Čitatelia KN: Toto si o novinách myslíme

Od konca októbra do konca novembra 2019 sme v ankete našich čitateľov požiadali o ich názor na Katolícke noviny. Zapojilo sa do nej 2 167 respondentov. Ako dopadla? Zisťovali sme u sociologičky ZUZANY MÉSZÁROSOVEJ-LAMPL z Katedry politológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Anna Stankayová 23.06.2020
Čitatelia KN: Toto si o novinách myslíme

Najčítanejšia rubrika Katolíckych novín, Deň Pána. Ilustračná snímka: Erika Litváková

Do čitateľskej ankety sa zapojilo podstatne viac žien (70 %) ako mužov (30 %); boli to skôr starší ľudia nad 50 rokov (82,5 %), manželia (takmer 60 %) či vdovy/vdovci (24 %), ľudia s vyšším vzdelaním (76 %). Zaujímavé je, že bolo medzi nimi minimum kňazov a rehoľníkov (asi 2 %). Dá sa z výsledkov ankety predpokladať aj podobná čitateľská základňa? 
Keďže nie je známe zloženie základného súboru čitateľov KN, nebolo možné vytvoriť reprezentatívnu vzorku - a z možných metód prieskumu bola najefektívnejšia anketa. V prípade ankety nie je stanovená reprezentatívna vzorka a zapojenie sa do ankety nie je „riadené“, teda kto chce, môže odpovedať.

Keďže však nevieme, koľko je medzi čitateľmi mužov a žien, nie je možné z daných výsledkov posúdiť ani to, či zloženie odpovedajúcich podľa pohlavia zodpovedá skutočným proporciám alebo nie.

Môžeme skonštatovať iba to, že sa do ankety zapojilo podstatne viac žien ako mužov, ale nemôžeme z toho vyvodiť záver, že aj v skutočnosti väčšinu čitateľov tvoria ženy. Platí to aj pre ostatné základné znaky respondentov.

Samozrejme, mohli by ste sa spýtať, načo slúži anketa a či má vôbec význam. Získali sme informácie od veľkého množstva čitateľov, spolu 2 167 osôb. I keď nereprezentujú všetkých, predpokladám, že názory takého veľkého množstva čitateľov – navyše aktívnych ľudí, lebo dobrovoľne odpovedať a poslať vyplnený dotazník si vyžaduje určitý aktívny prístup – sú dôležitou spätnou väzbou a sú azda nápomocné pri vytváraní obsahu KN.

Počet dlhoročných čitateľov (asi 60 %) prevyšuje počet tých novších (asi 10 %). Nových čitateľov máme v radoch najmladších ľudí do 20 rokov – 58 %. Môžeme sa teda tešiť, že postupne získavame aj mladšiu generáciu?
Získať nových čitateľov si v súčasnom multidiverzifikovanom mediálnom prostredí vyžaduje enormné úsilie a ešte náročnejší je „boj“ o mladého čitateľa, o ktorom sa predpokladá podobná vernosť danému periodiku, akú vidíme u staršej generácie. Pritom získať mladých je len prvý krok, rovnako náročné je ich aj udržať. Keď sa vám darí urobiť ten prvý krok, je to dôvod na radosť - a držím palce, aby sa vám podaril aj ten druhý krok.

Až 85 % respondentov by chcelo viac hobby článkov. Keďže sme katolícky týždenník, očakávala by som väčší záujem o duchovné témy, pričom tých by si viac želalo len 30 %. Nestal by sa potom z katolíckeho týždenníka spoločenský, keďže tieto témy môžu hľadať aj inde?
Výsledky ankety treba vnímať v kontexte. Platí to aj pre tento údaj. Ostatné údaje svedčia o tom, že hlavným dôvodom čítania KN je zaujímavý obsah, a 60 % odpovedajúcich považuje obsah KN za zaujímavý a hodnotný aj v zmysle duchovného aspektu.

To znamená, že duchovné témy považuje väčšina odpovedajúcich za dostatočne prítomné, i keď treba povedať, že aj hodnotenie jednotlivých aspektov KN – vzhľad, aktuálnosť informácií, zaujímavosť, využiteľnosť informácií – sa viac-menej líši podľa vekových a vzdelanostných skupín odpovedajúcich.

Záujem o hobby články by som teda neinterpretovala tak, že čitatelia nechcú duchovné témy, ale skôr v tom zmysle, že duchovné témy by mali zostať, ale keď už majú možnosť v niečom „prilepšiť“, doplniť KN, tak sú to najmä hobby články. Samozrejme, nedá sa všetkému vyhovieť, lebo to by si vyžadovalo rozsahovo objemnejší časopis, ale je to istý náznak toho, čo by čitatelia ešte privítali.

Ale chápem aj vaše obavy, že nechcete, aby sa z KN stratilo práve to špecifické. Na druhej strane si myslím, že aj tieto témy sa dajú uchopiť tak, aby zapadali do KN.

Napríklad viem si predstaviť seriál o tom, aké hobby majú kňazi (ktorí ich majú), alebo trebárs predstaviť veriacich šéfkuchárov/kuchárky (predpokladám, že existujú aj takí/také) a hneď by sa mohli podeliť o svoje recepty. Osobne sa domnievam, že aj takouto formou sa môže šíriť zmysel evanjelia a možno aj mladým by sa páčila takáto prirodzená a nenútená forma. Samozrejme, nie na úkor ostatných duchovných tematík.

V otázke o sledovanosti rubrík je zaujímavý úkaz. Napríklad rubriku Programy číta pravidelne iba jedna tretina respondentov, avšak až 60 % ľudí uviedlo, že im táto rubrika pomáha. Čo je zvláštne, viacerí by privítali programy Televízie Lux a Rádia Lumen, pritom programy týchto médií sú v novinách vždy s dostatočne veľkým priestorom. Ako si to môžeme vysvetliť?
Všetko, čo ste vymenovali, sú samostatné otázky. Rubriku Programy číta 79 %, z toho v každom čísle 33 %. Až z odpovedí na ďalšiu otázku zistíme, že pomáha 60 % odpovedajúcim, ale to už nesúvisí s tým, ako často sa tejto rubrike venujú, skrátka majú taký pocit, respektíve skúsenosť, že je im osožná.

Ďalej si treba všímať počet odpovedajúcich na jednotlivé otázky. Na otázku o sledovanosti tejto rubriky odpovedalo menej respondentov (1 795) ako na otázku, či by privítali vami spomenuté a už teraz uverejňované programy (2 018 respondentov).

To znamená, že na túto otázku mohli odpovedať aj takí, ktorí asi programom nevenujú pozornosť, teda ani nevedia, programy akých médií táto rubrika obsahuje, ale pre istotu to „odfajkli“. Ináč sa bežne stáva, že ľudia odpovedajú aj na také otázky, o ktorých nič nevedia.

Rovnako zaujímavé je aj to, že viac ako polovica opýtaných (55 %) by si priala pravidelný recept na nedeľný obed. Ide pritom najmä o mladšie ročníky. Prečo ich chcú hľadať v katolíckom periodiku a nie napríklad na internete alebo v modernej kuchárskej knihe?
Mne samej by nenapadlo položiť otázku, či by chceli recept na nedeľný obed, lebo tiež si myslím, že recepty sú dnes už predimenzované; vyzerá to tak, ako keby varenie bolo prvoradým koníčkom obyvateľov Slovenska. Ale keď už v tom dotazníku figuruje táto otázka, dá sa očakávať, že mnohým sa táto možnosť zapáči. Znova však treba vidieť aj kontext.

Nežiadajú recept, ale keby bol, neboli by proti. A keby bol v KN, tak by už nemuseli hľadať inde, teda bolo by to pre nich aj pohodlnejšie. Vidíme však aj to, že so stúpajúcim vekom a vzdelaním klesá záujem o recept.

Až takmer 77 % ľudí nesleduje web novín – buď preto, že nemajú záujem, alebo nemajú možnosť (obe skupiny tvoria asi 39 %). V digitálnej dobe, keď čoraz viac ľudí odkladá printovú podobu médií, ma to prekvapilo. Dokonca aj najmladšia veková kategória (85 % opýtaných do 20 rokov) uprednostňuje tlačenú podobu. Prečo im vyhovuje viac táto podoba? Môže to byť aj nedostatočnou propagáciou webu katolickenoviny.sk?
Podľa ankety z hľadiska získavania KN dominuje predplatné. Až 84 % respondentov sú predplatitelia, nemajú teda dôvod čítať KN online. A prečo si predplácajú tlačenú verziu?

V mnohých prípadoch je to rodinná tradícia, navyše sú s takýmto predplatením spokojní. To však, že títo čitatelia uprednostňujú tlačenú verziu (68 %), neznamená, že neexistujú takí, ktorí uprednostňujú webové noviny. Žiaľ, tí až na 1 % sa do ankety nezapojili, hoci dotazník bol uverejnený aj v online forme.

Medzi mnohými odpoveďami o nezastúpených témach boli i články o farnostiach či pre mladšiu generáciu. V novinách sa však v každom čísle vyskytujú. Mladým je dokonca venovaná dvojstranová rubrika. Ako si to vysvetliť, keďže až 94 % respondentov uviedlo, že noviny pravidelne čítava? 
To, že je niekto pravidelný čitateľ, neznamená, že (pravidelne) číta všetko. Kto nečíta všetko, môže mať dojem, že nečítané je zároveň neprítomné. Ale môžu byť aj takí respondenti, ktorí dané témy práveže čítajú a chcú o nich ešte viac čítať. To znamená, že sa im tie témy a tie články páčia. Asi nie je náhoda, že podľa dvoch tretín odpovedajúcich sa úroveň KN zvyšuje; iba 2 % uviedli, že sa za posledné 3 roky znížila.

 

Najobľúbenejšia je príloha Deň Pána
Odpovede na otázku, ako dlho je opýtaný čitateľom KN, svedčia o vernosti a lojalite k časopisu. Viac ako 30 % číta KN viac ako 20 rokov; 16,6 % číta 11 - 20 rokov; 13,2 % číta 6 - 10 rokov; 8,8 % číta 1 - 5 rokov; 1,5 % respondentov menej ako rok a 27,2 % sú priaznivcami KN odjakživa.

Ako hlavný dôvod čítania dominuje zaujímavý obsah, ktorý uvádza 49 % respondentov. Rodinná tradícia je u 27 % ľudí, 20 % takto chce podporiť katolícke médiá, 2 % získali KN ako dar a 5 % opýtaných uviedlo iný dôvod – získavajú tak informácie o dianí v Katolíckej cirkvi doma a vo svete, noviny sú ich verným priateľom či sú súčasťou ich duchovnej formácie.

Ktorej oblasti by sa mali KN viac venovať? Okolo 85 % respondentov by si želalo viac sa venovať hobby, 76 % spoločenskej oblasti, 39 % evanjelizačnej oblasti, 30 % duchovnej oblasti. Takmer každý piaty respondent (18 %) je toho názoru, že ani jednej z vymenovaných oblastí sa netreba venovať vo väčšom rozsahu, lebo KN sú obsahovo vyvážené.

Najčítanejšou rubrikou v každom čísle je Deň Pána (približne 70 %), Misie (63 %) a Z domova (61 %). Najmenej čítané rubriky sú Deťom (nečíta ich 21 %), Programy (19 %), Inzercia (16 %) a Relax (15 %) - (tabuľka 1).

O inzerciu má však záujem až 60 % odpovedajúcich (z toho 19 % vždy a 41 % občas).

Titulná strana v prípade väčšiny – 59 % respondentov ovplyvňuje záujem o KN (z toho 31 % áno a 28 % skôr áno). Podľa 41 % opýtaných nezohráva úlohu (z toho 21 % odpovedalo skôr nie a 20 % nie).

Tlačená verzia všetkým zapojeným vyhovuje viac - a tu je zaujímavé, že ju najviac neuprednostňujú starší, ale práve najmladší: do 20 rokov 85 %, do 30 rokov 67 %, do 40 rokov 73 %, do 50 rokov 78 %, do 60 rokov 86 %, do 70 rokov 74 % a nad 70 rokov 56 %. Zároveň práve sedemdesiatnici majú najnižší prístup k internetu, 41 % z nich nemá internet. Možno keby mali, práve oni by najviac uprednostnili digitálnu verziu.

Konkurenciou je Posol
Pozreli sme sa aj na ostatné kresťanské médiá. Osemdesiat percent respondentov si kupuje aj iné periodiká s kresťanskou tematikou, z toho 38 % pravidelne a 42 % občas. Dvadsať percent odpovedajúcich si iné kresťanské periodiká nekupuje.

Najčastejšie ľudia kupujú periodikum Posol (každé číslo 32 %) a farský časopis (každé číslo 31 %). Zároveň sú to aj celkove najkupovanejšie kresťanské periodiká: Posol kupuje celkove 64 %, farský časopis 50 % respondentov. Podobne aj Hlasy z domova a misií celkove kupuje každý druhý odpovedajúci. Najmenej sa kupuje Rebrík a Slovo plus (obe nekupuje 81 % respondentov) - (tabuľka 2).

Najpravidelnejšie sledované médiá sú TV Lux (pravidelná sledovanosť 52 %, celková sledovanosť 95 %) a Rádio Lumen (pravidelná sledovanosť 51 %, celková sledovanosť 88 %). Najvyššia občasná sledovanosť sa ukazuje v prípade náboženských relácií RTVS (63 %). Celkovo najsledovanejšie sú teda TV Lux (celková sledovanosť 95 %), Rádio Lumen (88 %) a náboženské relácie RTVS (84 %). Najmenej sledované sú Rádio Proglas (celková sledovanosť 10 %) a Rádio Mária (15 %) - (tabuľka 3).

Čo sa týka svetských denníkov a týždenníkov, viac ich naši čitatelia nesledujú, ako sledujú. Najčítanejším denníkom je Sme, ktorý číta 43 % respondentov, ale pravidelne každé číslo iba 4,2 %. Denník N je najmenej čítaným denníkom, číta ho každý piaty opýtaný, ale pravidelne každé číslo číta iba 1,8 %.

Aj pravidelný záujem o týždenníky je nízky, zároveň väčšina respondentov ich vôbec nečíta. Najčítanejšie týždenníky sú: Slovenka (46,3 % číta celkom), Život (45,9 %), Plus 7 dní (36,7 %) a Báječná žena (35 %). Najmenej čítanými slovenskými časopismi sú TV svet (94 % nečíta), Nový čas Nedeľa (92,6 %), Telemagazín pre ženy (92,5 %) a Téma (91,3 %).