Diecéza so špeciálnym misijným poslaním

Banskobystrická diecéza leží v srdci Slovenska. Spája západ s východom a sever s juhom. O jej súčasnej situácii porozprával KN PETER LUPTÁK (37), tajomník biskupa Banskobystrickej diecézy.
Miroslava Gromanová 15.12.2023
Diecéza so špeciálnym misijným poslaním

Kostol sv. Františka Xaverského spolu s mariánskym stĺpom je dominantou Námestia SNP v Banskej Bystrici. Snímka: profimedia.sk

Kedy bola Banskobystrická diecéza zriadená a kým?

Našu diecézu zriadil pápež Pius VI. 13. marca 1776 na žiadosť cisárovnej Márie Terézie. Prvým biskupom bol František Berchtold (†1793), ktorý sa ujal jej správy 28. októbra 1776. Mimoriadne sa pre ňu obetoval, lebo jej začiatky boli poznačené veľkými ťažkosťami. Za katedrálny chrám si zvolil v tom čase opustený jezuitský kostol – jezuitská rehoľa bola v roku 1773 skoro na celom svete zakázaná. Patrónom tohto opusteného jezuitského kostola bol svätý František Xaverský. Považujem to za Božiu prozreteľnosť pre dnešok.

V čom konkrétne?

Svätý František Xaverský je patrón misií a misionárov. Božou prozreteľnosťou sa stal patrónom banskobystrickej katedrály, ale aj celej diecézy, ktorá leží v srdci Slovenska a má preto špeciálne poslanie – misiu spájať východ so západom, sever s juhom a byť tak „srdcom“ rozvoja a rozkvetu Kristovej Cirkvi v našej krajine. František Xaverský je tiež patrónom kňazského seminára v Badíne, ktorý vybudoval biskup Rudolf Baláž, i badínskeho duchovného Domu Xaver.

Ako si diecéza svojho patróna pripomína?

Kostol sv. Františka Xaverského spolu s mariánskym stĺpom je dominantou Námestia SNP v Banskej Bystrici. Pripomíname si ho najmä v deň jeho sviatku 3. decembra, ale aj pri iných príležitostiach. Od 12. marca 2022 do 12. marca 2023 sme slávili Rok svätého Františka Xaverského pri príležitosti 400. výročia jeho kanonizácie. Početní kňazi sa do organizovania tohto roka obetavo zapojili – zložili litánie k svätému Františkovi, pripravili odborné prednášky, novou melódiou ozdobili pieseň k  svätému Františkovi, vznikol jeho nový portrét – ikona, zložili sme nové modlitby a zorganizovali putovanie Františkovej relikvie. Relikvia putovala celý rok po všetkých dekanátoch Banskobystrického biskupstva a podporovala u veriacich značný záujem o svätého Františka a jeho duchovný odkaz.

Koľko veriacich v súčasnosti žije na území Banskobystrickej diecézy? Koľko má farností?

Štatistika k 31. decembru 2022 hovorí, že na území diecézy žije 580 300 obyvateľov, z toho je 319 395 rímskokatolíkov. Diecéza má 155 farností v 16 dekanátoch. Potešiteľné je, že pastorační kňazi, ktorých počet ubúda, si obetavo navzájom pomáhajú. Aj naša diecéza prešla veľkou územnou reorganizáciou rozhodnutím pápeža Benedikta XVI. zo 14. februára 2008, keď rozsiahle historické územia stratila a nové územia, najmä na juhu, získala. Naši veriaci – laici aj kňazi – sa doteraz s novou situáciou zžívajú.

Koľko kňazov a bohoslovcov má diecéza a koľko rehoľníkov a rehoľníčok pôsobí na jej území?

Diecéza má momentálne 245 kňazov, vyše 70 rehoľníkov a skoro 170 rehoľníčok. Pochádzajú z desiatich ženských reholí, respektíve kongregácií, a z desiatich mužských. Spolupráca s nimi je na dobrej úrovni. V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa na kňazstvo za našu diecézu pripravuje 14 seminaristov, jeden seminarista má takzvaný pastoračný ročník, pracuje v diecéznej charite.

Darí sa vám získavať nových adeptov na kňazstvo či zasvätený život?

Pokles bohoslovcov v diecéze je evidentný. Aj z tohto dôvodu sme museli v roku 2019 presunúť formáciu našich seminaristov z kňazského seminára v Badíne do kňazského seminára v Nitre. Božou milosťou zatiaľ každý rok máme v diecéze kňazskú vysviacku a aspoň jedného bohoslovca v prvom ročníku seminára. Zároveň kde-tu počuť svedectvo, že z niektorej farnosti sa mladý muž, mladá žena rozhodli zasvätiť svoj život Bohu v niektorom rehoľnom spoločenstve na Slovensku alebo v zahraničí. Našou úlohou je prosiť Pána žatvy a vydávať príťažlivé svedectvo zasväteného života. Od roku 2015 sa veriaci pravidelne, na dobrovoľnej báze, na konci každej svätej omše modlia „za nových a svätých kňazov“. Táto modlitba má dvojnásobný úžitok. Nielenže otvára brány Božej milosti, ale aj formuje zdravé povedomie zodpovednosti veriaceho ľudu za kňazov.

Koľko krstov, svadieb, pohrebov je v priemere vyslúžených v diecéze za rok?

Sviatosti sa vysluhujú aj vo farnostiach spravovaných excurrendo, teda dochádzajúcim kňazom, ktorých máme v diecéze šesť. V roku 2022 sa udelilo 3820 krstov, vyslúžilo 971 cirkevných manželstiev, birmovaných bolo 1468 birmovancov a  pochovaných 3948 zosnulých. Žiaľ, dva roky poznačené pandémiou negatívne ovplyvnili vonkajšie prejavy náboženského života a vysluhovanie sviatostí. Najviac sa to odrazilo na počte rozdaných svätých prijímaní. Pred pandémiou bolo ročne rozdaných cca 4,6 milióna svätých prijímaní, v roku 2021 len 2,6 milióna. Celosvetová pandémia bola náročná skúška aj pre farnosti našej diecézy. Veriaci sa pomaly vracajú k predchádzajúcej pravidelnej návšteve kostolov, a to najmä vo farnostiach, ktoré boli aj predtým duchovne živé. Badať však miesta s čoraz menším počtom veriacich. Dúfame, že aj tam sa situácia postupne stabilizuje.

Aký trend ste v súvislosti s počtom ľudí hlásiacich sa ku katolíckej viere zaznamenali pri poslednom sčítaní obyvateľstva?

Aj v našej diecéze sa znížil počet veriacich. Zároveň je viditeľný aj úbytok obyvateľov na území diecézy. Matematicky sa však nedá nájsť príčina poklesu. Odpad od viery, smrť starších, ktorí sa hlásili ku katolíckej viere, celoslovenský problém nízkej natality, alebo jednoducho nezáujem o kresťanské hodnoty v sekularizovanej Európe?

V čom vidíte hlavné výzvy pastorácie v najbližšom období?

Aktuálne je aj pre nás „kráčať spoločne“. Myslíme si, že posolstvo celosvetovej synody o synodalite v Cirkvi je výzva pre súčasnosť aj budúcnosť. Chceme sa učiť dobre počúvať, správne komunikovať, prežívať spoločne radosti, bolesti i nádeje dnešnej doby a tak zvestovať a priblížiť Kristovo evanjelium ľuďom dneška. Keby sa nám čo len trochu podarilo dozrieť v „synodalite“, čiže v konštruktívnom a láskavom dialógu, naše pokolenie by splnilo svoju generačnú úlohu. Hneď by bol krajší a lepší život v našich rodinách, na pracoviskách, v celej krajine i vo svete.

Ako v diecéze pracujete s mladými ľuďmi?

Máme veľmi dobre fungujúce Centrum mládeže Maják v Španej Doline, ktoré mladým ľuďom permanentne ponúka mnoho aktivít. Najznámejšia a najväčšia je pravidelný každoročný Kvetný víkend, diecézne stretnutie mládeže. K najúčinnejším aktivitám patria duchovné obnovy pre kandidátov birmovania a takzvané centrum prijatia na zoznámenie so zdravým spoločenstvom mladých. Ako sme na začiatku spomenuli, Banskobystrické biskupstvo je už skoro 250 rokov „srdcom“ Slovenska. Srdce nie je párový orgán, preto je v každom živom organizme životne dôležité. Preto prosíme všetkých čitateľov Katolíckych novín, aby prosili o zdravie a požehnanie pre toto naše „srdce“.

Na snímke milostivá socha Panny Márie zo starohorskej baziliky, ktorú si každoročne prichádza uctiť množstvo veriacich pútnikov. Snímka: Zuzana Szakácsová

Hlavné pútnické miesta diecézy

Najznámejšie pútnické miesto sú Staré Hory – Bazilika Návštevy Panny Márie a priľahlá Studnička. Staré Hory sú miestom konania každomesačných fatimských sobôt, ale aj mnohých iných príležitostných a historických pútí – na Turíce či na Nanebovzatie Panny Márie. Majú veľmi dobrú polohu – na hlavnej trase spájajúcej juh a sever Slovenska. Stále majú pútnikov, ktorí sa zastavia na tichú modlitbu a prosbu o príhovor Matky Božej. Okrem Starých Hôr má Banskobystrická diecéza farnosti so štatútom celodiecéznych pútnických miest: Banská Štiavnica-Kalvária – miesto úcty umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista; Litava – miesto úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho; Sebechleby – miesto úcty sv. Jozefa; Selce – miesto úcty sv. Cyrila a Metoda; Senohrad – miesto úcty Panny Márie Ružencovej. Na lokálnej úrovni dekanátov má diecéza najviac pútnických miest k Panne Márii.

ZARIADENIA V SPRÁVE DIECÉZY

Banskobystrická diecéza je zriaďovateľom dvanástich cirkevných škôl – materských, základných, stredných a spojených. Okrem toho sú na jej území aj dve cirkevné školy, ktoré spadajú pod správu Rehole piaristov a Koinonie Jána Krstiteľa. V diecéze funguje diecézna charita so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá dennodenne pomáha mnohým biednym – ľuďom bez domova, utečencom z Ukrajiny, migrantom z Blízkeho východu... Zároveň, najmä vo väčších mestách diecézy, fungujú samostatné farské charity zamerané na bezprostrednú pomoc tamojším biednym a núdznym obyvateľom. Najvyťaženejšie budovy s duchovným zameraním sú Dom Xaver v Badíne, Centrum Jána Pavla II. v Banskej Bystrici a Zornička na Donovaloch.