Moderné univerzity

Základným poslaním univerzít je rozvíjať a šíriť vzdelanosť v spoločnosti prostredníctvom tvorivej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Poslaním univerzít je aj rozvoj vedy a kultúry.
Jozef Masarik 27.09.2022
Moderné univerzity

V 21. storočí k uvedeným dvom funkciám pribudli aktivity v podnikaní a presadení na trhu. Toto rozšírenie úloh najviac postihlo výskumné univerzity, najvplyvnejšie akademické inštitúcie. Ako vždy od založenia prvých univerzít v Európe v 12. storočí, tak aj dnes sú v centre riešenia zásadné úlohy doby.

Kvôli svojmu poslaniu, úlohám a niekedy pre ideológiu a politiku sú často v  konflikte so spoločnosťou. Tento konflikt prispieva k slobodnej tvorivosti univerzít, ale niekedy na ne kladie obrovskú záťaž (spor o charakter nového vysokoškolského zákona u nás).

Napriek zmenám je pedagogické poslanie univerzity jej ústrednou zodpovednosťou aj v súčasnosti. Cieľom je vzdelávať ľudí, aby efektívne pracovali v čoraz technologickejšom svete.

To si vyžaduje poskytovať zručnosti potrebné na nové profesie vyžadujúce sofistikované znalosti a vzdelanie, ktoré takisto rozvíja kritické myslenie. Ďalšou základnou funkciou univerzít je výskum. Od jeho kvality a produktivity sa odvíja reputácia univerzity, jej uznanie a prestíž.

Tu sme opäť pri rozširovaní úloh univerzít, ktoré sa však deje pri znižovaní výdavkov spoločnosti na ich činnosť. Preto v súčasnosti vystupuje na univerzitách do popredia aplikovaný výskum – snažia sa generovať príjmy z  výstupov základného výskumu na komerčné produkty.