Dajme si predsavzatie

Po veselých fašiangoch, plesoch a karnevaloch prichádza opäť obdobie stíšenia sa, sebazapierania a pokánia. Popolcovou stredou začíname Pôstne obdobie. Môže byť pre nás výzvou niečo zmeniť. Skúsme to.
Anna Stankayová 25.02.2020
Dajme si predsavzatie

Hoci od Popolcovej stredy po Zelený štvrtok, keď sa oficiálne končí Pôstne obdobie, prejde až 44 dní, hovoríme len o 40-dňovom pôste. Nedele sa totiž do dní pokánia a pôstu nezarátavajú. Číslo štyridsať nájdeme na viacerých miestach aj v Biblii – v Starom i Novom zákone. 

Stretávame sa s ním už v Knihe Genezis, v príbehu o Noemovi a 40-dennej potope. „A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí“ (Gn 7, 12).

V Knihe Exodus čítame o Mojžišovi, ktorý od Pána dostáva na vrchu Sinaj tabule zákona. „Mojžiš vošiel do oblaku a Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí“ (Ex 24, 18).

Prvá kniha kráľov nám hovorí o Eliášovi, ktorému Boh poslal anjela, aby mu dal pokrm na osvieženie tela i duše: „Vstal teda a jedol a posilnený týmto pokrmom išiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k Božiemu vrchu Horeb“ (1 Kr 19, 8).

V Novom zákone je číslo 40 spojené s Ježišovým pôstom na púšti, počas ktorého ho diabol pokúšal. „Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol“ (Mt 4, 1 - 2).

Od 8. storočia

Do chrámu vstupovali bosí, jednoducho oblečení vo vrecovine a sypali si popol na hlavu. Obrad sypania popola na hlavu siaha do ôsmeho storočia. Veľkí hriešnici takto začínali svoju premenu a vydávali sa na cestu pokánia. Neskôr sa popol stal všeobecným symbolom pokánia pre všetkých veriacich. 

V roku 1091 sa koncilom v Benevente nahradilo sypanie popola značením kríža na čelo, ktoré trvá dodnes. Poznačenie popolom zo spálených bahniatok Kvetnej nedele predošlého roka je sprevádzané notoricky známymi slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Zamerať sa na Boha

Cieľom Pôstneho obdobia nie je hladovka, ale pokánie. Uvedomiť a priznať si svoje chyby, vzdať sa nerestí a sústrediť sa na Boha. „Teraz však - hovorí Pán - obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie" (Joel 2, 12 – 13).

Môžeme skúsiť začať hoci len vynechávaním maličkostí. Sladkosťami, obľúbenými seriálmi, sociálnymi sieťami či zbytočnými slovami. Krôčik po krôčiku.

Štyridsať dní je dostatok času na (aj keď len malú) zmenu samých seba.