Číslo 20/2022

Číslo 20/2022

Najnovšie Katolícke noviny zaostrujú na integráciu utečencov z Ukrajiny na Slovensku. Od vypuknutia vojny na Ukrajine prišli na Slovensko tisíce utečencov, ktorí hľadajú útočisko. Pomocnú ruku im podávajú aj v Centre solidarity v Bratislave-Petržalke. Migranti z Ukrajiny však nechcú pomoc iba prijímať, chcú sa niečím odvďačiť a byť osožní.

V tejto súvislosti sa rozprávajú s riaditeľom Bratislavskej arcidiecéznej charity Borisom Hrdým. Väčšina ukrajinských utečencov tu nechce zostať natrvalo, no ich integrácia je zásadná - tvrdí Boris Hrdý. Práve charitné centrá podpory významne pomáhajú v začleňovaní utečencov do života na Slovensku.

Približujú príbeh Ukrajinky Ľubky Susly, ktorá prišla na Slovensko pred vyše desiatimi rokmi. Jej príbeh je svedectvom prijatia, ale aj toho, s čím všetkým sa cudzinec v novej krajine musí vyrovnávať. „Neviem, čo je dôležitejšie ako vďačnosť za všetko, čo máme,“ hovorí Ľubka Susla, pre ktorú sa Slovensko stalo domovom.

Odpovedajú na čitateľskú otázku, akou formou sa do pomoci utečencom z Ukrajiny zapája Cirkev na Slovensku a do akej miery sa pomoc pri integrácii orientuje aj na poskytovanie duchovnej služby. Ukrajinci prichádzajú na Slovensko s vlastnou duchovnou tradíciou a náboženským životom. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku v spolupráci s rímskokatolíckymi biskupmi otvorila nové spoločenstvá v pôsobnosti gréckokatolíckych kňazov z Ukrajiny, ako i možnosti slávenia bohoslužieb v ukrajinskom jazyku v Bratislave, Trnave, Nitre a Košiciach.

V rubrike Duchovná obnova vysvetľujú, že pokoj vychádza z láskavého srdca a že zmena sŕdc je dôležitejšia ako zmena zákonov. Stať sa tvorcom pokoja vo svete znamená začať od seba. Nevyhovárajme sa, ale prosme nášho Pána, Kráľa pokoja, aby nám dal láskavé srdce pre všetkých, s ktorými sa stretneme.

Predstavujú misijné veľdielo Paulíny Jaricotovej. Nikdy nenavštívila misijné krajiny, a predsa sa stala matkou misií. Francúzska laička obetovala svoj život službe chudobným a modlitbe za misie. Stala sa zakladateľkou živého ruženca i Diela šírenia viery. Jeho pokračovateľom sú dnes Pápežské misijné diela. Paulína Jaricotová bude 22. mája v rodnom Lyone vyhlásená za blahoslavenú.

Pripomínajú si život a tvorbu Janka Kráľa, básnika a vizionára opradeného legendami. Predstaviteľ romantizmu dielom i životom, básnik revolúcie a revolučný básnik Janko Kráľ bol výnimočný a jeho tvorba dosahovala európsku úroveň európskej poézie. Pri dvojstom výročí narodenia si jednoznačne zaslúži našu pozornosť.