Ak biologickí rodičia nie sú nablízku

Nie každý mal to šťastie, že vyrástol v úplnej a funkčnej rodine. Existujú rôzne formy náhradnej starostlivosti, ale vzťah rodič a dieťa má svoje psycho-sociálne opodstatnenie. Inštitút profesionálneho rodičovstva je príležitosťou umožniť dieťaťu získať zručnosti práve životom v rodine. Aj v emocionálnej rovine tento model náhradnej starostlivosti napĺňa svoju úlohu.  
Peter Slovák 26.07.2019
Ak biologickí rodičia nie sú nablízku

Rodičovská láska je nenahraditeľná. Ilustračná snímka: c ingimage

Profesionálnu aj citovú rovinu vzťahu nám priblížil profesionálny náhradný rodič Alena Kudláčová (61). Vyštudovala pedagogickú fakultu a 25 rokov sa venovala práci učiteľky. Napriek tomu školu vymenila za Detský domov v Piešťanoch na Sasinkovej ulici, ktorý v súčasnosti nesie označenie centrum pre deti a rodiny.

Ako „profirodič“ pôsobí od roku 2008. Sama sa priznáva: „Práca učiteľky ma bavila, učiteľstvo som mala asi v krvi po svojom otcovi, ale keď sa blížila päťdesiatka, pociťovala som, že mi pedagogická práca a výsledky v škole už neprinášajú radosť a potešenie, ale naopak, únavu a riziko vyhorenia.“ Keďže do dôchodku mala ešte ďaleko, premýšlala čo ďalej. Vyberala si z možností, avšak žiadna z nich ju neoslovila natoľko, aby sa ihneď rozhodla. 

Niektoré udalosti nie sú náhodné

K otázke, prečo si vybrala „profirodičovstvo“, ponúka takéto vysvetlenie: „V škole, kde som pôsobila, som zastávala funkciu výchovného poradcu. Riaditeľka školy ma poverila zabezpečením prípravy prezentácie dvoch ,profirodičov' - mám, ktoré chceli priblížiť novú profesiu žiakom. Prezentácia zaujala aj mňa, lebo som o tejto práci mnoho nevedela a stále som nebola rozhodnutá, ktorým smerom sa mám vybrať, keď učiteľstvo zavesím na klinec.“

Zmena povolania jej dlho nedávala spávať. Často sa pristihla, že vo voľných chvíľach opakovane vyhľadávala informácie k problematike „profirodičovstva“. Navštívila detský domov v Trnave, rozprávala sa so sociálnou kurátorkou úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Musela pôsobiť zaujato, pretože kurátorka bola po prvom stretnutí presvedčená, že sa ešte uvidia, hoci sa ju nádejná adeptka profesionálneho rodičovstva snažila uistiť, že z jej strany je to iba monitorovanie situácie.  

Viera jej dala impulz

Alena Kudláčová to spätne vidí takto: „Keďže som veriaca, zverila som v modlitbe problém a rozhodovanie Panne Márii, Matke ustavičnej pomoci, a Duchu Svätému. Pri čítaní dennej meditácie som pochopila, aká je Božia vôľa. Zostať pri deťoch, nezakopať talenty, ktoré som dostala, ale práve naopak, rozmnožiť ich. Keďže som mala iba jedno vlastné dieťa, v mojom srdci zostalo veľa lásky, ktorú by som mohla rozdať. Aj preto už 11 rokov robím túto prácu.“

Rodina Aleny Kudláčovej poskytuje deťom teplo domova, ktoré dovtedy  nepoznali, a navyše im dáva aj vlastné srdce, pretože sú hladné po láske a mnohé z nich ju doposiaľ nezažili. Byť „profirodičom“ nie je zamestnanie, ale povolanie a služba. Alena dodáva: „V zamestnaní si odkrútite pracovnú zmenu a padla. Vy však musíte byť k dispozícii deťom 24 hodín. Je jedno, či sú to bábätká alebo školopovinné deti.“ Často tieto deti majú podobný problém a to zranenie odmietnutých detí. Strach z opustenia zažívajú už v lone matky a niekedy ich tento strach prenasleduje a budí zo sna.

Profesionálna mama z skúseností hovorí: „Sú to deti s oslabenou imunitou, a preto i náchylnejšie na ochorenia. Niektoré majú tendenciu správať sa viac deštruktívne ako konštruktívne, väčšinou sa nedokážu zahrať samotné, neustále sa dožadujú pozornosti. Okolie ich vníma s nálepkou problémové, nie zranené. Aj preto si práca s nimi v porovnaní s rovesníkmi v klasických rodinách vyžaduje viac času a bdelosti.“

Bežný deň 
 

Obvykle bežný deň „profirodiča“ funguje ako deň biologického otca alebo mamy, ktorí si zodpovedne plnia rodičovské povinnosti. Veľa závisí aj od veku a zdravotného stavu dieťaťa. Napríklad ak je potrebné cvičiť s dieťaťom Vojtovu metódu či dotykovú terapiu, zaberie to veľa času, a keď je v rodine viac detí, je to stresujúce. „Počas jedenásťročnej služby deťom som si uvedomila, ako ma Boh postupne premieňa. Učí ma väčšej trpezlivosti, miernosti, vytrvalosti, múdrosti, empatii a altruizmu. Napĺňa ma svojou láskou a pokojom, posiela mi na pomoc anjelov strážnych, ktorí mi pomáhajú chrániť deti pred nebezpečenstvom. Ich temperament, hyperaktivita či problémové správanie môžu byť väčším rizikom ako u iných detí.“

Rodičovská láska je silná a platí to aj v tomto prípade. Svoje poslanie sa každý deň snaží vykonávať s láskou a zodpovedne. Odchod detí z rodiny podnecuje smútok, hoci cíti, že to nie je z jej strany úplne profesionálne. Počas 11 rokov mala Alena v náhradnej starostlivosti 15 detí. V súčasnosti má jedno dieťa v pestúnskej starostlivosti a druhému je „profirodičom“. S niektorými zostáva v osobnom kontakte aj po ukončení starostlivosti. „Ku všetkým deťom ma viažu spomienky, každé ma oslovilo životným príbehom. Všetky som milovala a ony mi lásku vracali. Je pre mňa povzbudením, keď nadriadení a okolie dajú najavo, že si moju prácu vážia.“

Správna motivácia

Byť profesionálnym náhradným rodičom je ušľachtilé a zodpovedné povolanie. „Z môjho pohľadu, ak ,profirodič' má plniť poslanie, mal by zaprieť sám seba, nesmie deliť čas venovaný deťom na zaplatený a nezaplatený. Vedieť sa zriecť mnohých svojich záľub i aktivít a niekedy aj času stráveného s biologickou rodinou. A hlavne sa musí naučiť vedieť načúvať zraneným deťom, pomáhať im zbaviť sa životného zranenia, napĺňať ich potreby. A rovnako prijať do vlastnej rodiny deti bez akéhokoľvek rozdielu.“

Empatia, flexibilita i kreativita sú tiež schopnosti, ktoré dotvárajú profil „profirodiča“. „Ak si niekto zvolí túto profesiu len preto, že momentálne nemá možnosť nájsť si inú prácu, alebo ak sa mu zdá pohodlné, že sa dá vykonávať z domu, prípadne ak sa nestotožní so všetkým, čo si táto práca vyžaduje, zažije veľké sklamanie a po krátkom čase hodí flintu do žita.“ Odkaz skúseného „profirodiča“ je zrozumiteľný: „Na deti zverené do náhradnej starostlivosti sa nemôže pozerať iba cez ružové okuliare. Je potrebné ich prijať také, aké sú, čo v mnohých prípadoch nie je ľahké, pretože sú zranené, frustrované, emočne nestabilné. Ak im dokážeme poskytnúť dostatok porozumenia, našu lásku k nim nebudeme podmieňovať, vytvoríme im bezpečný domov, starostlivosť bude zmysluplná a prinesie ovocie.“ 
      

Profesionálne rodičovstvo je pozitívna alternatíva 

Riaditeľ Centra pre deti a rodiny v Piešťanoch Pavol Vatrt (31) v rozhovore naznačil, že legislatívne vykročenie smerom k profesionálnemu rodičovstvu bolo správne a priblížil možnosti zariadenia dať deťom šancu na dôstojný život. 


Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele poskytuje centrum pre deti a rodiny dočasnú starostlivosť deťom a mladým dospelým vo veku od 0 do 25 rokov. Poslaním zariadenia je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze, v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení spomínaného zákona a zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine či Dohovoru o právach dieťaťa, respektíve interných noriem. 

Okrem toho, že zastrešujete klasický detský domov, súčasťou centra sú aj profesionálni náhradní rodičia. Ako pracujú? 

Centrum pre deti a rodiny v Piešťanoch má kapacitu 44 detí. Starostlivosť poskytuje deťom v dvoch samostatných a v dvoch špecializovaných skupinách pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj v 4 profesionálnych náhradných rodinách. Profesionálny náhradný rodič je zamestnancom centra a o zverené deti sa stará v svojej domácnosti. Do profesionálnej náhradnej rodiny sú prednostne umiestňované deti do 6 rokov, a to len na prechodnú dobu. Profesionálny náhradný rodič musí spĺňať kvalifikačné i osobnostné predpoklady. Okrem platu dostáva na každé dieťa podľa veku finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou. Spolupracuje s centrom pre deti a rodiny a podieľa sa na vytváraní vhodných podmienok na plnohodnotný rozvoj dieťaťa do doby, kým sa dieťa nevráti do biologickej rodiny alebo nie je umiestnené do náhradnej rodiny.

Aký je prínos profesionálneho rodičovstva v rámci náhradnej starostlivosti o dieťa? 

Klasická rodina pozostávajúca z otca a matky zohráva v živote dieťaťa veľmi dôležitú úlohu. Na rozdiel od samostatných skupín v centre, kde pracujú predovšetkým ženy, má dieťa v profesionálnej náhradnej rodine i mužský vzor a prirodzený model fungovania bežnej rodiny, čo má veľký význam pre rozvoj osobnosti dieťaťa. Rodinné prostredie je z hľadiska jeho vývinu významné pre budovanie budúcich vzťahov a väzieb. Väčšinou sú tu zachované všetky benefity zdravého rodinného života a výchovy dieťaťa. Výhodou je aj skutočnosť, že starostlivosť poskytuje dieťaťu tá istá osoba, nie ako v samostatných skupinách, kde dochádza k striedaniu vychovávateľov. 

Monitorujete profesionálnych náhradných rodičov?
  
S profesionálnymi náhradnými rodičmi sme v častom kontakte. A to osobne, návštevami v rodine alebo stretávaním sa na pôde centra pre deti a rodiny podľa potreby. Komunikujeme  telefonicky, e-mailom. Návštevy v profesionálnych náhradných rodinách absolvujú sociálni pracovníci spolu so psychológom a špeciálnym pedagógom. Vždy závisí od problému a jeho potreby riešenia. Chceme aj týmto spôsobom predchádzať vyhoreniu našich zamestnancov.  


Aké sú kritériá výberu profesionálnych náhradných rodičov?

Vhodným kandidátom pri výbere na pozíciu profesionálneho náhradného rodiča je záujemca, ktorý absolvoval prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo v zákonom stanovenom  počte hodín, čo sa odvíja od jeho dosiahnutého vzdelania. Dôležitá je motivácia uchádzača, hodnotová orientácia, ale aj schopnosti týkajúce sa starostlivosti o dieťa. Či vie uplatniť zručnosti získané v príprave na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, prijať dieťa s iným etnickým pôvodom, príslušnosťou, so zdravotným postihnutím, zvládať záťažové situácie, prijímať odborné poradenstvo a je ochotný odborne rásť. Dôležité sú aj postoje ostatných členov domácnosti k vykonávaniu povolania. 

Ako motivujete náhradných rodičov, aby pokračovali v práci?

Poskytujeme informácie, odbornú pomoc, usmernenie a sprevádzanie profesionálnych náhradných rodičov v oblasti starostlivosti, výchovy, vzdelávania a rozvoja dieťaťa.  Zároveň podporujeme, sprevádzame a poskytujeme poradenstvo  prostredníctvom odborného tímu, externých odborníkov a formou individuálnej alebo skupinovej supervízie. Zabezpečujeme a ponúkame možnosť účasti pre deti z profesionálnych náhradných rodín v detských táboroch počas prázdnin. Prizývame ich na akcie, ktoré pripravuje centrum.   

Máte aj špecializované skupiny. O čo ide?

Centrum pre deti a rodiny v Piešťanoch má aj samostatnú budovu s dvoma špecializovanými skupinami pre deti s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím, o ktoré sa rodičia nevedia alebo nemôžu postarať. O ich umiestnení rozhoduje  súd. Odbornú starostlivosť poskytujú deťom zdravotné sestry a vychovávatelia so špecializáciou na prácu so znevýhodnenými deťmi. Zapájame ich do života spoločnosti, navštevujú školy, krúžky, zúčastňujú sa na  rôznych podujatiach, učia sa bežným životným situáciám, chodia nakupovať, na výlety a podobne. Ústavná starostlivosť trvá do 18 rokov. Potom môžu mladí odísť, alebo zostať a podpísať dohodu o zotrvaní v centre pre deti a rodiny, pokiaľ sa pripravujú na budúce povolanie a navštevujú školu. Bývajú samostatne v byte pre mladých dospelých. Musia sa o seba postarať, navariť si, upratať, oprať, pripraviť sa do školy. Dodržiavanie pravidiel je samozrejmé, hoci kontrola už nefunguje každý deň. Vedieme ich k osamostatneniu sa. Po ukončení štúdia im pomáhame a podporujeme v riešení otázky vlastného bývania a hľadania vhodného zamestnania.