím by ste v súvislosti s nimi našich čitateľov povzbudili?

Aby si každý dal taký záväzok, ktorý je preňho zvládnuteľný. Mám skúsenosť, že príliš veľké záväzky je ťažšie splniť. Potom je človek frustrovaný a je väčšia pravdepodobnosť, že sa svojho záväzku vzdá.

Na vyriešenie problému závislosti však už osobné záväzky obvykle nestačia. Vysvetlíte nám rozdiel medzi látkovými a nelátkovými závislosťami? Ako vznikajú?

Závislosti vznikajú v  dôsledku opakovania istého správania. Preto sa nazývajú aj behaviorálne závislosti alebo závislosti od procesov. Pri látkových závislostiach človek opakovane užíva psychoaktívnu látku, ktorá mení jeho prežívanie a správanie.

Pri nelátkových závislostiach je to opakované správanie spôsobujúce istú formu príjemného napätia, úľavy alebo potešenia. Najznámejšia je závislosť od hazardných hier. Všeobecne sa závislosť považuje za multifaktoriálne ochorenie, to znamená, že na jej rozvoji sa podieľa viac faktorov.

Ktoré to sú?

Môžu byť rôzne, no z praxe a z výskumov ich vieme konkrétne pomenovať. Zjednodušene by sme mohli povedať, že rozvoj akejkoľvek závislosti, látkovej či nelátkovej, najčastejšie podmieňujú biologické predispozície a psychologické a sociálne faktory.

Spomínali ste, že najznámejšia a zrejme aj najrozšírenejšia závislosť sú hazardné hry. Dnes je klasický hazard vytláčaný online hazardom, ktorý je dostupný veľkému množstvu ľudí. Čo je kľúčové v rámci prevencie?

Dôležité je upozorňovať na rizikovosť hazardu najmä v období adolescencie, pretože väčšina gamblerov začína s  hazardom práve v tomto období. Tiež je dôležité, v akom kolektíve človek žije a do akej miery je s hazardom v kontakte.

Rizikové je hranie alebo závislosť od hazardu jedného z rodičov, taktiež isté typy profesií, napríklad práca v herni. Dôležitý je dobrý vzor s narábaním s financiami u rodičov. Ani príliš šetrný, ale ani rozšafný.

Návykovým sa môže stať aj užívanie sociálnych sietí. V čom sú rafinované?

V tom, že cez ne môžeme dostať rôzne formy ocenenia. Napríklad za svoj výzor, názory, činnosti, za čokoľvek. Ale ak človek buduje svoju hodnotu len na základe ocenenia zvonku, nebude nikdy spokojný.

Sebahodnota je niečo, čo sa v živote buduje postupne, v interakcii s okolím, najmä s rodičmi, súrodencami, učiteľmi. Ak niekto nebol v detstve dostatočne oceňovaný rodičmi alebo inými významnými osobami a nevybudoval si zdravú sebahodnotu, snaží sa dostať toto potvrdenie hodnoty zvonka.

Žiaľ, väčšinou to funguje len krátkodobo a aj človek, ktorý má tisíc lajkov, môže vzápätí cítiť pocity nehodnoty a  prázdnoty. Podobne je to s problémom porovnávania, ktoré sociálne siete umožňujú v oveľa väčšej miere, než keď sme sa porovnávali možno so spolužiakmi v škole.

Tým sa vytvára priestor na obrovskú nespokojnosť – porovnávame sa s ľuďmi, ktorí majú úplne iné podmienky, situáciu, možnosti. Toto veľa ľudí nevie spracovať a následkom je nielen nespokojnosť, ale depresia, alebo naopak, veľká snaha „dorovnať sa“.

Na internete je komukoľvek dostupná aj pornografia, a to aj školskej mládeži. Pramení z toho ďalšia závislosť.

Dostupnosť pornografie je veľký problém, v dnešnom svete je takmer nemožné vyhnúť sa jej. Ak sa k tomu pridajú ďalšie špecifické faktory, ako napríklad nadmerný stres či problémy vo vzťahoch, môže človek začať pornografiu opakovane vyhľadávať.

Negatívne dôsledky sa najčastejšie prejavujú v narušenom sexuálnom živote v manželstve. Pri pornografii je človek vystavený nereálnym podnetom, ktoré nie sú v súlade s bežným sexuálnym životom, čo následne spôsobuje rôzne druhy problémov.

Spomínali sme školskú mládež. Ak je žiak šikanovaný, zvýši sa pravdepodobnosť vzniku nejakej závislosti?

Pre šikanovaného žiaka je typické, že o šikane odmieta hovoriť. Má obavy, cíti hanbu, často sa utiahne do seba, snaží sa to spracovať sám. Ak pritom má rád počítačové hry, môže mu to slúžiť ako forma úniku do iného sveta.

Ak je šikovný hráč a darí sa mu, je v komunite hráčov oceňovaný, cíti prijatie, svoju hodnotu a je pravdepodobné, že pri týchto hrách bude tráviť veľa času.

Začne odsúvať iné aktivity a kamarátske vzťahy bude nadväzovať skôr v online svete. To zároveň prináša konflikty s rodičmi a môže sa pridať aj zhoršený prospech. Dôsledkom je však opäť len únik do sveta hier. Takto sa závislosť od ich hrania rozvíja.

Čo je pri liečbe nelátkových závislostí najdôležitejšie?

Vedieť si pripustiť, že môžem mať s niečím takým problém. Následne je dôležité vybrať si možnosti riešenia. Väčšinou sa o to človek pokúsi sám, ale ak sa to nedarí, je dobré zveriť sa niekomu, kto ho vypočuje a poradí, prípadne mu pomôže vyhľadať odborníka. Rozhodne neodporúčam odkladať riešenie problému príliš dlho.

Akú rolu v tom hrá pevná vôľa?

Závislosť je závislosťou práve preto, lebo človek stráca kontrolu nad tým, čo by mal urobiť, a robí to, čo diktuje závislosť. Vôľové schopnosti sú pri rozvinutej závislosti v rôznej miere oslabené a je nutné najprv odstrániť psychoaktívnu látku, prípadne správanie, od ktorého je človek závislý, a následne začať znovu budovať kontrolu nad sebou a posilňovať vôľu.

Je to možné aj jednoduchými metódami – vstávať na prvé zazvonenie budíka či dodržiavať stanovené predsavzatie, napríklad že si každý deň ráno zacvičím. Určite ale neodporúčam chápať problém závislosti ako nedostatok pevnej vôle.

Závislému nijako nepomôžeme, keď ho budeme presviedčať, že musí len chcieť a mať pevnú vôľu. Ak už je závislý, potrebuje najprv liečbu a následne si môže znovu budovať pevnú vôľu, aby si abstinenciu udržal.

Pri liečbe je nezastupiteľná rodinná terapia. Priblížme si ju viac.

Mala by byť jej súčasťou, keďže závislosť sa často vyvíja aj udržiava v rámci rodinných vzťahov a rodinní príslušníci najviac pociťujú jej dopady. Ak sa rodina do liečby závislého člena zapojí, je väčšia pravdepodobnosť, že sa podarí uzdraviť celej rodine.

Rodinní príslušníci totiž často ochorejú spolu s blízkym závislým, preto je dôležité, aby sa zamysleli, či nie je potrebné zmeniť niečo aj v ich vlastnom živote.

Rovnako je dôležité, aby sa pripravili na návrat pacienta z liečby, aby si spoločne nastavili pravidlá, prípadne sa pripravili na možnú recidívu, teda návrat k závislosti, u svojho blízkeho.

Program rodinnej terapie je nastavený tak, aby bol priestor na edukáciu rodinných príslušníkov o závislosti, ako aj priestor spoločne sa venovať týmto témam.

Ako by mali rodiny pristupovať k závislému členovi, aby sa rozhodol pre liečbu?

Odporúčam im, aby sa nebáli dať mu jasne najavo, že jeho závislosť považujú za problém a očakávajú od neho zmenu. Prípadne mu môžu ponúknuť možnosti, ako daný problém riešiť a že ak sa rozhodne pre zmenu, budú ho podporovať. Nie je to jednoduché, každý prípad je iný a nepoznáme univerzálny návod na riešenie tejto situácie.

Proces uzdravovania zahŕňa v súčasnosti aj spirituálny, duchovný rozmer. V čom spočíva?

Pri tvorbe liečebného programu pre pacienta vychádzame z bio-psycho-socio-spirituálneho modelu. Znamená to, že chceme poskytnúť komplexný program, pretože vieme, že každému pacientovi môže v konečnom dôsledku pomôcť niečo iné.

Liečba u nás v OLÚP Predná Hora je postavená na metódach, ktoré majú dôkazy o  účinnosti a  sú v  súlade so štandardnými postupmi. Súčasťou psychosociálnych intervencií v liečbe závislosti je napríklad aj program 12 krokov anonymných alkoholikov, ktorý má duchovný základ a pomerne vysokú úspešnosť.

Naši pacienti majú možnosť zoznámiť sa s ním, aby sa po liečbe mohli doliečovať aj týmto spôsobom. Ponúkame tiež spirituálnu skupinu a zabezpečujeme pravidelné sväté omše a svätú spoveď.