Najlepšie riešenie je vždy Božia vôľa

Bratislavská arcidiecéza oslávila v polovici februára pätnáste výročie vzniku. Bratislavský arcibiskup metropolita STANISLAV ZVOLENSKÝ približuje radostné chvíle i náročnejšie záležitosti arcidiecézy.
Zuzana Artimová 23.03.2023
Najlepšie riešenie je vždy Božia vôľa

Katedrála sv. Martina je neodmysliteľnou architektonickou, ale najmä duchovnou dominantou Bratislavy. Snímka: Erika Litváková

„Duch Svätý dobre trafil.“ Spomínate si na tento výrok kardinála Jozefa Tomka, keď vás v roku 2008 uvádzal do úradu bratislavského arcibiskupa?

Spomínam, zostáva mi ako milá spomienka na pána kardinála.

Zároveň je toto jeho vyjadrenie aj výzva a záväzok, aby bola v mojej službe zjavná otvorenosť na pôsobenie Božieho Ducha Svätého.

Čo vás za tých pätnásť rokov potešilo najviac?

Tých radostných skutočností je viac.

Veľkou radosťou však bola a naďalej zostáva obetavá spolupráca mnohých bratov a sestier pri príprave návštevy Svätého Otca Františka a jeho prijatí na všetkých zastaveniach v rámci arcidiecézy.

Na inaugurácii ste mali ornát so zobrazením Dobrého pastiera. Dobrý pastier hľadá zatúlané ovečky. Patrí to medzi aktuálne výzvy arcidiecézy?

Obraz Pastiera, ktorý hľadá stratených, je iste aktuálna výzva aj pre nás v Bratislavskej arcidiecéze.

Je to výzva Pána Ježiša pre všetkých, ktorí ho nasledujú. A zároveň je to aj dobro, na ktorom máme účasť, lebo všetci sa našimi previneniami vždy „zatúlame“ na nesprávne životné chodníky.

Aké sú ďalšie výzvy vyplývajúce zo súčasného nastavenia slovenskej spoločnosti?

Posledné obdobie prinieslo pre celú spoločnosť skúsenosť strachu a neistoty v odpovediach na dôležité životné otázky.

Dnes máme veľkú potrebu, aby sme si vzájomne pomáhali získať vnútorný pokoj a rovnováhu, aby sme spolu niesli ťarchu strachu udalostí, ktoré nás presahujú, a aby sme si vždy znova uvedomovali, že náš vzkriesený Pán je blízko a že stále zostáva s nami.

Vaše biskupské heslo Fiat voluntas tuaBuď vôľa tvoja vyjadruje úplnú odovzdanosť do Božích rúk. Zakusujete, že aj zdanlivo neriešiteľné situácie stačí odovzdať do Božej prozreteľnosti?

Moje biskupské heslo mi stále pripomína, že najlepšie riešenie na ktorúkoľvek životnú situáciu je pýtať sa, aká je Božia vôľa, a aj napriek ľudskej nedokonalosti sa vždy znovu otvárať pre prijatie toho, čo si vieme uvedomiť ako Božie posolstvo a Božiu odpoveď na naše otázky.

Pozrime sa aj na čísla arcidiecézy. Koľko veriacich v súčasnosti na jej území žije? Koľko má farností?

Podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2021 je počet veriacich na území arcidiecézy 399 534 a žijú v 124 farnostiach.

Koľko kňazov a bohoslovcov má?

V súčasnosti má 176 diecéznych kňazov a v kňazskom seminári sa pripravuje 12 bohoslovcov.

Koľko rehoľníkov a rehoľníčok pôsobí na jej území?

V spoločenstvách inštitútov zasväteného života, ktoré sú zriadené na území Bratislavskej arcidiecézy, je zapísaných 195 rehoľných kňazov a 28 rehoľných bratov.

V komunitách ženských inštitútov zasväteného života pôsobí na našom území 405 zasvätených žien.

Aký trend ste v súvislosti s počtom ľudí hlásiacich sa ku katolíckej viere zaznamenali pri poslednom sčítaní obyvateľstva?

Zaznamenali sme pokles, lebo sčítanie obyvateľstva v roku 2011 prinieslo údaj o 443 097 občanoch, ktorí sa prihlásili k Rímskokatolíckej cirkvi, kým v roku 2021 to bolo 399 534.

Ide teda o pokles približne o 43-tisíc.

Koľko krstov, svadieb, pohrebov je v priemere vyslúžených v arcidiecéze za rok?

Čísla sú pomerne stabilné, súhrnne za všetky farnosti našej arcidiecézy bolo v roku 2022 pokrstených 5001 osôb.

Manželstvo cirkevným obradom v našich farnostiach v tom istom roku uzatvorilo 1081 manželských párov.

Katolíckym obradom bolo v roku 2022 pochovaných 4636 osôb.

Budú farnosti schopné zvládnuť zvýšené náklady na energie?

To môže byť veľký problém, viaceré farnosti nie sú zo svojich zdrojov schopné zaplatiť nové ceny za energie.

V týchto týždňoch riešime, akým spôsobom by bolo možné na základe solidarity medzi farnosťami poskytovať podporu tým, ktoré nemajú dostatočné finančné prostriedky.

Ako si arcidiecéza pripomína svojho patróna?

Patrónom Bratislavskej arcidiecézy je svätý Martin z Tours, biskup, ktorý sa narodil v roku 316 alebo 317 v meste Sabaria, dnes Szombathely.

Zomrel 8. novembra 397 v Candes, dnes Candes-Saint-Martin pri Tours vo Francúzsku.

Nášho patróna si pripomíname slávením svätomartinského trídua a svätomartinskou zbierkou.

Svätomartinské tríduum spočíva v slávení svätých omší počas troch dní pred sviatkom svätého Martina. Kazatelia prednesú pri svätých omšiach príhovory podľa témy, ktorú každý rok zvolíme na základe aktuálnosti a možnosti hľadať spojenie so životom nášho patróna.

Svätomartinská zbierka je postavená na príklade svätého Martina, ktorý sa delí s chudobným človekom o svoj vojenský plášť.

My sa každoročnou zbierkou delíme o finančné prostriedky s tými, ktorí potrebujú pomoc. Každá zbierka je určená na konkrétny úmysel pomoci.

Ktoré sú hlavné pútnické miesta arcidiecézy?

Predovšetkým je to národná mariánska Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Na našom území je aj v podstate najstaršie mariánske pútnické miesto na Slovensku – Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke.

Medzi pútnické miesta patrí aj Kostol svätého Antona v Báči, kde veriaci prosia o príhovor Božiu Matku Pannu Máriu aj na základe úcty k obrazu, na ktorom sa v roku 1715 objavil mimoriadny jav slzenia.

Aké zariadenia má arcidiecéza v správe?

Bratislavská arcidiecéza je zriaďovateľom deviatich cirkevných materských škôl, šiestich cirkevných základných škôl, šiestich cirkevných stredných škôl a dvoch cirkevných umeleckých škôl.

Na jej území má sídlo aj Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a spravuje tiež vysokoškolský študentský domov Svoradov.

V službe núdznym pôsobí Bratislavská arcidiecézna charita a jedenásť farských charít, jedno Centrum solidarity.

Máme 134 administratívnych budov, do tohto počtu patria farské budovy v  jednotlivých 124 farnostiach, budovy ordinariátu arcidiecézy, Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda, teologickej fakulty, Televízie Lux, sídla Konferencie biskupov Slovenska a budova sídla celoslovenskej Katolíckej charity.