Za jednotu kresťanov sa modlime celý rok

Od 18. do 25. januára sa koná už po vyše 110 rokov Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spája veriacich viacerých cirkví a kresťanských spoločenstiev. Tentoraz na tému: Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia (porov. Jn 15, 5 – 9).

Anna Stankayová 13.01.2021
Za jednotu kresťanov sa modlime celý rok

Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov navrhli na osem dní cestu modlitby zloženú z citátov z 15. kapitoly Jánovho evanjelia. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Každý rok pripravuje tému iné spoločenstvo z inej krajiny, tohtoročnú vybrala mníšska komunita z Grandchamp vo Švajčiarsku, ktorú tvorí asi 50 sestier z rôznych cirkví a krajín. Téma vyjadruje povolanie spoločenstva k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi aj ľudskej rodine.

Poznávacou značkou kresťanov je láska

Radoslav Lojan, zástupca moderátora Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, hovorí, že tento modlitbový týždeň bude opäť príležitosťou pre kresťanov patriacich do rôznych cirkví venovať čas modlitbe, aby sme podľa Ježišovho priania všetci a spoločne prosili Otca o dar jednoty.

„Ako to inšpiratívne napísala Letizia Magriová: ‚Ježiš chce jednotu preto, aby svet uveril (Jn 17, 21), že jednota mení svet, buduje spoločenstvo, bratstvo a solidaritu. Keďže je vo svojej podstate Božím darom, je nevyhnutné Otca o ňu vytrvalo a s dôverou prosiť.‘“

Ide podľa neho o naliehavé pozvanie žiť a pracovať v týchto mimoriadnych dňoch pre jednotu kresťanov, pokračovať v tom po celý rok a po celý život a predovšetkým ostávať v Božej láske. „Stačí mať ochotu milovať blížneho ako seba samého a vidieť v ňom človeka, ktorý je odkázaný na našu lásku.

Preto je nevyhnutné, aby sme často porovnávali svoj život s Ježišovým životom, lebo práve na ňom môžeme najlepšie vidieť, ako sa láska žije v praxi. Poznávacou značkou kresťanov patriacich do rôznych cirkví je láska, preto ju uskutočňujeme v každodennom živote.

Dáva nám k tomu príležitosť aj Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021,“ pripomína dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach Radoslav Lojan.

Cesta modlitby

Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov, ktoré materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov spoločne pripravujú, navrhli na týchto osem dní cestu modlitby zloženú z biblických citátov z 15. kapitoly Jánovho evanjelia.

Prvý deň sa modlíme za odvahu odpovedať na Božie povolanie: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn 15, 16a).

Druhý deň prosíme za prijatie Kristovej prítomnosti do nášho srdca, aby Pán konal prostredníctvom nás a rástlo v nás tak ovocie jeho darov: „Zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás“ (Jn 15, 4a).

Tretí deň sme pozvaní, aby sme sa dokázali navzájom prijímať aj s rozdielmi a žiť v odpustení: „Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja“ (Jn 15, 12b).

V polovici týždňa sa spojme s veriacimi celého sveta v prosbách a chválach, nech príde kráľovstvo Božej lásky: „Už vás nenazývam sluhami (...) Nazval som vás priateľmi“ (Jn 15, 15).

Na piaty deň sa dajme premeniť Slovom, aby ožilo to, čo v nás odumiera: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“ (Jn 15, 3).

Ďalej sa snažme prívetivo prijímať iných tak, ako to robil aj Ježiš: „Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo“ (Jn 15, 16b).

Predposledný deň prosme za rast v jednote: „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Jn 15, 5a).

Na záver sa skúsme zmieriť s celým stvorenstvom: „Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 15, 11).

Žiť lásku a šíriť pokoj

„V Košiciach tento rok budeme sláviť 27. januárovú ekumenickú bohoslužbu za jednotu kresťanov. Téma je veľkolepá, lebo je to Božie slovo, ktoré ukazuje návod na zjednotenie kresťanov: zostať, teda neustále zotrvávať v Kristovej láske - chcieť a konať dobro.

Opakom je neláskavý, nepriateľský a aj ľahostajný postoj,“ približuje emeritný moderátor Ekumény Košice, profesor Anton Konečný.

Téma je podľa jeho slov aktuálna nielen pre jednotu kresťanov, ale aj pre tohtoročné mimoriadne okolnosti, ktoré nás izolujú, a spoločné slávenia sa redukujú na sledovanie online.

„Ale Božie slovo nemožno obmedziť. Preto sa správne pýtame, ako toto posolstvo prijať, pochopiť a uskutočniť. Ako ostať v Ježišovej láske? Pandémia nás nielen individualizuje, ale i spája – ako to vyjadril pápež František - ako cestujúcich na jednej lodi.

Záchrana je kolektívna, a každý má prispieť od modlitby po konkrétnu službu s liekmi, nákupmi, ošetrovaním.“

Anton Konečný zdôrazňuje, že sa ukazuje ešte jeden špeciálny a potrebný príspevok v napätej spoločenskej sfére: žiť lásku a šíriť pokoj.

„Spoločnosť zaplavuje skôr kritickosť, posudzovanie, vypichovanie nedostatkov, odsudzovanie, niekedy až démonizácia. Božie slovo nás vedie iným smerom: zostať v Kristovej láske, kde má miesto každý.

Jedna dávna mníšska modlitba znie: Môj Bože, aký som slepý!

Nevidím krásu môjho brata, zmiluj sa nado mnou! Daj, Pane, aby som videl. Otvor mi oči, Ježišu, aby som ťa videl vo všetkom a vo všetkých. Takže pracujme, modlime sa a milujme všetkých, ako káže Kristus. A verme, že vzrast v láske je Kristovo posolstvo, ktoré približuje Božie kráľovstvo i deň jednoty vo viere,“ dodáva profesor Anton Konečný.