Mária nám ukazuje správny smer

Už Ježiš na kríži nám Máriu zveril za matku. Má však mariánska úcta význam aj pre dnešných ľudí? A neodsúva Boha na druhú koľaj?

Anna Stankayová 10.05.2023
Mária nám ukazuje správny smer

S mamou sa môžeme deliť o všetky radosti, starosti aj vďaku. Rovnako tak aj s tou nebeskou. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Ako k nebeskej Mame sa k nej utiekajú rodiny, deti aj mladí. „Každé dieťa občas potrebuje prísť k mame,“ vníma Juraj Švec zo Združenia mariánskej mládeže, do ktorého patrí vyše 1 000 mladých. Pri problémoch, ťažkostiach či zlomenom srdci pýta pomoc od mamy. „Materinské srdce dokáže meniť pohľad na svet, názory, postoje človeka. A to Máriino srdce je zo všetkých tých nádherných čŕt najkrajšie práve vďaka materinskosti.“

Panna Mária bola sama tínedžerkou, keď počala Ježiša, porodila v maštali, musela utiecť z domoviny a znášala ťažkosti života. „Azda niet komplikácie, problému, ťažkosti, v ktorej by nám nerozumela.“ Aj preto v úcte k nej nejde len o odriekanie modlitieb, ale o živý vzťah dieťaťa k Matke, ku ktorej môžeme kedykoľvek prísť a vyrozprávať jej všetko, čo nás trápi.

Zároveň je podľa kňaza a verbistu Jána Kušníra našou učiteľkou a vzorom, ako dôverne kráčať v živote s Ježišom a urobiť všetko, čo nám povie.

DOBA SA MENÍ, SRDCIA NIE

Panna Mária a jej uctievanie majú podľa sestry Alžbety Lukasovej, SMVS, aj dnes rovnaký význam, ako mali pre apoštolov, prvotnú Cirkev i našich predkov. Hovorí, že hoci sa zmenila doba, životné podmienky aj ľudia, ľudské srdcia sú stále plné nepokoja, o ktorom hovorí svätý Augustín: „Nespokojné je moje srdce, Bože, kým nespočinie v tebe.“

„Tie isté ľudské srdcia okrem toho neustále túžia po materinskej láske a Mária je Matka, ktorá nás všetkých miluje a vedie nás ku Kristovi. Pán Ježiš sám hovorí, že nám dáva svoj pokoj, iný, ako dokáže dať svet.“ A hoci si mnohí myslia, že Máriu nepotrebujú, „ona na nás nezabúda a čaká tak, ako čaká dobrá matka na svoje stratené a zblúdené dieťa“.

Verbista a mariánsky ctiteľ Ján Kušnír poukazuje na Ježišove slová „Žena, hľa, tvoj syn!“ a „Hľa, tvoja matka“. „Tým, že Mária pod krížom prijíma Božiu vôľu, ako to už vo svojom živote urobila mnoho ráz, prijíma aj svoju novú úlohu matky. Matky milovaného učeníka, ktorý zastupuje celú Cirkev.“

Boh takto pozval a začlenil Máriu do svojho plánu spásy ako matku veriacich. „A takisto pozýva každého jedného z nás spolupracovať na Božom diele vykúpenia, na diele budovania lásky.“

VEDIE NÁS KU KRISTOVI

Mariánski ctitelia k nej majú osobný vzťah. „Je založený na viere v Ježiša Krista, Božieho Syna a zároveň človeka - Syna Panny Márie,“ vysvetľuje Miroslav Dérik z laického združenia ctiteľov Panny Márie z La Salette.

„Keď sa Panna Mária pred 176 rokmi zjavila dvom deťom v La Salette, bola celá zahalená vo svetle, ktorého zdrojom bol Ježiš na kríži na Máriinej hrudi. Plakala a dôvodom jej sĺz bolo odvrátenie jej detí od Boha. Zároveň deti a cez ne aj nás pozývala k obráteniu a zmiereniu s Bohom.“

A jej starostlivá láska a záujem o človeka sú aktuálne aj v dnešnej dobe. „Slzy nežnej Matky sa dotýkajú sŕdc a dávajú veľkú váhu jej posolstvu. Cez Máriu zjavuje Ježiš nezlomnú lásku Boha k človeku.“

To je aj podstata zdravej mariánskej úcty, ktorá nestojí na emóciách a senzáciách. Vyzdvihuje Boha a sama ostáva v úzadí. „Nekráčam k Márii, ale kráčam s Máriou k Ježišovi. Veď v každej mariánskej slávnosti je centrom Kristus,“ pripomína kňaz Ján Kušnír, SVD.

Nekráčam k Márii, ale kráčam s Máriou k Ježišovi.

Mariánska úcta podľa Jána Kušníra, SVD, spočíva v tom, že „Máriu vezmem k sebe, prijmem ju do svojho životného príbehu ako mamu, ktorú budem milovať, ku ktorej sa budem utiekať ako jej syn a od ktorej sa budem učiť, ako nasledovať jej Syna“.  Cestou nasledovania Krista tak nekráčame osamotení. Kráča s nami Mária, Matka nášho Pána.

UČÍ NÁS DÔVEROVAŤ

Sestra Alžbeta Lukasová z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok nás pozýva zamyslieť sa nad udalosťou na svadbe v Káne. Keď Mária zbadala, že chýba víno a novomanželia sa dostávajú do ťažkej situácie, šla za synom. „Prosila ho, dôverovala v jeho pomoc, pretože ho ako matka dobre poznala. Obsluhujúcim jednoducho povedala: ,Urobte všetko, čo vám povie.‘ Nasmerovala obsluhujúcich tým správnym smerom.“

Na tieto slová ako na Máriin testament reaguje aj kňaz Ján Kušnír. „Mária nechce byť cieľom nášho života, vonkoncom si na to nerobí nárok. Na prvé miesto len ukazuje. A to miesto je rezervované pre Boha.“

Sestra Alžbeta Lukasová, SMVS, nás preto povzbudzuje, aby sme sa nebáli prichádzať k Márii a povedali jej o „víne, ktoré nám chýba. Podajme jej svoju ruku ako dieťa svojej mame a dovoľme jej, aby aj nás viedla ku Kristovi“.

PROSME O VZŤAH S MÁRIOU

Juraj Švec zo Združenia mariánskej mládeže na Márii obdivuje, že nám nielen rozumie, ale „má aj od Boha moc zasiahnuť a pomôcť. Nie je len človekom, čo zalomí ruky a poľutuje nás, ale skutočne sa stará a s nasadením vstupuje do našich životov, aby nás zachránila, pomohla nám“. Nie nadarmo ju Cirkev nazýva aj prosiacou všemohúcnosťou. „Niet prosby, ktorú by jej Syn odmietol – veď kto by odolal láskyplnému pohľadu vlastnej mamy?“

Uvedomuje si však, že (nielen) pre mladého človeka je neraz problém mať s Pannou Máriou úprimný vzťah, keďže ju fyzicky nevidíme a necítime jej objatie. „No aj o to môže Božiu Matku poprosiť – nauč ma mať s tebou vzťah. Vstúp do môjho života.“

Dodáva, že niečo podobné hovorí aj každý člen združenia pri zasvätení Panne Márii. „Ty si ma prijala za svojho syna tam pod krížom. Dnes ja teba prijímam za svoju Matku a túžim, aby si viedla môj život k radosti a láske.“

BUĎME AKO DETI

Pre mnohých veriacich nemá Panna Mária v ich duchovnom živote veľa miesta. „Nie je to preto, že si myslíme, že už nie sme deti, že nimi ani nechceme byť, a preto nepotrebujeme Matku?“ pýta sa sestra Alžbeta Lukasová, SMVS. Hovorí, že Pán Ježiš nie nadarmo povedal, že ak nebudeme ako deti, nevojdeme do Božieho kráľovstva.

Z vlastnej skúsenosti hovorí, že Boh vkladá do srdca človeka túžbu byť dieťaťom – malým dieťaťom nebeského Otca i veľkej Mamy Panny Márie. A to je azda semienko vzťahu, ktoré bude postupne rásť, ak mu to dovolíme. 

Za príklad nám dáva veľkých pápežov posledných storočí od Jána XXIII. až po súčasného Františka. „Panna Mária mala v živote každého z nich svoje významné miesto a cez ňu a spolu s ňou kráčali k Bohu a týmto smerom viedli aj Boží ľud, ktorý im bol a je zverený. Denne sa modlili ruženec, mnohí nie iba jeden. Márii zverovali seba i celé ľudstvo.“

Nedá sa správnym smerom rozvíjať vzťah s Máriou, ak v prvom rade nerozvíjam svoj vzťah s Kristom.

POZNÁVANIE A DIALÓG

Podľa Jána Kušníra, SVD, môžu byť pre nás povzbudením aj svätci, ktorí vzťah s Pannou Máriou a k mariánskym pobožnostiam budovali postupne. Ako karmelitánska sestra svätá Terézia z Lisieux, ktorá sa vyjadrila: „Keď sa mám modliť ruženec (je mi hanba to priznať), stojí ma to viac, ako používať nejaký kajúci nástroj. Cítim, že sa ho modlím tak zle! Márne sa snažím rozjímať o ružencových tajomstvách, nedokážem upútať na ne myseľ.“

No ďalej pokračuje, že hoci sa dlho trápila týmto nedostatkom zbožnosti, „myslím si, že Kráľovná nebies je predsa mojou Matkou, musí vidieť moju dobrú vôľu a uspokojuje sa s ňou“.

Pritom s Máriou v detstve prežila krásnu osobnú skúsenosť, keď sa na jej príhovor a skrze jej úsmev uzdravila. Verbista preto poukazuje na to, že Terezka nezabudla, že na nás Márii záleží. „Jej srdce je úplne zajedno v láske so srdcom Ježišovým. Neskôr to vysloví jasne: ,Mária, ty nás miluješ, ako nás miluje Ježiš.‘“

Dôležité je preto začať Máriu lepšie a pravdivejšie poznávať a prihovárať sa jej. „Poznávanie a dialóg, teda modlitba. Poznávať Máriu vo svetle Písma. To všetko mi pomôže hľadieť na krásnu mozaiku postavy Panny Márie; na takú, na ktorú hľadí aj samotná Cirkev.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi totiž spája vieru Krista s učením o Panne Márii. Ján Kušnír, SVD, dopĺňa, že náš vzťah k Márii vychádza zo vzťahu s Kristom. „Nedá sa správnym smerom rozvíjať vzťah s Máriou, ak v prvom rade nerozvíjam svoj vzťah s Kristom. Správne pochopená identita Márie osvetľuje postavu jej Syna Ježiša Krista.“