Hľadáme vzkrieseného Pána

Počas Pôstneho obdobia sme sa zjednotení s Pánovým utrpením snažili pochopiť duchovné dôvody našich obmedzení a slabostí. Veľká noc nám však prináša aj radosť z prechodu, zo zmeny a z istoty, že môžeme žiť svoju vieru s väčšou súdržnosťou a nadšením
Nicola Girasoli 31.03.2024
Hľadáme vzkrieseného Pána

Ak sme vzkriesení s Kristom, musíme sa pozerať smerom k nebu a hľadať to, čo je hore. Ilustrácia: Veľkonočné ráno, © Ilona Polanski, 2024

So zmŕtvychvstalým Pánom, ktorý zvíťazil nad smrťou, chceme prekonať, premôcť naše slabosti a navždy vyhnať smútok a temnotu z našich sŕdc. Zmŕtvychvstalý nám dáva svetlo a život.

Svätý Pavol hovorí, že sme všetci vzkriesení spolu so zmŕtvychvstalým Ježišom (porov. Ef 2, 4 – 5). Pánovo zmŕtvychvstanie totiž nie je len veľké tajomstvo vykúpenia, ktoré mení ľudské dejiny a dáva nový zmysel všetkým veciam (porov. Ef 1, 10), ale dotýka sa aj každého z nás.

Je to osobná skutočnosť – moja, tvoja –, pretože Ježiš nám svojím zmŕtvychvstaním dáva život a nádej, že môžeme skutočne zmeniť svoje srdce so všetkým, čo je v nás temné a zlé. Pán vstal z mŕtvych za mňa.

POZERAŤ SA HORE, K NEBU

Aby sme intenzívnejšie prežili toto tajomstvo života, musíme aj my podobne ako apoštoli a Mária Magdaléna hľadať zmŕtvychvstalého Pána. Musíme ho cítiť skutočne živého a prítomného v našich srdciach.

Evanjeliá nám tiež hovoria, ako máme vzkrieseného Pána hľadať. Ak chceme prežívať tajomstvo zmŕtvychvstania, musíme sa vzdať všetkých negatívnych myšlienok, ale aj smútku, predsudkov, úzkosti, sebectva a vzdialiť sa od prehnaného pripútania ku každodennej realite, krehkej a pominuteľnej.

Svätý Pavol hovorí, že ak sme vzkriesení s Kristom, musíme sa nejakým spôsobom odpútať od sveta a pozerať sa hore, smerom k nebu, a hľadať to, čo je hore (porov. Kol 3, 2). Ježiš nás svojím vzkriesením totiž privádza do neba. Nemôžeme teda medzi „mŕtvymi“ – negatívnymi vecami nášho každodenného života hľadať Pána, ktorý je živý (porov. Jn 20, 15 a Lk 24, 5).

Pána musíme hľadať tak, že vystúpime zo seba, odpútame sa od každodennej rutiny a budeme ho sprevádzať pri jeho výstupe do neba. Hľadajme ho preto v spoločenstve a solidarite, praktizujme skutky milosrdenstva, stretávajme ho v ľuďoch v núdzi (porov. Mt 25, 31 a nasl.).

NÁŠ PREUKAZ TOTOŽNOSTI

Zmŕtvychvstanie Pána je teda aj veľká príležitosť hľadať Pána s istotou, že ak ho budeme hľadať s radostnou a nádejnou náladou, ak ho budeme hľadať medzi ľuďmi, ak budeme solidárni, s otvorenou náručou voči všetkým, Pán nám odpovie a oslobodí nás od všetkého strachu (porov. Ž 34, 5 a nasl.).

Pán nás tiež nielen posilňuje a nadchýna vo viere, ale nám aj odovzdáva svoje svetlo. Túto Veľkú noc teda musíme hľadať Pána v našich dušiach a na správnych miestach. Hľadať ho, aby sme ho počuli vo svojom srdci, hľadať ho, aby sme počuli jeho hlas, hľadať ho, aby sme sa už nebáli, hľadať ho, aby sme sa cítili naplnení hrdosťou na svoju vieru a kresťanské hodnoty, hľadať ho, aby sme mu mohli úplne patriť.

Preukazom totožnosti veriaceho je úplná príslušnosť ku Kristovi. Ježiš v evanjeliu zdôrazňuje, že iba ak zostaneme v jeho Slove, budeme skutočne jeho učeníkmi (porov. Jn 8, 31). Patriť zmŕtvychvstalému Kristovi znamená podieľať sa na jeho vzkriesenom živote, je to ako dostať do pľúc viac vzduchu a dýchať tak hlboko, ako len vieme, aby sme dali život a všetkých nakazili nadšením z našej viery.

BYŤ ÚČASTNÍ, NIE SÚŤAŽIVÍ

Preto je veľmi dôležité hľadať Zmŕtvychvstalého, aby sme mali účasť na tajomstve vykúpenia (porov. 2 Tim 2, 11 – 12). Mať účasť je ústredným slovom v našom živote viery. Žiaľ, v súčasnej spoločnosti sa slovo účasť prakticky vytratilo a nahradilo ho slovo súťaženie.

Súťaženie nás vzďaľuje a  oddeľuje nielen navzájom, ale aj od vzkrieseného Krista. Súťaženie nás mení z bratov na konkurentov, ktorých treba premôcť. Súťaž stavia múry, ruší úctivú komunikáciu a, žiaľ, podporuje delegitimizáciu druhého, pričom jedni veria, že sú lepší ako druhí. Súťaženie nehľadí na dobro všetkých, ale len na dobro do seba uzavretých skupín a prispieva k polarizácii a uzavretosti spoločnosti. Súťaž nás núti uzatvárať náruč pred sebou samými na rozdiel od účasti, ktorá nás núti držať ju otvorenú voči všetkým. Kresťania sú povolaní byť účastní a nie súťaživí.

Túto Veľkú noc preto musíme prežívať účasť. Musíme hľadať zmŕtvychvstalého Krista, aby sme vybudovali spoločnosť dialógu a vzájomného rešpektu.

POKOJ ĽUDSKEJ RODINE

Fratelli tutti – všetci sme bratia, ako nám pripomína pápež František vo svojej encyklike. Pretože sme členmi jednej a jedinej veľkej ľudskej rodiny, pretože sme všetci (celé ľudstvo) na jednej lodi. Ak si navzájom nepomôžeme, všetci prehráme. Tým, že držíme otvorenú náruč, môžeme objať všetkých, solidárni jedni s druhými.

Na Veľkú noc tiež prosíme od zmŕtvychvstalého Pána dar pokoja. Svet je, žiaľ, zmietaný mnohými vojnami od susednej Ukrajiny až po Blízky východ. Nedajme sa premôcť skľúčenosťou, prosme Pána o jeho pokoj, pokoj sŕdc. Nech zmŕtvychvstalý Pán roznieti srdcia všetkých, aby ozbrojené konflikty čoskoro ustali a uvoľnili cestu dialógu a nádeje pre všetkých.