Prax milosrdenstva

Dôležitým faktorom v  preukazovaní Božieho milosrdenstva sú skutky milosrdenstva. Človek nimi potvrdzuje nielen to, že sám potrebuje milosrdenstvo, ale aj pripravenosť preukazovať ho blížnemu. Keď kresťan koná skutky milosrdenstva, odhaľuje v sebe schopnosť toto milosrdenstvo šíriť.
Peter Klubert, SAC 04.10.2022
Prax milosrdenstva

Aj svätý Ján Pavol II. v encyklike Dives in misericordia píše, že človek je schopný poznávať milosrdnú Božiu lásku, ak dokáže prejavovať milosrdenstvo druhým. Milosrdná láska je sila, ktorá zjednocuje a povznáša ľudí vo vzájomných vzťahoch, pretože prežaruje osobu darujúcu aj obdarovanú.

Podľa Kristovho vzoru kresťan neustále očisťuje svoje skutky milosrdenstva. Inšpirované skúsenosťou zadarmo dávanej lásky otvárajú dávajúcemu cestu k Bohu a odhaľujú skutočnú dôstojnosť človeka schopného preukazovať lásku.

Milosrdenstvo je podstatným prvkom, ktorý rozvíja medziľudské vzťahy v duchu úcty k dôstojnosti človeka a k odhaľovaniu jeho schopnosti konať dobro.

Apoštolát milosrdenstva v oblasti skutkov milosrdenstva sa stále musí vzťahovať na základnú skúsenosť Kristovej lásky, aby sa milosrdenstvo nestalo iba filantropiou alebo aby ho nezastúpila sociálna spravodlivosť.

„Preto musí Cirkev v každej dejinnej dobe považovať za jednu zo svojich hlavných úloh to, aby hlásala a do života vnášala tajomstvo milosrdenstva, ktoré bolo v najväčšom stupni zjavené v Ježišovi Kristovi,“ napísal Ján Pavol II. v spomínanej encyklike. V skutkoch milosrdenstva k nám prichádza Boh, aby nám pripomenul, že nás miluje.