Mať správny postoj je znakom veľkosti

Postoje patria do základného psychologického uspôsobenia jednotlivca. Najjednoduchšie sa dajú vyjadriť ako dôsledok emocionálnej skúsenosti človeka. 
Peter Slovák 20.01.2020
Mať správny postoj je znakom veľkosti

Ilustračná snímka: unsplash.com/Jordan Bauer

Zakusujeme rozkvet technológií, ale zároveň zubami-nechtami musíme brániť nielen mladých pred návykovou virtuálnou realitou. Spoločnosť podmieľa nápor sociálnych sietí a populistov, ktorí bez akýchkoľvek výčitiek svedomia dokážu excelentne zavádzať a klamať.

Ľudia sú odpadom z internetu, dezinformáciami médií znechutenní, odrovnaní a stávajú sa apatickými. V tejto náročnej dobe sa ukazuje, ako už od detstva záleží na budovaní zdravých postojov.

Postoj je komplexný názor

Osobná skúsenosť vyjadruje poznávaciu zložku postoja. V poznávaní sa začína jeho formovanie. Emocionálnosť zas vyjadruje individuálno–zážitkovú zložku postoja. Postoj sa preto často používa na označenie emocionálnej príťažlivosti alebo odpudivosti voči konkrétnej osobe, objektu alebo situácii.

Zvyčajne delíme postoje na mienky - verbalizované postoje; sentimenty - emocionálne akcentované postoje; názory - postoje, ktoré vychádzajú z predstáv; zmýšľanie - racionálne založené postoje; predsudky - negatívne akcentované postoje (Boroš, Základy sociálnej psychológie, 2001).

Ak by sme ich spojili do jednej množiny, musíme dať za pravdu multifaktoriálnosti ich pôvodu. V každom z nás sa profilujú postoje k jednotlivým životným situáciám, udalostiam, ale tiež aj celoživotný postoj k hodnotám či viere.

Treba povedať, že v kontexte individuálneho správania sa je postoj stálou formou reakcií charakterizujúce osobnosť jednotlivca alebo skupinu, v ktorej žije. Ide o relatívne stabilný a konzistentný spôsob reagovania človeka. To znamená, profiluje stanovisko vo vzťahu k problémom, cieľom a úlohám, ktoré má pred sebou.

Postoje umožňujú relatívne trvalú selekciu cieľov a prostriedkov pre život jednotlivca. Zabezpečujú stabilitu a kontinuitu správania osobnosti, konzistentnosť v hodnotách a názoroch. Sú výrazom smeru, prejavujú sa v pozitívnych aj negatívnych stanoviskách a vzťahoch k predmetom a javom sveta, v ktorom jednotlivec žije.
 

Každý si formuje vlastný životný postoj
 

O tom, čo znamená vyjadriť životný postoj za cenu obety pohodlia a úspechu v živote svedčil aj Josef Plocek, ktorý sa postavil nacistickej i komunistickej totalite. Zomrel 3. januára tohto roku. Pražský arcibiskup Dominik Duka vyzdvihol jeho životný postoj slovami: „Vďaka za svedectvo pravdy a lásky.“

Počas okupácie Česka mladého študenta nacisti obvinili za aktivity v katolíckej organizácii Orol a vylúčili z gymnázia. Po zmene politického režimu v roku 1951 ho zatkla Štátna bezpečnosť. Podieľal sa totiž na informovaní Vatikánu o vtedajšom stave českého náboženského a cirkevného života. Dostal 13 rokov odňatia slobody.

Stal sa vzorom, že nezáleží, v akej dobe človek žije, aké sú spoločenské pomery a situácia, ale podstatné je zachovať si vlastný jedinečný postoj k nadčasovým hodnotám a vernosti Bohu. Josef Plocek sa stal významnou osobnosťou katolíckeho života v Českolovensku. Nevzdal sa postoja, ktorý mu odovzdali jeho rodičia. 

Postoju sa často pripisuje úloha uzlového bodu, pretože je preň charakteristická kognitívna a emocionálna (aktivácia a smerovosť) a konatívna (tendencie ciele konať) zložka. Z tohto pohľadu je postoj relatívne trvalá sústava stanovísk osobnosti k veciam a javom, ktoré regulujú jeho správanie.

Ešte niečo k formovaniu postojov. Čím je človek mladší, tým sa, samozrejme, postoje u neho ľahšie formujú. Postoje súvisia s procesom socializácie. K najefektívnejším metódam formovania postojov patrí imitácia - napodobňovanie, účasť na formálnych i neformálnych aktivitách sociálnych skupín.

Prejavujú sa v individuálnej podobe, v závislosti od poznávania, prežívania, emocionálnej a motivačnej sféry. Komplexne vo vzťahu k osobnosti ide o pomerne trvalé charakteristiky človeka, vyjadrujú základnú orientáciu  v živote a jeho hodnotový systém.

Správne postoje by mali priniesť veľa odvážnych činov, múdrych rozhodnutí a geniálnych nápadov. Koho a čo si vyberať, čo čítať,  koho nasledovať. Náš životný postoj je evanjeliový. Ak si ho udržíme, určite sa nepomýlime a ľudsky dozrieme. Nech nám Boh pomáha vždy sa rozhodnúť pre správny postoj.