Blahoslavení a svätí sú protagonistami pastorácie mladých

Prinášame vám celé znenie príhovoru bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského na zasadaní Biskupskej synody o mladých. Vo svojom príspevku predniesol niekoľko pozorovaní na tému mládežníckeho protagonizmu.
Katolícke noviny 23.10.2018
Blahoslavení a svätí sú protagonistami pastorácie mladých

 

V rámci farností a diecéz na Slovensku sa javí, že kňazi a biskupi nepotrebujú natoľko posilňovať sa v odvahe, aby prešli od pastoračného pôsobenia pre mládež k pastoračnému pôsobeniu s mládežou, ale vidia problém v oblasti získania čím väčšieho počtu mladých pastoračných spolupracovníkov, ktorí by prijali ako súčasť svojho životného povolania aj povolanie byť „učeníkom misionárom“.

 

Neprimeraný protagonizmus je prekážkou spolupráce

Získanie väčšieho počtu mladých pastoračných spolupracovníkov je obmedzované viacerými prekážkami. Bod 199 dell’ Istrumentum laboris spomína ako jednu z prekážok klerikalizmus.

Je pravda, že my duchovní otcovia a pastieri zabúdame alebo málo si uvedomujeme, že skutočná účinnosť akejkoľvek činnosti v Cirkvi pochádza od hlavného protagonistu našej služby Ježiša Krista. Je zrejmé, že vážnou prekážkou účinnej pastoračnej spolupráce s ktoroukoľvek vekovou skupinou bratov a sestier laikov, a teda aj vo vzťahu k mladým, býva aj neprimeraný protagonizmus zo strany vysvätených služobníkov Cirkvi.

Keď pozorujeme život Cirkvi, musíme priznať kvôli pravdivosti a vyváženosti, že aj neprimeraný protagonizmus zo strany laikov je prekážkou účinného pôsobenia Cirkvi voči ktorejkoľvek vekovej skupine bratov a sestier.

 

Protagonizmus zameraný na Krista

V oblasti mládežníckeho protagonizmu je nevyhnutné rozlišovať protagonizmus pravý, ktorý nasleduje Krista, a protagonizmus neprimeraný, zameraný na seba samého.

Protagonizmus hrdinsky zameraný na Krista je už realizovaný v živote blahoslavených a svätých. Oni už skončili pozemský život a boli prijatí do Božieho príbytku, nesú na sebe ten osobitý rozmer mladosti, ktorý prináša Božia záchrana a večné šťastie. Čiže oni môžu a majú byť protagonistami pastorácie mladých a zároveň v duchu nášho zamerania na večnosť nesú v sebe aj rozmer teraz už vždy mladých protagonistov.

 

Vďaka Anne Kolesárovej mladí viedli dialóg o viere

V prípravnom období pred synodou sme na Slovensku boli obdarení rozhodnutím Svätého Otca pápeža Františka, ktorý rozhodol o zapísaní do zoznamu blahoslavených aj 17-ročného dievčaťa Anny Kolesárovej, ktorá bola zabitá pri obrane svojej ľudskej dôstojnosti a čistoty počas prechodu frontu na záver druhej svetovej vojny.

Môžeme s vďačnosťou konštatovať, že blahoslavená Anna Kolesárová pomohla viacerým dievčatám a chlapcom, aby sa stali protagonistami pastorácie mládeže, napríklad aj tým spôsobom, keď v školách a zamestnaniach, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí viedli dlhý dialóg so svojimi rovesníkmi o pohľade viery, ktorým si uvedomujeme, že pozemský život nie je absolútnou hodnotou a že je cestou k dokonalejšiemu vykúpenému spôsobu jestvovania; keď viedli dialóg o pohľade Katolíckej cirkvi na dôstojnosť a čistotu tých osôb, ktoré násilníci pri svojich útokoch nepozbavili pozemského života, ale hlboko ich ponížili dokonaním svojho násilného činu.

Je teda zrejmé, že blahoslavení a svätí sú protagonistami pastorácie mladých a pomáhajú súčasným mladým stať sa tiež protagonistami v pravom slova zmysle s pohľadom upreným na Ježiša Krista.